تنش های باقیمانده در قطعه های جوشکاری شده

کد محصول MV3

تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه فایلWORD

قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

یکی از پدیده هایی که در اثر عملیات جوشکاری گاهی بروز کرده و باعث اثرات نامطلوب بر روی خواص مکانیکی قطعات می گردد، تنش های باقیمانده می باشد. آشنایی با نحوه ی ایجاد این تنش ها و چگونگی عملکردشان در تأثیرگذاری روی خواص مکانیکی قطعه بستر مناسبی را برای مقابله با آن ها ایجاد می نماید. به همین جهت در اینمقاله ابتدا علت وجودی تنش باقیمانده و اثرات این تنشها بر روی قطعات جوشکاری شده مورد بررسی قرار گرفته و سپس به روشهای پیش بینی تنش های باقیمانده اشاره شده است.در ادامه تکنیک های گوناگون اندازه گیری تنش های باقیمانده ضمن بررسی با یکدیگر مقایسه گردیده و در نهایت روش ها و پیشنهادهایی جهت کاهش و یا حذف تنش باقیمانده در قطعات جوشکاری شده آمده است.

کلمات کلیدی: تنش باقیمانده، تنش های حرارتی، جوشکاری، اعوجاج، اندازه گیری تنش های باقیمانده، تنش گیری

فصل اول           ۱

مقدمه    ۱

فصل دوم           ۳

تنش های باقیمانده و اعوجاج       ۳

۲-۱ مقدمه         ۳

۲-۲ علت وجودی تنش های باقیمانده       ۵

۲-۳ پیش بینی تنش های باقیمانده جوشکاری        ۶

۲-۴ تنش های باقیمانده ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ۷

۲-۵تشکیل تنش های باقیمانده     ۸

۲-۵-۱ تنش های باقیمانده تولید شده توسط مکانیزم عدم انطباق      ۸

۲-۵-۲ تنش های باقیمانده تولید شده توسط مکانیزم توزیع غیر یکنواخت کرنش های غیر الاستیک    ۱۰

۲-۶ منبع تنش های باقیمانده        ۱۲

۲-۷ شرایط تعادل تنش های باقیمانده        ۱۲

۲-۸ تنش های حرارتی در هنگام جوشکاری و تنش های باقیمانده حاصله     ۱۳

۲-۹ حرکت فلز در هنگام جوشکاری        ۱۵

۲-۱۰ تنش های باقیمانده و تنش های عکس العملی در قطعات جوشکاری شده         ۱۶

۲-۱۱ تنش های باقیمانده در جوش لبه      ۱۸

۲-۱۲تکنیک هایی برای آنالیز تنش های باقیمانده و اعوجاج           ۱۹

۲-۱۳ اثرات تنش های باقیمانده   ۲۱

۲-۱۳-۱ شکست تحت تنش های کششی  ۲۱

۲-۱۳-۱-۱ تغییرات تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده در معرض بارگذاری کششی قرار گرفته      ۲۱

۲-۱۳-۱-۲ اثرات تنش های باقیمانده بر روی شکست ترد ساختمان های جوشکاری شده       ۲۲

۲-۱۳-۲ اثرات عملیات تنش گیری بر روی شکست ترد اتصال جوشکاری شده         ۲۵

۲-۱۳-۳ کمانش تحت بارگذاری فشاری   ۲۶

۲-۱۳-۳-۱ ستون های تحت بارگذاری فشاری       ۲۷

۲-۱۳-۳-۲ پلیت ها و ساختمان های پلیتی تحت بارگذاری فشاری   ۲۸

۲-۱۳-۳-۳ ترکیب اثرات تنش های باقیمانده و اعوجاج      ۳۰

۲-۱۳-۴ اثرات تنش های باقیمانه بر شکست خستگی ساختمان های جوشکاری شده  ۳۱

۲-۱۳-۵ اثرات محیط      ۳۲

۲-۱۴ نتیجه گیری          ۳۴

فصل سوم          ۳۵

روش های پیش بینی تنش های باقیمانده   ۳۵

۳-۱مقدمه          ۳۵

۳-۲ ویژگی های مسئله    ۳۶

۳-۲-۱ تحلیل انتقال حرارت طی جوشکاری          ۳۸

۳-۲-۱-۱ روش های حل تحلیلی بسته       ۳۸

۳-۲-۱-۲ روش تفاضل متناهی     ۴۱

۳-۲-۱-۳ شیوه حل المان محدود ۴۹

۳-۲-۲ تحلیل المان محدود تنش های باقیمانده       ۵۲

۳-۲-۲-۱ تحلیل یک بعدی         ۵۲

۳-۲-۲-۲ تحلیل المان محدود      ۵۳

۳-۲-۳ روش های تحلیلی تنش های باقیمانده        ۵۵

۳-۳ نتیجه گیری ۶۰

فصل چهارم       ۶۱

اندازه گیری تنش های باقیمانده در اتصالات جوشکاری شده          ۶۱

۴-۱ مقدمه         ۶۱

۴-۲ دسته بندی تکنیک های مورد استفاده برای اندازه گیری تنش های باقیمانده        ۶۱

۴-۲-۱ اندازه گیری تنش های باقیمانده به وسیله تکنیک های رهاسازی تنش            ۶۴

۴-۲-۱-۱ تکنیک تکه تکه کردن پلیت و استفاده دستگاه های اندازه گیری تغییر بعد نسبی مقاومت الکتریکی   ۶۵

۴-۲-۱-۲ تکنیک گننرت برای پلیت ها    ۶۹

۴-۲-۱-۳ تکنیک سوراخ کردن مَتَر-سوئت           ۷۰

۴-۲-۱-۴ تکنیک استحاله کرنش ۷۲

۴-۲-۱-۵ تکنیک فرز کاری متوالی          ۸۰

۴-۲-۱-۶ تکنیک ماشینکاری      ۸۱

۴-۲-۱-۷ تکنیک تکه تکه کردن ۸۱

۴-۲-۱-۸ تکنیک داخل تراشی    ۸۲

۴-۲-۱-۹ تکنیک سوراخ کردن گننرت    ۸۲

۴-۲-۱-۱۰ تکنیک تقسیم بندی شبکه ای  ۸۳

۴-۲-۱-۱۱ تکنیک سوراخ کردن همراه با استفاده از پوشش های ترد           ۸۳

۴-۲-۱-۱۲ تکنیک سوراخ کردن همراه با پوشش فتوالاستیک         ۸۳

۴-۲-۲ اندازه گیری تنش های باقیمانده به وسیله پراش اشعهx          ۸۵

۴-۲-۲-۱ تکنیک فیلم اشعه ایکس           ۸۷

۴-۲-۲-۲ تکنیک دیفرکتومتر اشعه ایکس ۸۸

۴-۲-۳ تعیین تنش های باقیمانده به وسیله اندازه گیری خواص حساس به تنش           ۸۸

۴-۲-۳-۱ تکنیک های اولتراسونیک        ۸۸

۴-۲-۳-۲ تکنیک اندازه گیری سختی      ۹۱

۴-۲-۴ تعیین تنش های باقیمانده به وسیله تکنیک های القاء هیدروژن و ترک خوردن خوردگی تنشی  ۹۳

۴-۲-۴-۱تکنیک ترک خوردن ناشی از القاء هیدروژن استفاده شده برای نمونه های فولادی، با استحکام بالا    ۹۳

