پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM78- بازپیرایی شهرستان خواف

کد محصول MEM78

فایل WORD

115 صفحه

15000 تومان

 فهرست مطالب

چشم انداز 1
بیان مسئله 1
بخش اول : مبانی و معیارها 2
1-1- تعریف و مبانی نظری فضاهای شهری 3
1-1- 1- مبانی فضای شهری 3
1-1- 2- معنی و مفهوم فضای شهری 5
1-1- 3- انواع فضای شهری 6
1-1- 3-1- فضاهای عمومی 6
1-1- 3-2- فضاهای نیمه عمومی 6
1-1- 3-3- فضاهای خصوصی 6
1-1- 4- بررسی هویت و ادراک ، فعالیت های اجتماعی و روابط میان فضا و روابط اجتماعی در فضای شهری 7
1-1-4- 1- هویت و ادراک فضای شهری 7
1-1-4-2- ترسیم ذهنی تصاویر از فضای شهری 8
1-1-4- 3- معنا و نشانه شناسی فضای شهری 11
1-1-4-4- فعالیت های اجتماعی در فضای شهری 12
1-1-4- 5- عوامل موثربر سرزندگی و پویایی روابط اجتماعی در فضای شهری 14
1-2- مبانی ومعیارهای تجهیزات ومبلمان شهری 21
1-2- 1- کف سازی 21
1-2- 2- روشنایی و چراغهای پیادرو 23
1-2- 2-1- انواع منابع نوری 24
1-2- 2-2- تعادل و هماهنگی 24
1-2- 2-3- نورپردازی 25
1-2- 2-4- زیبا سازی 26
1-2- 2-5- امنیت و ایمنی 26
1-2- 2-6- پیکره و ظاهر 27
1-2- 2-7- روشنایی گذرگاههای عرضی 27
1-2- 2-8- ضوابط تأمین روشنایی در گذرگاههای عرضی 27
1-2- 2-9- طراحی سیستم روشنایی 28
1-2- 3- سطل آشغال (زباله دان) 29
1-2- 3-1- انواع سطل های زباله 29
1-2- 3-1- طراحی ، مکان یابی و آرایش فضایی سطل های زباله 30
1-2- 4- علائم راهنمایی و رانندگی 31
1-1-2- 4- 2- مکانیابی تابلوها 31
2- 4- 1- تابلوهای راهنمایی و رانندگی 31
1-2- 4- 3- چراغ های راهنمایی 32
1-2- 4-4- ضوابط مکانیابی و نصب 32
1-2- 4- 5- خط کشی 33
1-2- 4- 6- خطوط ایست 33
1-2- 4- 7- علائم و کلمات روی سطح سواره رو 34
1-2- 4- 8- موانع ایمنی 34
1-2- 5- پوشش گیاهی 35
1-2- 5- 1- درختان 35
1-2- 5- 2- گلها 37
1-2- 5- 2- جعبه گل 38
1-2- 6- نیمکت و صندلی 39
1-2- 6- 1- مکان یابی نیمکتها 40
1-2- 6- 2- جنس و مصالح ساخت نیمکتها 40
1-2- 6- 3- اختصاص فضاهای ویژه برای محل های نشستن 40
1-2- 6- 4- تناسبات نیمکتها 40
1-2- 7- ایستگاه های تاکسی 41
1-2- 8- آبخوری 42
1-2- 9- باجه های تلفن 42
1-2- 10- صندوق های پستی 43
1-2- 11- جوی و کانال آب 43
1-2-12- سایر مبلمان شهری 44
بخش دوم : شناخت وضع موجود 53
2 ـ 1 ـ جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر 55
2 ـ 2 ـ مطالعات اقلیمی 57
2 ـ 2 ـ 1 ـ موقعیت جغرافیایی شهر خواف 57
2 ـ 2 ـ 2 ـ دما 58
2 ـ 2 ـ 3 ـ رطوبت نسبی 58
2 ـ 2 ـ 4 ـ بارندگی 59
2 ـ 2 ـ 5 ـ وزش باد 59
2 ـ 2 ـ 6 ـ انتخاب جهت استقرار ساختمان 62
2 - 3 - بررسی کالبدی 63
2 ـ 4 ـ بررسی کاربری ها 64
2 ـ 5 ـ بررسی جریان ترافیک پیاده 67
2 ـ 5 ـ 1 ـ تراکم حرکت عابران پیاده 67
2 ـ 5 ـ 2 ـ عرض معابر پیاده 68
2 ـ 5 ـ 3 ـ گذرگاه های عرضی 70
2 ـ 5 ـ 4 ـ پیوستگی مسیر پیاده 70
2 ـ 6 ـ بررسی مبلمان ، فضای سبز و تجهیزات شهری 71
2 ـ 6 ـ 1 ـ کف سازی 72
2 ـ 6 ـ 2 ـ روشنایی و چراغهای پیادرو 73
2ـ 6 ـ 3 ـ سطل زباله 74
2 ـ 6 ـ 4 ـ تابلوهای راهنمایی و رانندگی 74
2 ـ 6 ـ 5 ـ پوشش گیاهی 75
2 ـ 6 ـ 6 ـ نیمکت وصندلی 76
2 ـ 6 ـ 7 ـ ایستگاه های تاکسی 77
2 ـ 6 ـ 8 ـ آبخوری 77
2 ـ 6 ـ 9 ـ باجه تلفن 78
2 ـ 6 ـ 10 ـ صندوق های پستی و صدقه 78
2 ـ 6 ـ 11 ـ جوی و کانال آب 79
2 ـ 6 ـ 12 ـ سایر 79
بخش سوم: بررسی وتحلیل (SWOT) 81
3ـ 1 ـ جدول SWOT : 82
3 ـ 2ـ ارائه اهداف ، راهبردها و سیاستها 83
3 ـ 3ـ نقشه های راهبردی 85
بخش چهارم: ضوابط 87
4-1- دسترسی ها 88
4-1- 1- دسترسی 88
4-1-2- مجوز و انواع آن 89
4-1-3- ضوابط عمومی 89
4-1-3-1- اتصال به خیابان های محلی 89
4-1-3-2- اتصال به راههای شریانی درجه 2 89
4-1-3-3- راه اتصالی (راه ورودی) 90
4-1-3-4- مشخصات هندسی پلان 92
4-1-3-5- نیمرخ طولی 92
4-1-3-6- تخلیه آبهای بارش 94
4-1-4- پارکینگ 94
4-1-4-1- اصول 94
4-1-4-2- محدود کردن پارکینگ حاشیه ای 95
4-1- 4- 3- فراهم ساختن پارکینگ خارج از راه 96
4-1-4-4- پارکینگ در مناطق مرکزی شهرها 96
4-1-4-5- انتخاب محل مناسب پارکینگهای عمومی 97
4-1-4-6- قرارگیری و اندازه ها 97
4-1-4-7- رعایت حال معلولین جسمی 100
4-1-5- بارگیری و باراندازی 101
4-1-5-1- استفاده از سطح خیابانها برای بارگیری و باراندازی 101
4-1-5-2- نیاز به تأسیسات بارگیری و باراندازی 102
4-1-5-3- تأسیسات بارگیری و باراندازی خارج از راه 102
4-2- پیشنهاد ضوابط خاص مبلمان خیابان های شهاب ، هفتادوتن و بلوار فردوسی 106
4-2-1- کف سازی 106
4-2-2- روشنایی و چراغهای پیادرو 106
4-2-3- سطل آشغال 107
4-2-4- تابلوهای راهنمایی و رانندگی 107
4-2-5- پوشش گیاهی 107
4-2-5- 1- جعبه گل 108
4-2-6- نیمکت 108
4-2-7- ایستگاه تاکسی 109
4-2-8- آبخوری 109
4-2-9- باجه های تلفن 109
4-2-10- صندوق های پستی و صدقه 110
4-2-11- جوی و کانال آب 110
چشم انداز:
به طور کلی هر فرایند طراحی مستلزم تعیین جهت گیری اصلی و آینده نگری کلی نسبت به محدوده مورد طراحی می باشد بدین جهت در تدوین یک چشم انداز بررسی ساختارهای مختلف و ارائه اهداف مربوط به هر ساختار ضروری می باشد. بایستی توجه کنیم که اهداف مختلف در هر ساختار نشأت گرفته از تصویری از آینده که می خواهیم به آن نیل کنیم می باشد.
چشم انداز خیابان های شهاب و 72 تن و فردوسی« ایجاد فضای مطلوب با ایجاد فضاهای مرتبط و ارائه ضوابط ها » می باشد . در تدوین چشم انداز این پروژه از یک سو به نقش و جایگاه این محورها به عنوان یک فضای شهری و از سوی دیگر به بررسی نقش ارتباطی و دسترسی این محورها توجه گردیده است.
بیان مسئله :
خیابان شهاب و 72 تن و فردوسی از جمله محورها و معابری در سطح خواف می باشند که در وضع موجود حاشیه آن کاربریهای خدماتی خصوصاً تجاری استقرار یافته است.. در واقع بر اساس نظام عرضه و تقاضا و با توجه به پتانسیل های منطقه در حال حاضر این محدوده به یک محور تجاری و یک فضای شهری خاص جهت خرید تبدیل شده است.
این مسئله باعث بروز نارسایی ها و مشکلاتی در محورهای فوق گردیده است. با توجه به موقعیت و وجایگاه این محورها در سطح شهر خواف و پتانسیل ها و قابلیت های این محورها باید این فضای شهری مورد ساماندهی قرار گیرد تا از حاد شدن نارسایی ها و مشکلات جلوگیری گردد.
از سوی دیگر نگاه یکسویه به این فضا نمی تواند پاسخگوی برنامه ریزی در این محدوده باشد بنابراین جهت برنامه ریزی و ارائه راه کار برای ساماندهی این محورها، باید سازمان های مختلف اجتماعی – اقتصادی، کالبدی ، دسترسی و عملکردی به صورت مجموعه با لحاظ تأثیر و تأثر آنها با یکدیگر دیده شود و نهایتاً تأثیری که عملکرد و کاربریهای تجاری مستقر در این محورها بر هریک از سازمان ها داشته اند، مشخص گردد تا بتواند ما را در جهت رسیدن به چشم انداز کلی هدایت کند.
با توجه به مطالب فوق به زعم ما این فضا می تواند به فضای شهری مطلوب تبدیل گردد و این امر مستلزم مطالعه همه جانبه و مجموعه ای سازمانهای مختلف می باشد

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید