اطلاعیه

بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای

کد محصول MO6

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه

فرمت فایل: WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

فصل اول، کلیات تحقیق
مقدمه.. ۱
بیان مسأله پژوهشی(Problems) ۱
اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش.. ۲
اهداف پژوهش ۲
هدف اصلی.. ۳
اهداف فرعی ۳
تبیین فرضیه های تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
پیــام تحقیق. ۴
تعریف اصطلاحات، واژه ها و متغیرهای عملیاتی. ۵
خلاصه فصل ۷

فصل دوم، ادبیات تحقیق
مقدمـــه.  ۹
مروری بر ادبیات موضوع.. ۹
مروری چند بر حسابداری مدیریت در مقایسه با حسابداری مالی ۹
تکامل تدریجی حسابداری مدیریت. ۱۳
تکنیک های پیش بینی مالـــی ۱۳
تکنیک های ارزیابی پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) Capital Budgeting. ۱۵
تکنیک های تأمین مالی بلند مدت. ۱۶
تصمیم گیری Decision Making ۱۶
مراحل تصمیم گیری  ۱۷
سلسله مراتب اهداف ۱۸
تعیین هدف تصمیم گیری.  ۱۹
ارکان تصمیم گیری Elements of Decision ۲۳
جایگاه تصمیم گیری در مدیریت.. ۲۵
تصمیمات استراتژیکی و عملیاتی Strategic and Operation Decision.. ۲۵
تصمیمات دارای ساختار و بدون ساختار Structured and Unstructured Decision ۲۶
تصمیمات وابسته و مستقل Dependent and Independent Decisions.. ۲۷
انواع تصمیم گیری و ارکان تصمیم گیری. ۲۸
محیط تصمیم گیری Decision Environment ۲۸
تعریف محیط.. ۲۸
انواع محیط ۲۹
محیط خاص Specific Environment. ۲۹
محیط عام کلی General Environment. ۳۱
ویژگیهای محیط (پیچیدگی ، تغییر و عدم اطمینان). ۳۱
حجم اطلاعات قابل دستــرس.. ۳۲
مفهوم شرایط در تصمیم گیری سازمانی. ۳۲
ابعاد شرایط The dimensions of climate ۳۳
جمع آوری و استفاده از اطلاعات. ۳۴
نیازهای اطلاعاتی در شرایط ثابت و تکراری.. ۳۵
نیازهای اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان. ۳۵
زمان تهیـــه اطلاعات. ۳۶
سطوح مدیریت و نیازهای اطلاعاتی ۳۶
تاریخچه حسابداری مدیریت.. ۳۶
وضعیت نوین حسابداری مدیریت ۳۸
دامنه عمل حسابداری مدیریت ۳۹
تعریف حسابداری مدیریت.. ۴۰
نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری.. ۴۱
کاربردهای تکنیک هزینه های مستقیم تصمیم گیری ۴۱
کاربرد هزینه های تفاضلی در انواع تصمیم گیری. ۴۳
تعریف هزینه های استاندارد. ۴۶
استفاده مدیریت از تجزیه و تحلیل انحرافات.. ۴۶
مراکز مسئولیت ۴۸
بودجه بندی جامــع ۴۹
بودجه فروش کالا یا خدمات.. ۴۹
بودجه عملیاتی ۵۰
بودجه نقــدی. ۵۱
بودجه قابل انعطاف.. ۵۲
تجزیه و تحلیل نقطه سربه سرBreak even Analysis. ۵۳
ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری.. ۵۶
خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از حسابداری مدیریت در مؤسسات و شرکتها. ۵۹

فصل سوم، روش تحقیق
مقدمه.. ۶۴
روش تحقیق. ۶۴
جامعه آماری تحقیق. ۶۴
نمونه آماری.. ۶۶
ابزار جمع آوری اطلاعات. ۶۶
روش جمع آوری اطلاعات.. ۶۶
فرضیه های تحقیق ۶۶
تهیه و توزیع و نحوه جمع آوری پرسشنامه ها.. ۶۷
جدول (۱-۳) پایایی سوالات مربوط به پیش بینی مالی(بودجه سال آتی) شرکتهای برق منطقه ای (بخش ۲ قسمت الف پرسشنامه).. ۶۹
جدول (۲-۳) پایایی سوالات مربوط به روشهای تجزیه و تحلیل تصمیمات بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای (بخش ۲ قسمت ب پرسشنامه).. ۷۰
جدول (۳-۳) پایایی سوالات مربوط به روشهای تأمین مالی بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای (بخش ۲ قسمت ج پرسشنامه).. ۷۱
جدول (۴-۳) ) پایایی سوالات مربوط به موانع مدیریتی در شرکتهای برق منطقه ای (بخش ۳ قسمت الف پرسشنامه).. ۷۲
جدول (۵-۳) پایایی سوالات مربوط به موانع اجرایی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای (بخش ۳ قسمت ب پرسشنامه).. ۷۳
جدول (۶-۳) پایایی سوالات موانع سیستمی سازمان (بخش ۳ بند الف/۳ پرسشنامه) ۷۴
جدول (۷-۳) پایایی سوالات مربوط به موانع برون سازمانی شرکتهای برق منطقه ای (بخش ۳ قسمت بند ب پرسشنامه).. ۷۵
خلاصه فصل ۷۶

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه.. ۷۸
بخش۱ سوالات (اطلاعات عمومی)- اطلاعات فردی پاسخ دهندگان ۷۹
توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای. ۷۹
توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای.. ۸۰
توزیع فراوانی شغل مورد تصدی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای. ۸۱
بخش ۲ سوالات: موارد استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت و سطح اهمیت آن ۸۲
توزیع پراکندگی میزان پیش بینی مالی شرکتهای برق منطقه ای. ۸۲
توزیع پراکندگی میزان روشهای تجزیه و تحلیل تصمیمات بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای ۸۳
توزیع پراکندگی میزان استفاده از روشهای تأمین مالی بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای.. ۸۴
بخش۳- علل (موانع) عدم استفاده از تکنیکهای تحلیلی ۸۵
توزیع پراکندگی میزان موانع مدیریتی در شرکتهای برق منطقه ای ۸۵
توزیع پراکندگی میزان موانع اجرایی– کارکنان شرکتهای برق منطقه ای ۸۶
توزیع پراکندگی میزان علل موانع سیستمی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان.. ۸۷
توزیع پراکندگی میزان علل و موانع برون سازمانی شرکتهای برق منطقه ای ۸۸
آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای مقایسه میزان موارد استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای برق منطقه ای ۹۰
آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای مقایسه علل عدم استفاده از تکنیکهای تحلیلی ۹۱
مقایسه میانگین میزان پیش بینی مالی (بودجه سال آتی) با جامعه. ۹۲
مقایسه میانگین میزان تصمیمات بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای با جامعه ۹۳
مقایسه میانگین میزان تأمین مالی بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با میانگین جامعه. ۹۴
مقایسه میانگین میزان موانع مدیریتی در شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با متوسط جامعه..  ۹۵
مقایسه میانگین موانع اجرایی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای با میانگین جامعه. ۹۶
مقایسه میانگین میزان موانع سیستمی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با میانگین جامعه.. ۹۷
مقایسه میانگین میزان موانع برون سازمانی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با میانگین جامعه.  ۹۸
مقایسه میزان ثمربخش بودن علل عدم استفاده از تکنیکهای تحلیلی در تصمیم گیریهای مدیران. ۹۹
مقایسه میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت با جامعه. ۱۰۰

فصل پنجم، نتایج و پیشنهادات تحقیق
مقدمه.. ۱۰۲
خلاصه تحقیق. ۱۰۲
نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۱۰۶
محدودیتهای تحقیق. ۱۰۷
پیشنهادات. ۱۰۸
منابع

