اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

کد محصول AD62

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
موجز الرساله (چکیده) ۱
مقدمه ۲
فصل اول : شناخت ترادف ۸
سیر تاریخی ۸
معاصرین و پدیده ترادف ۱۳
جمع آوری لغت ۱۴
ترادف لغوی ۱۶
ترادف صراحتاً  ۱۸
تعریف امام فخر رازی ۱۹
تفاوت ترادف با تأکید و تابع ۲۰
نتیجه ۲۱
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه ۲۱
تعریف خواجه نصیرالدین طوسی ۲۲
ترادف غیر مفرده ۲۲
تعاریف اهل اصول ۲۳
نمودار رابطه مترادف و متمایز ۲۳
نظریه دکتر ابراهیم انیس ۲۶
تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر ۲۷
پالمر ۲۷
اولمان ۲۸
ترادفات تام ۲۸
شرایط ترادف تام و نظریه دکتر ابراهیم انیس ۲۸
معاصر بودن ۲۹
وحدت محیط پیدایش زبان ۲۹
اتحاد کامل بین معنی دو واژه ۳۰
نتیجه تطور صوتی نبودن ۳۰
کاربردهای ترادف ۳۱
تأکید و مبالغه ۳۱
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دکتر صبحی صالح ۳۲
ابن یعیش ۳۳
به کارگیری تعابیر مختلف ۳۳
سیوطی ۳۴
ابن فارس ۳۴
ابوبکر باقلانی ۳۴
مسئله ترادف ۳۵
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف ۳۶
اسباب ترادف ۳۷
گویش های مختلف از نظر ابن جنی ۳۷
تعریف سیوطی ۳۸
تعریف راغب اصفهانی ۳۸
تعریف ترنچ ۳۹
نظر دکتر رمضان عبدالتواب ۳۹
تعریف علی عبدالواحد وافی ۳۹
تعریف ابن فارس ۴۰
کلمات دخیله و تعریب ۴۰
نظریه ابوحاتم  ۴۱
نظریه خفاجی ۴۱
نظریه اولمان ۴۱
صفت ۴۲
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس ۴۲
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی ۴۳
نظریه علی الجارم ۴۳
نظریه دکتر ابراهیم انیس ۴۳
شرح لغت و معاجم لغوی ۴۴
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی ۴۶
نظریه نولدکه ۴۶
نسبت ۴۷
نظریه علی الجارم ۴۷
موسیقی کلام ۴۷
نظریه دکتر ابراهیم انیس ۴۷
حذف ۴۸
عدم تمایز بین مطلق و مقید ۴۸
کنایه ۴۸
کنیه ۴۹
مرور زمان و تحمل معنای جدید ۴۹
فخر فروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات ۵۰
تطور صوتی ۵۰.
تداخل لغات ۵۱
نظریه ابن جنی ۵۱
إبدال ۵۱
قلب ۵۲
إتباع ۵۳
تطور دلالی ۵۴
تخصیص عام ۵۴
مجاز ۵۵
مجاورت ۵۵
نظریه احمد بن فارس ۵۶
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف ۵۷
موافقین پدیده ترادف ۵۸
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ ۶۵
مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ ۶۵
زیاده روی درموضوع ترادف ۶۶
نظریه ابن فارس ۶۷
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی ۶۷
مخالفین وجود ترادف ۶۸
نظریه ابن الأعرابی .۶۸
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب ۶۸
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ۶۹
نظریه ابوعلی فارسی ۶۹
نظریه ابن درستویه ۶۹
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس ۷۰
نظریه ابوهلال عسکری ۷۱
نظریه خَطابّی ۷۵
نظریه مرزوقی ۷۵
نظریه ثعالبی ۷۶
نظریه راغب اصفهانی ۷۸
نظریه ابوالبرکات الأنباری ۷۸
نظریه اجدابی ۷۹
نظریه ابوالفتح المطرزی ۷۹
نظریه قاضی بیضاوی ۷۹
مجموعه های فروق اللغوی ۷۹
کفایت یک اسم برای یک مسمّی ۸۰
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی ۸۱
نظریه تهانوی ۸۲
نظریه فرهنگستان زبان قاهره ۸۳.
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی ۸۴
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی ۸۴
نظریه دکتر شوقی ضیف ۸۵
نظریه دکتر ابراهیم انیس ۸۶
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ۸۶
نظریه دکتر احمدمختارعمر ۸۷
نظریه دکتر محمد کمال بشر ۸۷
نظریه استاد حفنی ناصف ۸۸
نظریه استاد علی الجارم ۸۸
نظریه دکتر طه حسین ۸۹
نظریه استاد احمد انیس ۸۹
نظریه دکتر محمد المبارک ۹۰
نظریه دکتر علی عبدالواحد ۹۰
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری ۹۱
نظریه دکتر صبحی صالح ۹۱
نظر زبان شناسان معاصر ۹۲
نظریه پالمر ۹۲
نظریه بلوم فیلد ۹۲
نظریه فیرث ۹۳
نظریه لهرر ۹۳
نظریه ریچارد ترنچ ۹۳
نظریه پروفسور کالینسون ۹۴
نظریه اولمان ۹۵
نظریه لافین ۹۶
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن ۹۷
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی ۹۷
نظریه ابن الأعرابی ۹۷
نظریه ابوهلال عسکری ۹۸
نظریه راغب اصفهانی ۹۸
نظریه دکتر محمد مندور ۹۹
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن ۱۰۰
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن ۱۰۰
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف ۱۰۱
نظریه الواحدی درباره آیه ۱۰۴ سوره بقره ۱۰۲
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی ۱۰۳
نظر دکتر صبحی صالح ۱۰۳
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی ۱۰۷
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) ۱۰۷
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است ۱۰۹
نظریه ارسطوا ۱۰۹
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد ۱۱۰
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود ۱۱۱
الأمر بین الأمرین ۱۱۲
نظریه علامه ابن تیمیّه ۱۱۲
خاتمه ۱۱۲
نظریه خطابی و دکتر مندور ۱۱۲
پیوست شماره یک : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران» ۱۱۳
پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال» ۱۴۵
منابع و مأخذ ۱۶۹
خلاصه رساله به زبان انگلیسی ۱۷۴