پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

AD34- بررسی تأثیر مطالعات غیر درسی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

کد محصول AD34

فایل WORD

 

115 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 اهداف تحقیق
4-1 اهمیت موضوع تحقیق
5-1 فرضیه‌های تحقیق
6-1 تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
فصل دوم
الف) ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
2-2 تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران
3-2 اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان
4-2 ادبیات کودکان و اهداف آن
5-2 اهمیت مطالعه
6-2 ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک
7-2 راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان
8-2 رغبت‌های مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست
9-2 کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم
10-2 همکاری خانه و مدرسه
11-2 نقش مطالعه در توسعه فرهنگی
ب) پیشینة تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 جامعه آماری
3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری
4-3 ابزار اندازه‌گیری
5-3 روش جمع‌آوری اطلاعات
6-3 روش آماری تحقیق
فصل چهارم
تحلیل یافته‌های تحقیق
1-4 مقدمه
2-4 طبقه‌بندی داده‌ها
3-4 اجرای آزمون آماری خی دو ( )
4-4 بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق
فصل پنجم
نتایج تحقیق
1-5 بحث و نتیجه‌گیری
2-5 محدودیتهای تحقیق
3-5 پیشنهادهای تحقیق
فصل ششم
خلاصة تحقیق
منابع و مآخذ
بیان مسئله
علاقه به مطالعه که امری فطری و درونی است کم و بیش دز تمام کودکان با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وجود دارد و باید آن را در جهت مثبت و متناسب با نیازها و رغبتهای هر فرد هدایت کرد.
نظر به اینکه گرایش و انگیزه به مطالعه در خانواده و از دوران کودکی شکل می‌گیرد قطعا برای یافتن علت اصلی ابتدا باید سراغ خانواده و سپس به دنبال عوامل دیگر رفت که به نوبة خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به همین دلیل به عنوان یک معلم که می‌تواند در تشویق دانش‌آموزان به مطالعه مؤثر باشد تحقیق را در زمینة تأثیر مطالعات غیر درسی در کمک به موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دورة ابتدائی، موضوع پژوهش قرار داده تا قدم کوچکی در راه تعالی بخشیدن فرهنگ مطالعه در میان آینده‌سازان کشور برداشته شود.
هدفهای کلی تحقیق:
1- آگاهی از تاثیر مطالعات غیر درسی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان.
2- آگاهی از تأثیر کتابخانة مدارس در ایجاد عادت به مطالعه در دانش‌آموزان و زمینه‌سازی برای توسعة فرهنگی.
هدفهای جزئی تحقیق :
1- آگاهی از تأثیر تشویق والدین و معلمان در گرایش دانش‌آموزان به مطالعه.
2- آشنایی با عواملی که در مطالعه دانش‌آموزان نقش دارد.
3- آگاهی از ضرورت تهیة کتابهای ادبیات کودکان مطابق با سن و فهم و احتیاجات فعلی آنها از سوی متخصصان.
4- مشخص کردن میزان علاقة دانش‌آموزان نسبت به موضوعات مختلف مورد مطالعه.
5- تحریک قوة خلاقیت و ابتکار دانش‌آموزان و تقویت و پرورش نیروی تخیل آنان.
6- آگاه نموده والدین دانش‌آموزان به اهمیت مطالعات غیر درسی در کسب موفقیت‌های تحصیلی.
7- آگاهی از تأثیر مطالعات غیر درسی در پیشرفت خواندن.
فرضیه‌های تحقیق :
1- بین مطالعه کتابهای غیر درسی و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دورة ابتدائی رابطة معنی‌دار وجود دارد.
2- بین کتابخانه مدارس و عادت به مطالعه در دانش‌آموزان رابطة معنی‌دار وجود دارد.
3- بین تشویق دانش‌آموزان و تمایل آنان به مطالعه کتابهای غیر درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
4- بین پرسشهای بعضی از دروس و ارجاع دانش‌آموزان به مطالعة غیر درسی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
5- بین دانش‌آموزان علاقمند به درس و ارجاع آنان به کتابخانه برای مطالعه کتابهای غیر درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نظر هدف بنیادی است و سپس جامعة آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری و شیوة جمع‌آوری اطلاعات و همچنین روشهای آماری بصورت گزارش توصیفی تهیه شده است.
جامعة آماری
جامعة آماری در این پژوهش کلیة دانشجو – معلمان رشتة کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب) که بالغ بر 201 نفرند و در سال 82-81 مشغول به تحصیل می‌باشند انتخاب گردیده‌اند.

نمونه و روش نمونه‌گیری
گروه نمونه شامل 100 نفر از دانشجو – معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) هستند که از مناطق مختلف آموزش و پرورش می‌باشند برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است بدین صورت که از بین کلاسهای دانشکده تربیت معلم 5 کلاس برگزیده شد و از هر کلاس 20 معلم جمعا 100 دانشجو – معلم نظرخواهی گردید.
ابزار اندازه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌ای است که مرکب از 20 سؤال بسته بر اساس فرضیه‌های تحقیق بصورت مقیاس چهار درجه‌ای (خیلی زیاد – زیاد – کم – خیلی کم) تهیه و تدوین گردیده است که این پرسشنامه بوسیله دانشجو – معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) تکمیل گردید.
روش جمع‌آوری اطلاعات
پرسشنامه‌های تهیه شده را در اختیار دانشجو – معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) قرار داده و از آنان خواسته شد گزینه‌ای را که به نظر آنها صحیح‌تر است علامت بزنند پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها از طریق شمارش فراوانی پاسخهای هر سؤال تهیه و آماده گردید.
روشهای آماری تحقیق
در این تحقیق از روشهای آماری زیر استفاده شد
الف) روش آماری توصیفی: برای طبقه‌بندی و تهیه جداول توزیع فراوانی داده‌ها.
ب) روش آماری استنباطی: چون اطلاعات تحقیق از نوع بی‌پارامتری و به صورت داده‌های ناپیوسته است به همین جهت برای مقایسه و بررسی آنها از روشهای آماری بی‌ بصورت زیر استفاده شد.

نتایج تحقیق
با توجه به فرضیه‌های تحقیق و داده‌های بدست آمده و با استفاده از مجذور خی و تجزیه و تحلیل داده‌ها این نتایج بدست آمد.
1- بین مطالعه کتابهای غیر درسی و موفقیت دانش‌آموزان دورة ابتدائی رابطة معنی‌دار وجود دارد و این فرضیه با اطمینان 99% رد نمی‌شود.
2- بین کتابخانة مدارس و عادت به مطالعه در دانش‌آموزان رابطة معنی‌دار وجود دارد و این فرضیه با اطمینان 99% رد نمی‌شود.
3- بین تشویق دانش‌آموزان و تمایل آنان به مطالعة کتابهای غیر درسی رابطة معنی‌دار وجود دارد و این فرضیه نیز با اطمینان 99% رد نمی‌شود.
4- بین پرسشهای بعضی از دروس و ارجاع دانش‌آموزان به مطالعة غیر درسی رابطة معنی‌دار وجود دارد و این فرضیه نیز با اطمینان 99% رد نمی‌شود.
5- بین دانش‌آموزان علاقمند به درس و ارجاع آنان به کتابخانه برای مطالعه کتابهای غیر درسی رابطة معنی‌داری وجود دارد و این فرضیه نیز با اطمینان 99% رد نمی‌شود.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید