کار تحقیقی سجع و بدیع

کد محصول AD63

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه .۱
فصل اول
روش تسجیع .۱۶
۱- سجع متوازی  ..۱۶
سجع و زبان عربی .۱۶

فصل دوم
روش تجنیس .۱۹
الف- روش تجنیس در سطح کلمه ۲۰
۱-جناس تام ۲۰
۲- جناس مرکب ۲۱
۳- جناس مضارع ۲۲
۵- جناس زاید ۲۲
الف- جناس مطرف یا مزید: .۲۲
ب- جناس وسط .۲۴
ب- جناس اختلاف مصوت بلند و کوتاه : .۲۵
ب- روش جناس در کلام .۲۶

فصل سوم
روش تکرار .۲۸
۱- تکرار واک : ۲۸
الف- همحروفی  : ۲۸
ب: همصدائی : ۲۹
– تکرار هجا ۳۰
۳- تکرار واژه .۳۰
الف- ردالصدر الی العجز .۳۰
ب- ردالعجز الی الصدر.۳۰
ج- تشابه الاطراف .۳۱
د- التزام یا اعنات .۳۱
ه- تکرار یا تکریر۳۲
و- طرد و عکس یا تبدیل و عکس .۳۲
۴- تکرار عبارت یا جمله۳۳
ارزش تکرار.۳۳

فصل چهارم
تفنن یا نمایش اقتدار ۳۵
۱- حذف یا تجرید ۳۵
۲- توشیح یا موشح .۳۵
۳- واسع الشفتین .۳۵
۴- واصل الشفتین  .۳۶
– جامع الحروف .۳۶
۶- رقطا ۳۶
۷- خیفا  .۳۶
۹- ذولغتین  .۳۶
۸- فوق النقاط و تحت النقاط .۳۶

فصل پنجم
روش تشبیه۳۷
۱- مبالغه و اغراق و غلو.۳۷
الف- بیانی۳۷
ب- حماسی .۳۷
ج- بدیعی .۳۸
روش تناسب۳۹
۱- مراعات النظیر (=تناسب، مواخات، توفیق، تلفیق، ائتلاف): .۳۹
۲- جناس کلمات هم خانواده .۴۰
الف- جناس پسوند.۴۰
ب- جناس ریشه.۴۰
۳- جابجائی صفت (انحراف در صفت).۴۰

فصل ششم
ایهام.۴۲
۲. ایهام تناسب: .۴۴
۳. استخدام.۴۵

فصل هفتم
تعلیل و توجیه.۴۸
۱- حسن تعلیل.۴۸
۲- مذهب کلامی .۵۰
۳- دلیل عکس۵۱
۴- سوال و جواب ۵۱
خاتمه در بدیع معنوی.۵۲
: ۱- تجرید۵۲
۲- مشاکلت .۵۲
۳- لغز یا چیستان ۵۲
۴- معما۵۳
۵- هزل و مطایبه ۵۳
۶- حسن مطلع و حسن مقطع۵۳
فهرست ماخذ