۴-۲-۴-۲تکنیک ترک خوردن خوردگی تنشی استفاده شده برای نمونه های فولادی ۹۳

۴-۲-۵ روش های اندازه گیری تنش بدون توسل به اندازه گیری کرنش       ۹۴

۴-۲-۵-۱ روش اکوستوالاستیک  ۹۴

۴-۲-۵-۲ روش کرنش مغناطیسی ۹۵

۴-۲-۵-۳ روش طنین بارخوسن    ۹۶

۴-۳ انتخاب و استفاده از تکنیک اندازه گیری مناسب و ارزیابی نتایج           ۹۷

۴-۳-۱ انتخاب تکنیک اندازه گیری مناسب           ۹۷

۴-۴ طریقه ی آماده سازی  قطعه برای اندازه گیری تنش های باقیمانده         ۱۰۳

۴-۴-۱ مشخصات اتصال جوشی  ۱۰۳

۴-۴-۲ آماده سازی سطح            ۱۰۳

۴-۴-۳ گریس (روغن) زدایی       ۱۰۴

۴-۴-۴ سنباده زنی          ۱۰۵

۴-۴-۵ رسم خطوط نشانه برای کرنش سنج           ۱۰۵

۴-۴-۶ مهیا سازی سطح  ۱۰۵

۴-۴-۷ خنثی سازی        ۱۰۶

۴-۴-۸ نصب کرنش سنج            ۱۰۶

۴-۴-۹ مشخصات کرنش سنج     ۱۰۹

۴-۴-۱۰ مشخصات دستگاه سوراخ کننده  ۱۰۹

۴-۵ نتیجه گیری            ۱۱۱

فصل پنجم         ۱۱۲

انواعی از تنش های باقیمانده در اتصالات جوشکاری شده   ۱۱۲

۵-۱ مقدمه         ۱۱۲

۵-۲ توزیع تنش های باقیمانده در چند نوع جوش   ۱۱۲

۵-۲-۱ جوش مسدود      ۱۱۲

۵-۲-۲ اشکال و ستونهای جوشکاری شده ۱۱۳

۵-۲-۳ لوله های جوشکاری شده ۱۱۴

۵-۳ تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده مواد مختلف      ۱۱۶

۵-۳-۱ جوش های فولادی با استحکام زیاد           ۱۱۸

۵-۳-۲ جوش های آلیاژهای آلومینیم        ۱۱۹

۵-۳-۳ جوش های آلیازهای تیتانیم          ۱۲۰

۵-۴ فاکتورهای مختلف موثر بر تنش های باقیمانده در جوشکاری   ۱۲۱

۵-۴-۱ اثر طول نمونه      ۱۲۲

۵-۴-۲ اثر عرض نمونه    ۱۲۴

۵-۴-۳ ضخامت پلیت(تنش های باقیماده و قطعات جوشکاری شده سنگین)  ۱۲۴

۵-۴-۴ تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده توسط عملیات های مختلف جوشکاری            ۱۲۶

