مونو ریل شهری

کد محصول MEM149

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل یکم: مقدمه  ۳
۱-۱- مروری بر تاریخچه  ۳
۲-۱- آشنایی با مونوریل (قطار هوایی)  ۶
۳-۱- ضرورت استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی سبک  ۱۱
۴-۱- ارزیابی حمل ونقلی منوریل در طیف سیستم های رایج حمل ونقل همگانی شهری جهان  ۱۲
۵-۱-  بررسی و ارزیابی «فناوری» سیستم منوریل و سیستم های ریلی رایج در جهان  ۱۴
شبکه  ۱۵
تاسیسات  ۱۷
ایستگاه ها  ۱۷
دپوهای اصلی  ۱۷
ـ دپوها یا ایستگاه های اول و آخر مسیر  ۱۸
ایستگاه های «برگردان قطار» ۱۸
تجهیزات  ۱۸
سوزن  ۱۹
تجهیزات ایمنی  ۲۰

فصل دوم :آشنایی با سیستم حمل و نقل ریلی شهری (طرح مونوریل) ۲۲
مقدمه  ۲۲
۲-۲- روش اجرای مونوریل  ۲۲
۱-۲-۲- آشنایی با دانش فنی مونوریل  ۲۲
۲-۲-۲- امکانات ساخت داخل:‌ ۲۲
۳-۲-۲- مشارکت در سرمایه گذاری : ۲۳
۳-۲- مشخصات کلی طرح :‌ ۲۳
۴-۲- ویژگی های سیستم مونوریل  ۲۳
۵-۲ محاسبه هزینه وفایده طرح  ۲۶
۱-۴- سرمایه گذاری ثابت  ۲۶
۱-۱-۴- تعداد قطارهای مورد نیاز و توان و ظرفیت جابجایی  ۲۶
۲-۱-۴- هزینه های اجرای یک کیلومتر خط فرضی  ۲۷
۳-۱-۴- مجموع سرمایه گذاری ثابت جهت اجرای دو خط رفت و برگشت و قطارهای مورد نیاز جهت مسیر فرضی، ۲۸

فصل سوم : سیستم مونوریل تک پایه با سیستم عملیاتی اجرایی قطار بدون راننده ۳۱
۱-۳- بررسی:  ۳۱
۲-۳- مقدمه :  ۳۱
۳-۳- ویژگی های سیستم مونوریل تک پایه ۳۱
۴-۳- عملیات مونوریل تک پایه ۳۳
۵-۳- سیستم اجرایی قطار بدون راننده ۳۳
۶-۳- تنظیم دوباره تجهیزات قطار ۳۴
۷-۳- افزایش سطح افت ۳۵
۸-۳- بهبود و پیشرفت ایمنی سکو ۳۵
۹-۳- سرویس های مونوریل سیاتل ۳۷
۱۰-۳- برنامه ریزی هدف ۳۸
۱۱-۳- نیاز های مهارتی و توانمندیهای پیمان کاران ۳۸
۱۲-۳- هدف کار:  ۳۹
۱۳-۳- برداشتن و نو کردن چرخها و تایر های بادی ،توپی چرخ، دوک، میل لنگ، ۴۰
۱۴-۳- برداشتن ونو کردن رابط های بالا بر ۴۱
۱۵-۳- نوکردن چهارچوب های اصلی بوگی ۴۲
۱۶-۳- لیست مواد سیستم بادی ۴۳

فصل چهارم : بررسی سیستم های مونوریل از نظر کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی ۴۴
۱-۴- مقدمه : ۴۴
۲-۴- تعریف مونوریل  ۴۵
۳-۴- طبقه بندی مونوریل ۴۷
۴-۴- مدلهای اصلی مونوریل :  ۴۸
Maglev Monorail  چیست؟  ۴۹
۵-۴- مشخصات فنی یک مونوریل  ۵۰
۶-۴- فاکتورهای مهم در احداث مونوریل  ۵۱
۷-۴- تشخیص مونوریل با سیستم های ریلی دیگر  ۵۲
۸-۴- بحث و نتیجه گیری :  ۵۸
۹-۴- مزایای سیستم های برقی به ویژه مونوریل  ۵۸

منابع و ماخذ