فهرست اشکال،نمودارها و جداول:
نمودار شماره (۱): ارتباطات بین سیستم کلی حسابداری، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را نشان میدهد.۱۱
نمودار شماره دو،تفاوت های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی۱۲
نمودار ۱-۲، تصمیمات استراتژیکی و عملیاتی۲۷
جدول ۱-۲، انواع تصمیم گیری۳۰
اثرات پویایی و پیچیدگی محیط بر عدم اطمینان در تصمیم گیری بشرح جدول (۲-۲) میباشد.۳۲
نمودار (۲-۲)،بودجه۵۱
نمودار (۳-۲)،هزینه یابی۵۶
جدول شماره(۱-۴) توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۷۴
نمودارشماره(۱-۴) توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۷۴
جدول شماره(۲-۴) توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۷۵
نمودار شماره(۲-۴) توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۷۵
جدول شماره (۳-۴) توزیع فراوانی شغل مورد تصدی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۷۶
نمودار شماره (۳-۴) توزیع فراوانی شغل مورد تصدی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۷۶
جدول شماره (۴-۴) توزیع پراکندگی میزان پیش بینی مالی شرکتهای برق منطقه۷۷
نمودار شماره (۴-۴) توزیع پراکندگی میزان پیش بینی مالی شرکتهای برق منطقه ای۷۸
جدول شماره (۵-۴)توزیع پراکندگی میزان روشهای تجزیه و تحلیل تصمیمات بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای۷۸
نمودار شماره (۵-۴)توزیع پراکندگی میزان روشهای تجزیه و تحلیل تصمیمات بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای۷۹
جدول شماره (۶-۴) توزیع پراکندگی میزان استفاده از روشهای تأمین مالی بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای۸۰
نمودار شماره (۶-۴) توزیع پراکندگی میزان استفاده از روشهای تأمین مالی بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای۸۰
جدول شماره (۷-۴) توزیع پراکندگی میزان موانع مدیریتی در شرکتهای برق منطقه۸۱
نمودار شماره (۷-۴) توزیع پراکندگی میزان موانع مدیریتی در شرکتهای برق منطقه ای۸۱
جدول شماره (۸-۴) توزیع پراکندگی میزان موانع اجرایی – کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۸۲
نمودار شماره (۸-۴) توزیع پراکندگی میزان موانع اجرایی – کارکنان شرکتهای برق منطقه ای۸۲
جدول شماره (۹-۴) توزیع پراکندگی میزان علل موانع سیستمی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان۸۳
نمودار شماره (۹-۴) توزیع پراکندگی میزان علل موانع سیستمی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان۸۳
جدول شماره (۱۰-۴)توزیع پراکندگی میزان علل و موانع برون سازمانی شرکتهای برق منطقه ای۸۴
نمودار شماره (۱۰-۴)توزیع پراکندگی میزان علل و موانع برون سازمانی شرکتهای برق منطقه ای۸۵
جدول (۱۱-۴) آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای مقایسه میزان موارد استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای برق منطقه ای۸۶
نمودار (۱۱-۴)  آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای مقایسه میزان موارد استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای برق منطقه ای۸۷
جدول (۱۲-۴) آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای مقایسه علل عدم استفاده از تکنیکهای تحلیلی۸۷
نمودار (۱۲-۴) آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای مقایسه علل عدم استفاده از تکنیکهای تحلیلی۸۸
جدول شماره(۱۳-۴) مقایسه میانگین میزان پیش بینی مالی (بودجه سال آتی) با جامعه۸۹
جدول شماره(۱۴-۴) مقایسه میانگین میزان تصمیمات بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای با جامعه۹۰
جدول شماره (۱۵-۴) مقایسه میانگین میزان تأمین مالی بلند مدت شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با میانگین جامعه۹۱
جدول شماره (۱۶-۴) مقایسه میانگین میزان موانع مدیریتی در شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با متوسط جامعه۹۲
جدول شماره (۱۷-۴) مقایسه میانگین موانع اجرایی کارکنان شرکتهای برق منطقه ای با میانگین جامعه۹۳
جدول شماره (۱۸-۴) مقایسه میانگین میزان موانع سیستمی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با میانگین جامعه۹۴
جدول شماره (۱۹-۴) مقایسه میانگین میزان موانع برون سازمانی شرکتهای برق منطقه ای از نظر کارکنان با میانگین جامعه۹۵
جدول شماره (۲۰-۴) مقایسه میزان ثمربخش بودن علل عدم استفاده از تکنیکهای تحلیلی در تصمیم گیریهای مدیران۹۶
جدول شماره (۲۱-۴) مقایسه میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت با جامعه۹۷

چکیده:
تحقیق حاضر در صدد بررسی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکتهای برق منطقه ای می باشد. این پژوهش به نقش حسابداری مدیریت و میزان استفاده از تکنیکهای آن جهت برآورده نمودن اهداف سازمان، سودآوری، رشد کیفیت محصول و خدمات و  می پردازد. تا با استفاده از تکنیکهای فوق الذکر توجه مدیران ارشد شرکتهای برق منطقه ای را به تصمیم گیریهای درست جلب نماید.
تحقیق حاضر چهار هدف اساسی را دنبال می کند که هدف اصلی آن شناسایی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای برق منطقه ای می باشد هدف دیگر این تحقیق شناسایی دیدگاه مدیران ارشد در خصوص میزان کاربرد و اهمیت هر یک از تکنیکها در شرکتهای فوق می باشد. و همچنین در این پژوهش علل(موانع) عدم استفاده از تکنیکهای مذکور نیز از دیدگاه مدیران ارشد شرکتهای برق منطقه ای شناسایی می گردد که بالتبع رفع این موانع می تواند زمینه ساز استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای برق منطقه ای باشد.
روش کلی تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران ارشد شرکتهای برق منطقه ای کشور که به تعداد ۱۶ شرکت می باشد تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل داده های اماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۴ و آزمون T-test و آزمون فریدمن انجام گرفت. برای آزمون فرضیات از روش آماری آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن استفاده شد که براساس ۸۵/۱۰=f با سطح معنی داری ۰۰۴/۰=p معنی دار می باشد و بیشترین سهم مورد تأمین مالی بلند مدت شرکت و کمترین سهم را تصمیمات بلند مدت به خود اختصاص داده است. از اهداف تحقیق حاضر شناسایی علل(موانع) عدم استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای برق منطقه ای می باشد. این موانع به دو گروه کلی (درون سازمانی و برون سازمانی) تقسیم می شوند که موانع درون سازمانی خود شامل موانع ناشی از مدیریت کادر حسابداری و سیستم می باشد. با توجه به ۳۴/۹=f و سطح معنی داری ۰۲/۰=p تفاوت موارد ذکر شده معنی دار می باشد و بیشترین سهم علل عدم استفاده از موانع اجرایی کارکنان و کمترین را موانع سیستمی به خود اختصاص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.