۵-۴-۵ اثرات ترتیب جوشکاری بر تنش های باقیمانده        ۱۲۶

۵-۵ نتیجه گیری ۱۲۷

فصل ششم         ۱۲۸

طراحی و روش های کاهش تنش های باقیمانده و اعوجاج  ۱۲۸

۶-۱ مقدمه         ۱۲۸

۶-۲ کاهش تنش های باقیمانده    ۱۲۸

۶-۲-۱ اثر مقدار جوش و ترتیب جوشکاری           ۱۲۹

۶-۳ کنترل اعوجاج         ۱۲۹

۶-۳-۱ طراحی   ۱۲۹

۶-۳-۲ روش مونتاژ         ۱۳۰

۶-۴ روش خم کردن قبلی           ۱۳۲

۶-۵ پیش گرم کردن      ۱۳۳

۶-۶ برطرف کردن اعوجاج         ۱۳۳

۶-۶-۱ تاب گیری گرمایی          ۱۳۴

۶-۶-۲ پرس کردن         ۱۳۴

۶-۶-۳ سایر روش ها      ۱۳۴

۶-۷ عملیات مکانیکی و گرمایی بر روی قطعات جوشکاری شده     ۱۳۴

۶-۷-۱ دلایل انجام عملیات مکانیکی و حرارتی بر روی قطعه جوشکاری شده           ۱۳۵

۶-۷-۲ کدهای لازم        ۱۳۶

۶-۸ عملیات گرمایی متداول قطعات جوشکاری شده          ۱۳۶

۶-۸-۱ پیش گرم کردن  ۱۳۶

۶-۸-۲ عملیات گرمایی بعد ازجوشکاری  ۱۳۹

۶-۸-۳ تنش گیری گرمایی          ۱۴۰

۶-۸-۴ تنش گیری کنترل شده در درجه حرارت پائین        ۱۴۱

۶-۹ کار مکانیکی بر روی فلز توسط ضربات شدید            ۱۴۲

۶-۱۰ عملیات تنش گیری مکانیکی          ۱۴۴

۶-۱۱ تنش گیری ارتعاشی           ۱۴۵

۶-۱۱-۱ مکانیزم تنش گیری ارتعاشی و نحوه ی انجام آن   ۱۴۵

۶-۱۱-۲ دامنه کاربرد      ۱۴۶

۶-۱۱-۳ مدت زمان لازم برای انجام فرایند تنش گیری        ۱۴۷

۶-۱۱-۴ شیوه تعیین کاهش تنش  ۱۴۷

۶-۱۱-۵ محدودیت ها    ۱۴۹

۶-۱۲ نتیجه گیری          ۱۵۰

فصل هفتم         ۱۵۱

نتیجه گیری       ۱۵۱

مراجع   ۱۵۳

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصل اول           ۱

مقدمه    ۱

فصل دوم           ۳

تنش های باقیمانده و اعوجاج       ۳

شکل ۲-۱ تنش های انقباضی طولی و عرضی در جوش لب به لب   ۳

شکل ۲-۲ تنش های انقباضی طولی و عرضی در جوش گوشه         ۴

شکل ۲-۳  اعوجاج در جوش لب به لب    ۴

شکل۲-۴ اعوجاج در جوش گوشه           ۵

شکل۲-۵ روند منظم پیش بینی تنش های باقیمانده ایجاد شده به واسطه جوشکاری و نتایج حاصل از آنها         ۶

شکل ۲-۶ تنش های باقیمانده ماکروسکوپیک در مقیاسهای مختلف ۷

شکل۲-۷ تنش های باقیمانده تولید شده در وقتی که میله های باطول های مختلف با اعمال نیرو به همدیگر اتصال داده شوند       ۸

شکل ۲-۸ منحنی درجه حرارت تنش در میله وسطی اسکلت سه میله ای        ۹

شکل ۲-۹ شماتیک نشان دهنده تغییرات درجه حرارت و تنش در هنگام جوشکاری  ۱۳

شکل ۲-۱۰ تغییر فرم (انحراف) مرکز لبه پایینی پلیت مستطیل شکل ناشی از گرم کردن طول لبه بالایی (به وسیله منبع گرمایی متحرک) و سرد شدن بعدی آن    ۱۵

شکل ۲-۱۱ مثالی از توزیع تنش های باقیمانده در جوش لب به لب  ۱۷

شکل ۲-۱۲ تنش های باقیمانده در جوش لبه          ۱۸

شکل ۲-۱۳ روش های آنالیز تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده ۲۰

شکل ۲-۱۴ شماتیک توزیع تنش ها در جوش لب به لب وقتی که بارهای یکنواخت کششی اعمال شود و تنش های باقیمانده حاصل شده، بعد از باربرداری آزاد گردد.            ۲۳

شکل ۲-۱۵ اثرات شیار تیز و تنش باقیمانده بر روی استحکام شکست           ۲۴

شکل ۲-۱۶ اثرات عملیات حرارتی تنش گیری بر روی مشخصات شکست ترد نمونه های پلیتی پهن جوشکاری شده شیاردار     ۲۶

شکل۲-۱۷ اثرات تنش های باقیمانده بر روی استحکام کمانشی ستون ها      ۲۸

شکل ۲-۱۸ نمونه های پانلی فولادی استفاده شده به وسیله فوجیتا و یوشیتا     ۲۹

شکل ۲-۱۹ پوسته پلیتی کف کشتی باری که بطور عرضی دارای چارچوب جوشکاری شده است.       ۳۱

شکل ۲-۲۰ تغییر در توزیع تنش پوسته و منحنی انحراف پوسته کف ۳۱

شکل۲-۲۱وضعیت ترک ها در جوش لب به لب فولاد SAE340 . بعد از اینکه به مدت ۵۰ دقیقه جوش در معرض شارژ هیدروژن قرار داشته، در روغن کوئنچ و در درجه حرارت ℃۲۶۰ تمپر شده است         ۳۳

