موانع گسترش بانکداری الکترونیک

کد محصول hs91

فایل وورد

۶۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول_کلیات تحقیق
چکیده….۲
مقدمه…….۴
تشریح و  بیان مساله۵
ضرورت انجام  تحقیق….۶
هدف و اهمیت موضوع……۷
فرضیه های تحقیق….۷
تعریف عملیاتی متغیر ها۸
متغیرهای تحقیق۹
قلمرو تحقیق۱۰

فصل دوم_ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف بانکداری الکترونیک۱۲
شاخه ،کانال ،مذایای بانکداری الکترونیک۱۳
مشکلات و موانع گسترش ۱۵
برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی۱۹
نقش بانک مرکزی  در برنامه تحول در نظام بانکداری الکترونیک۲۰
شیوه ایجاد تحول در یک بانک۲۱
پیشینه تحقیق۲۴

فصل سوم _روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری ،(روش  انجام پژوهش۲۶
روش نمونه گیری۲۷
مراکز همکاری کننده با پژوهش۳۰

فصل چهارم_تجزیه وتحلیل داده ها
جدول داده های پرسشنامه۳۲
تجزیه و تحلیل پرسشنامه۳۳

فصل پنجم_نتیجه گیری
نتیجه نهایی۶۳
پیشنهادات۶۳
محدودیتها۶۴
منابع و مآخذ ۶۵