پروژه مالی شرکت سنگواره کربن شرق

کد محصول hs77

فایل وورد

۵۶ صفحه

۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه 
« فرآورده های انواع کربنهای صنعتی »
صورتهای مالی اساسی حسابداری مالی
تعریف حسابداری
اطلاعات حسابداری مالی
صورتهای مالی
تهیه صورتهای مالی
نحوه تهیه تراز نامه
اقلام مالی موجود در ترازنامه
دارائیها
بدهی ها
سرمایه
نحوه نمایش اقلام مالی فوق در تراز نامه
نحوه تهیه صورت سود وزیان
اقلام موجود در صورت سود و زیان
فروش یا درآمد
نحوه شناسایی درآمد
سود ناخالص
هزینه ها
سود خالص
فرم درخواست وجه
تنخواه گردان
ثبتهای تنخواه گردان
صدور چک بابت تأمین وجوه تنخواه گردان
بستن حساب تنخواه گردان
بستن حساب تنخواه گردان
پرداخت به تنخواه گردان به منظور افتتاح حساب
پرداخت بابت هزینه ها و تسویه حساب و بستن تنخواه گردان
تعریف سند حسابداری
فرم سند حسابداری
تعریف دفتر روزنامه :
دفتر روزنامه
تعریف دفتر کل :
دفتر کل
کنترل های داخلی حسابداری
نحوه نگهداری موجودی کالا
روشهای ارزیابی موجودی کالا
سیستم دائمی موجودیها
فرم کارت حسابداری کالا
روشهای ارزیابی موجودی کالا
تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری
حسابداری خرید کالا
ثبت هزینه نقدی کالا
ثبت هزینه سنیه کالا
حسابداری فروش کالا
ثبت فروش نقدی کالا
فروش نسیه کالا
ثبت پرداخت بدهی بابت خرید کالا سنیه و استفاده از تحقیقات نقدی
ثبت دریافت طلب بابت فروش سنیه کالا و استفاده از تحقیقات نقدی
فروش
برگشت کالا و تخفیف نابابی
برگشت کالای خریداری شده
برگشت کالا فروخته شده
هزینه ها
پیش پرداخت هزینه ها
عملیات بستن حسابهای دائمی و موقت
مثال جامع