فصل سوم          ۳۵

روش های پیش بینی تنش های باقیمانده   ۳۵

شکل۳-۱یک شکل معمول جوشکاری      ۳۶

شکل۳-۲ چهار قسمت مهم جوش که تحت پیشینه ی حرارتی متفاوت قرار گرفته اند  ۳۷

شکل۳-۳ پیشینه ی حرارتی و تغییرات خواص فیزیکی        ۳۷

شکل ۳-۴ سیستم محورهای مختصات و مدل منبع حرارت   ۴۳

شکل ۳-۵ ابعاد سیستم شبکه ای و مش      ۴۳

شکل۳-۶ خط هم دمایی دمای سالیدوس و دمای ℃ ۷۲۳ برای ورق به ضخامت ۶ میلی متر     ۴۷

شکل ۳-۷ خط هم دمایی دمای سالیدوس و دمای ℃ ۷۲۳ برای ورق به ضخامت ۸ میلی متر.   ۴۷

شکل ۳-۸ خط هم دمایی دمای سالیدوس و دمای ℃ ۷۲۳ برای ورق به ضخامت ۱۰ میلی متر  ۴۷

شکل ۳-۹ خط هم دمایی دمای سالیدوس و دمای ℃ ۷۲۳ برای ورق به ضخامت ۱۲ میلی متر. ۴۸

شکل ۳-۱۰ توزیع دمایی روی سطح ورقی به ضخامت ۱۶ میلی متر از جنس فولاد نرم که نشان می دهد طی ۱۳۰ ثانیه از ℃ ۸۰۰ تا ℃ ۵۰۰ خنک می شود   ۴۸

شکل ۳-۱۱ توزیع دمایی روی سطح ورقی به ضخامت ۱۲ میلی متر از جنس فولاد نرم که نشان می دهد طی ۲۳ ثانیه از ℃ ۸۰۰ تا ℃ ۵۰۰ خنک می شود        ۴۹

شکل ۳-۱۲ الف) توزیع معمول تنش باقیمانده طولی در عرض پهنای ورق  ب) مدل ساده توزیع تنش باقیمانده   ۵۷

شکل ۳-۱۳ تعریف اصطلاحات روابط ۳-۲۹ تا ۳-۳۰         ۶۰

فصل چهارم       ۶۱

اندازه گیری تنش های باقیمانده در اتصالات جوشکاری شده          ۶۱

شکل ۴-۱ تکنین رها سازی تنش که بر روی یک پلیت بکار برده شده است  ۶۵

شکل ۴-۲ تکنیک گننرت برای اندازه گیری تنش های باقیمانده در پلیت      ۷۰

شکل ۴-۳ ترتیب ستاره ای اندازه گیرنده های کرنش در تکنیک سوراخ کردن مَتَر-سوئت.    ۷۱

شکل ۴-۴ روش استحاله کرنش   ۷۳

شکل۴-۵  تنش در p(R,a)  قبل و بعد از ایجاد سوراخ.       ۷۴

شکل ۴-۶ تغییر کرنش های مماسی و شعاعی با فاصله از مرکز سوراخ ایجاد شده تنش باقیمانده تک محوری   ۷۵

شکل۴-۷ آرایش کرنش سنج رست در تعیین تنش باقیمانده            ۷۶

شکل ۴-۸ کرنش آزاد شده و عمق حفره  ۷۸

شکل ۴-۹ نمودار درصد کرنش آزاد شده بر حسب عمق حفره        ۷۸

شکل۴-۱۰ ضرایب   و   در عمق کامل حفره ( )     ۸۰

شکل ۴-۱۱: اندازه گیری تنش های باقیمانده به وسیله برداشتن متوالی لایه های فلز    ۸۱

شکل ۴-۱۲ تکنیک تکه تکه کردن روزنتال-نورتون           ۸۲

شکل ۴-۱۳ متد سوراخ کردن گننرت       ۸۲

شکل ۴-۱۴: الگوی ترک های حاصله تحت شرایط مختلف تنش سطحی نشان داده شدن توسط تلفیق روش حفره مَتر و پوشش های ترد       ۸۴

