پروژه مالی تعیین هزینه و قیمت گذاری کالاهای تولیدی

کد محصول hs59

فایل وورد

۴۰ صفحه

۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 مقدمه
اهمیت تعیین هزینه و قیمت گذاری
مسائل طرح
تعریف هزینه
۱ـ هزینه های اصلی (مستقیم)
۲ـ هزینه های عمومی کارخانه
۳ـ هزینه کلی ساخت.
۴ ـ هزینه بازاریابی
۵ ـ مخارج اداری
۶ـ هزینه های عملیاتی
محاسبات هزینه محصول
تقسیم مخارج عمومی یا غیر مستقیم
۱ـ روش توزیع مخارج عمومی
۲ـ مبناهای تعیین سهم
۳ـ بازیافت هزینه های عمومی
عمومی ترین نرخها
مثال
هزینه های عمومی فروش، توزیع و اداری
مثالهایی از توزیع هزینه های عمومی
نمودار سر به سر (برابری دریافتی و هزینه)
نمودار نقطه سر به سر نقدی
مثالهایی از تحلیل سر به سر
تخمین انواع هزینه های ثابت و متغیر
مقدمه
روشهای تعیین هزینه های ثابت و متغیر
مثال
روش تقریب واقعی
روش رگرسیون خطی ساده
پیش بینی هزینه
سهم دریافتی و تصمیم گیری در مورد فروش و صادرات
مقدمه
مفهوم سهم دریافتی
تحلیل سر به سر در تولید چند محصول
مقدمه
مثال
راه حل پیشنهادی برای مشکل شرکت شروین