نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد معلمان ( دوره متوسطه)

کد محصول AD56

تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول ؛ کلیات تحقیق 
– مقدمه ۱
– بیان مسأله ۳
– اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
– اهداف تحقیق ۷
– متغیر های تحقیق ۸
– سوالات کلی تحقیق ۹
– تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ۱۵
– تعریف نظری ۹
– تعریف عملیاتی۹
فصل دوم ؛ ادبیات و پیشینه تحقیق 
– ادبیات تحقیق ؛ ۱۸
– آموزش و پرورش و فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ict) 19
– تعریف فناوری ارتباطات ۲۱
– تعریف فناوری اطلاعات ۲۳
– تلاقی دو فرهنگِ کتاب – قلم و فناورانه- دیجیتال ۲۵
– دیدگاه های ورود فناوریهای جدید به تعلیم وتربیت ۲۷
– فرایند تلفیق فناوری با آموزش ۲۸
– معلم و فناوری اطلاعات ۳۱
– فناوری اطلاعات استعداد انجام چه کارهایی را در آموزش و پرورش دارد؟ ۳۵
– برنامه‌های عمده‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ۳۷
– محورهای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام های آموزش و پرورش دنیا ۳۹
– برنامه های وزارت آموزش و پرورش در مورد توسعه ict 40
– مراحل اجرای برنامه‌های ict در وزارت آموزش و پرورش ایران ۴۱
– برنامه یونسکو برای توسعه ict در مدارس آسیا ۴۴
– انبوه اطلاعات و نیازهای آموزشی در عصرفناوری های نو ۴۵
– آموزش الکترونیکی ضرورت، اهمیت و هدف ۴۷
– ICT و تغییر در شیوه تدریس دگرگونی های یاددهی ۴۹
– یادگیری الکترونیکی ۵۱
– کتابهای الکترونیکی ۵۲
– مدرسه هوشمند .. ۵۴
– میزان تغییر نقش معلمان درمدارس هوشمند ۵۷
– مشکلات مدارس هوشمند ( مشکلات مادی و انسانی ۵۸
– ویژگیهای یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۰
– تلفیق فناوری و برنامه درسی ۶۳
– ویژگیهای برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۵
– نقش معلمان در محیط های یادگیری جدید ۶۷
– کاربرد فناوری اطلاعات درکلاس مستلزم چه مواردی است ۶۸
– فناوری اطلاعات و رویکرد آموزش مجازی ۶۹
– موانع کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایران ۷۱
– جمع بندی و نتیجه گیری ۷۴
– پیشینه تحقیق در داخل کشور ۷۶
– پیشینه تحقیق در خارج کشور ۷۹
فصل سوم ؛ روش تحقیق ۸۳
– نوع تحقیق ۸۴
– جامعه آماری ۸۵
– نمونه ، حجم و روش نمونه گیری ۸۶
– ابزار گردآوری اطلاعات ۸۷
– روایی تحقیق ۸۸
– پایائی تحقیق ۸۹
– روشهای تجزیه و تحلیل آماری ۹۰
فصل چهارم ؛ تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱
– تجزیه و تحلیل سؤال کلی شماره ۱ ۹۳
– بحث توصیفی سوال کلی شماره ۱ ۹۴
– تجزیه و تحلیل سؤال کلی شماره ۲ ۹۵
– بحث توصیفی سوال کلی شماره ۲ ۹۶
– تجزیه و تحلیل سؤال کلی شماره ۳ ۹۷
– بحث توصیفی سوال کلی شماره ۳ ۹۸
– تجزیه و تحلیل سؤال کلی شماره ۴ ۹۹
– بحث توصیفی سوال کلی شماره ۴ ۱۰۰
– تجزیه و تحلیل سؤال کلی شماره ۵ ۱۰۱
– بحث توصیفی سوال کلی شماره ۵ ۱۰۲
فصل پنجم ؛ خلاصه ، نتیجه گیری ، محدودیتها و پیشنهادها ۱۰۳
– خلاصه ۱۰۴
– نتیجه گیری ۱۰۶
– محدودیتهای تحقیق ۱۰۸
– پیشنهادهای تحقیق ۱۰۹
– پیشنهادهای آزمودنیها ( معلمان ) ۱۱۱
– پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ۱۱۳
فهرست منابع ۱۱۴
نمونه پرسشنامه ۱۱۸
ضمایم و پیوستها . ۱۱۹
فهرست جداول و نمودارها
جدولها
– جدول شماره ۱-۲ : بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ۸۱
– جدول شماره ۱-۴ : توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه ۹۲
– جدول شماره ۲-۴ : توزیع درصد فراوانی سؤال کلی شماره ۱ ۹۳
– جدول شماره ۳-۴ : توزیع درصد فراوانی سؤال کلی شماره ۲ ۹۵
– جدول شماره ۴-۴ : توزیع درصد فراوانی سؤال کلی شماره ۳ ۹۷
– جدول شماره ۵-۴ : توزیع درصد فراوانی سؤال کلی شماره ۴ ۹۹
– جدول شماره ۶-۴ : توزیع درصد فراوانی سؤال کلی شماره ۵ ۱۰۱
نمودارها
– نمودارشماره ۱-۴ نمایش سؤال کلی شماره ۱ ۹۴
– نمودارشماره ۲-۴ نمایش سؤال کلی شماره ۲ ۹۶
– نمودارشماره ۳-۴ نمایش سؤال کلی شماره ۳ ۹۸
– نمودارشماره ۴-۴ نمایش سؤال کلی شماره ۴ ۱۰۰
– نمودارشماره ۵-۴ نمایش سؤال کلی شماره ۵ ۱۰۲