شکل ۴-۱۵ شماتیک  سیستم نوری پلاریسکوپ انعکاسی   ۸۴

شکل ۴-۱۶ تفرق حاصل شده توسط انعکاس موج تک رنگ هم فاز از روی صفحات اتمی مجاور      ۸۶

شکل ۴-۱۷ دیاگرام های شماتیک برای تکنیک های تفرق اشعه ایکس        ۸۷

شکل ۴-۱۸ تکنیک امواج اولتراسونیک پلاریزه شده          ۸۷

شکل۴-۱۹ تفرق دوبل صوتی مربوط به میدان تنش صفحه ای          ۹۵

شکل۴-۲۰ شمای کلی از یک سنسور غیر ایزوتروپ مغناطیسی        ۹۶

شکل ۴-۲۱: شمای ساختمان سنسور BHN            ۹۷

شکل ۳-۲۲ توزیع تنش های باقیمانده در جهت ضخامت     ۱۰۱

شکل ۴-۲۳ گریس زدایی            ۱۰۴

شکل ۴-۲۴ سنباده زنی   ۱۰۵

شکل ۴-۲۵ سنباده زنی   ۱۰۶

شکل ۴-۲۶ قرار دادن ترمینال در فاصله ۲ میلی متری کرنش سنج     ۱۰۷

شکل۴-۲۷ چسباندن نوار چسب    ۱۰۷

شکل۴- ۲۸ برگردندن نوار چسب ۱۰۷

شکل۴-۲۹ کشیدن کاتالیزور به وسیله قلم مو روی کرنش سنج        ۱۰۸

شکل۴-۳۰ ریختن چسب بر روی سطح نمونه در محل تماس با نوار چسب     ۱۰۸

شکل۴-۳۱ چسباندن تنزیب نوار چسب به سطح      ۱۰۸

شکل۴-۳۲ قرار دادن انگشت شصت بر روی کرنش سنج    ۱۰۹

شکل۴-۳۳ برداشتن نوار چسب     ۱۰۹

شکل۴-۳۴ رست ساعتگرد          ۱۱۰

شکل۴-۳۵ استفاده از میکروسکوپ          ۱۱۰

فصل پنجم         ۱۱۲

انواعی از تنش های باقیمانده در اتصالات جوشکاری شده   ۱۱۲

شکل۵-۱ توزیع تئوریکی و تجربی تنش های باقیمانده در جوش مسدود       ۱۱۳

شکل ۵-۲ مثال هایی از توزیع تنش های باقیمانده در مقاطع جوشکاری شده  ۱۱۴

شکل ۵-۳ تنش های باقیمانده در لوله ی جوشکاری شده.   ۱۱۵

شکل ۵-۴ تنش های باقیمانده  در جوشکاری محیطی لوله ی از جنس فولاد کم کربن           ۱۱۵

شکل ۵-۵ تنش های تسلیم فلزات ساختمانی در درجه حرارت های زیاد.      ۱۱۷

شکل ۵-۶ ماکزیمم کرنش های مکانیکی مشاهده شده در فاصله ی یک اینچی خط جوش بر حسب استحکام تسلیم پلیت اصلی            ۱۱۸

شکل ۵-۷ توزیع تنش های باقیمانده ی طولی در جوش لب به لب فولاد با استحکام زیاد        ۱۱۸

شکل ۵-۸ توزیع استحکام تسلیم و تنش های باقیمانده طولی در پلیت جوشکاری شده از جنس آلیاژ آلومینیوم۵۴۵۶-H321  با پهنای ۳۶ اینچ و ضخامت ۵/۰ اینچ         ۱۲۰

شکل ۵-۹ توزیع تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده از جنس آلیاژ تیتانیوم            ۱۲۱

شکل ۵-۱۰ نمونه های استفاده شده جهت تحقیق اثر طول جوش بر تنش های باقیمانده          ۱۲۲

شکل ۵-۱۱ توزیع تنش های باقیمانده در طول های مختلف جوش های لب به لب     ۱۲۳

شکل ۵-۱۲ اثر طول جوش بر روی تنش های باقیمانده       ۱۲۴

شکل ۵-۱۳ توزیع تنش های باقیمانده در جهت ضخامت فلز جوش اتصال لب به لب  ۱۲۵

فصل ششم         ۱۲۸

طراحی و روش های کاهش تنش های باقیمانده و اعوجاج  ۱۲۸

شکل ۶-۱ روش های مرتب کردن قطعات قبل از جوشکاری برای جوش های لب به لب و گوشه        ۱۳۱

شکل ۶-۲ ترتیب گیره ای که از اعوجاج زاویه ای جلوگیری کرده ودر عین حال قطعه می تواند انقباض عرضی آزاد داشته باشد ۱۳۱

شکل ۶-۳ اسبابی که برای جوشکاری اتصالات T شکلی که تحت کرنش اولیه پلاستیک  قرار می گیرند، استفاده می شود        ۱۳۲

شکل ۶-۴ منحنی های تنش سطحی لازم برای بدست آوردن تغییر زاویه ای صفر، بر حسب ضخامت پلیت فلانچ           ۱۳۳

شکل ۶-۵ اثر پیش گرم کردن بر روی تغییر زاویه ای اتصال جوش گوشه ای            ۱۳۳

شکل۶-۶ اثر درجه حرارت و زمان بر عملیات تنش گیری گرمایی   ۱۴۱

شکل ۶-۷ نمونه هایی از به کارگیری روش تنش گیری ارتعاشی جهت کاهش تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده    ۱۴۶

شکل۶-۸ زمان لازم برای تنش گیری با توجه به وزن قطعه   ۱۴۷

شکل ۶-۹ نمودار نحوه ی توزیع تنش در ناحیه اطراف خط جوش   ۱۴۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصل اول           ۱

مقدمه    ۱

فصل دوم           ۳

تنش های باقیمانده و اعوجاج       ۳

جدول ۲-۱ محیط هایی که منجر به ترک خوردن خستگی تنشی می شوند    ۳۳

فصل سوم          ۳۵

روش های پیش بینی تنش های باقیمانده   ۳۵

جدول۳-۱ ترکیب شیمیایی فولاد C-Mn  ۴۶

جدول ۳-۲ خواص حرارتی وابسته به دما   ۴۶

جدول ۳-۳ خواص مکانیکی وابسته به دما در فولاد C-Mn  ۴۶

جدول ۳-۴ پارامترهای جوشکاری            ۴۷

جدول ۳-۵ مقادیر فاکتور C برای فرآیندهای مختلف جوشکاری      ۵۸

فصل چهارم       ۶۱

اندازه گیری تنش های باقیمانده در اتصالات جوشکاری شده          ۶۱

جدول۴-۱ دسته بندی تکنیک های اندازه گیری تنش های باقیمانده.            ۶۳

جدول ۴-۲ خلاصه ای از تکنیک هایی که برای اندازه گیری تنش های باقیمانده در قطعات جوشکاری شده استفاده می گردند. ۶۶

جدول ۴-۳ خواص فلزات به واسطه ی آنالیز با اشعه x         ۸۶

جدول۴-۴ اثر کرنش بر روی سختی کوکوبو.        ۹۲

جدول ۴-۵ مشخصات تکنیک های اندازه گیری تنش های باقیمانده            ۹۹

فصل پنجم         ۱۱۲

انواعی از تنش های باقیمانده در اتصالات جوشکاری شده   ۱۱۲

جدول ۵-۱ مقایسه خواص فیزیکی فولاد، آلومینیوم وتیتانیوم.           ۱۱۷

فصل ششم         ۱۲۸

طراحی و روش های کاهش تنش های باقیمانده و اعوجاج  ۱۲۸

جدول ۶-۱ رنج درجه حرارتهای که برای عملیات حرارتهای تنشگیری تعدادی از فولادها استفاده می شود        ۱۴۲

جدول۶-۲ شرکت های که از تنش گیری ارتعاشی در تولیدات صنعتی خود استفاده می کنند  ۱۴۹