اطلاعیه

اثر فراوری حرارتی بر ارزش غذایی و شمارش باکتری‏های بیماری‏زای بستر جوجه گوشتی

کد محصول DM92

تعداد صفحات: ۸۸ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل ۱- مقدمه ۱

فصل ۲- بررسی منابع
۲-۱- ترکیب شیمیایی بستر جوجه گوشتی ۳
۲-۱-۱- رطوبت ۴
۲-۱-۲- اندازه ذرات ۴
۲-۱-۳- ماهیت ازت و پرتئین خام ۵
۲-۱-۴- مواد معدنی ۷
۲-۱-۵- متابولیسم و مخاطرات ناشی از کانی‏های موجود در بستر طیور ۸
۲-۱-۶- دیواره سلولی ۱۱
۲-۱-۷- انرژی ۱۱
۲-۱-۸- ضرایب هضمی ۱۳
۲-۲- فراوری بستر جوجه گوشتی ۱۴
۲-۲-۱- دهیدراسیون (حذف آب): ۱۴
۲-۲-۲- دپوکردن ۱۴
۲-۲-۳- سیلوکردن ۱۵
۲-۲-۴- کمپوست کردن ۱۶
۲-۲-۵- پلت کردن ۱۷
۲-۳- مشکلات و خطرات تغذیه بستر جوجه گوشتی ۱۷
۲-۳-۱- باکتری‏ها، قارچ‏ها، پاتوژن‏ها و توکسین‏ها (میکروبیولوژی) ۱۷
۲-۳-۲- مشکلات بیماری‏زایی ۱۹
۲-۳-۲-۱- بوتولیسم۱۹
۲-۳-۳- باقیمانده‏های ضد مغذی ۱۹
۲-۳-۳-۱- فلزات سنگین ۲۰
۲-۳-۳-۱-۱-  مس ۲۰
۲-۳-۳-۱-۲-  آرسنیک ۲۱
۲-۳-۳-۲- باقیمانده‏های دارویی ۲۲
۲-۳-۳-۳- آفت کش‏ها ۲۳
۲-۳-۳-۴- هورمون‏ها ۲۳
۲-۴- میزان مصرف و عملکرد حیوانات ۲۴
۲-۵- کیفیت تولیدات حیوانی ۲۵
۲-۶- جنبه‏های قانونی تغذیه بستر جوجه گوشتی (ضایعات طیور) در جهان و ایران ۲۶

فصل ۳- مواد و روش‏ها
۳-۱- زمان و محل انجام تحقیق ۲۸
۳-۲- شرح انتخاب محل و نمونه‏برداری ۲۸
۳-۲-۱- نمونه‏برداری از منطقه یک (سبزوار) ۲۸
۳-۲-۲- نمونه‏برداری از منطقه دو (سمنان) ۲۹
۳-۳- عمل آوری بستر ۲۹
۳-۳-۱- کارگاه فراوری اول (سبزوار) ۲۹
۳-۳-۲- کارگاه فراوری دوم (سمنان) ۲۹
۳-۴- بررسی‏های میکروبی ۳۰
۳-۵- تجزیه شیمیایی ۳۲
۳-۵-۱- ماده خشک ۳۲
۳-۵-۲- ماده آلی ۳۳
۳-۵-۳- پروتئین خام ۳۳
۳-۵-۴- چربی خام ۳۴
۳-۵-۵- دیواره سلولی ۳۵
۳-۵-۵-۱- دیواره سلولی (NDF) ۳۵
۳-۵-۵-۲- دیواره سلولی منهای همی‏سلولز (ADF) ۳۶
۳-۵-۵-۳- لیگنین (ADL37
۳-۵-۶- تعیین عناصر معدنی ۳۷
۳-۵-۶-۱- تعیین عناصر کلسیم، منیزیم، منگنز، آهن، مس و روی ۳۷
۳-۵-۶-۲- فسفر ۳۸
۳-۵-۶-۳- سدیم و پتاسیم ۳۸
۳-۶- ارزیابی کیفیت پروتئین براساس روش CNCPS ۳۸
۳-۶-۱- تعیین میزان پروتئین حقیقی ۳۸
۳-۶-۲- محاسبه نیتروژن غیر پروتئینی (بخش A) ۳۹
۳-۶-۳- تعیین پروتئین نامحلول ۳۹
۳-۶-۴- محاسبه پروتئین محلول ۳۹
۳-۶-۵- محاسبه پروتئین حقیقی محلول (بخش B1) ۴۰
۳-۶-۶- تعیین نیتروژن نامحلول در شوینده خنثی(NDIN) ۴۰
۳-۶-۷- تعیین نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی(ADIN) ۴۰
۳-۶-۸- محاسبه میزان پروتئین بخش B3 ۴۰
۳-۶-۹- محاسبه میزان پروتئین بخش B2 ۴۰
۳-۷- تعیین گوارش پذیری آزمایشگاهی (تلی و تری) ۴۱
۳-۷-۱- برآورد قابلیت هضم ماده خشک (DMD) ۴۴
۳-۷-۲- برآورد قابلیت هضم ماده آلی (OMD) ۴۵
۳-۷-۳- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک (DOMD) ۴۵
۳-۸- برآورد انرژی قابل متابولیسم ۴۵

فصل ۴- نتایج و بحث
۴-۱- بررسی‏های میکروبی ۴۷
۴-۲- اندازه ذرات بستر ۵۱
۴-۳- ترکیب شیمیایی ۵۱
۴-۳-۱- ماده خشک ۵۱
۴-۳-۲- پروتئین خام ۵۲
۴-۳-۳- دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‏سلولز و لیگنین ۵۳
۴-۳-۴- خاکستر و مواد معدنی ۵۴
۴-۴- کیفیت پروتئین براساس سیستم CNCPS ۵۹
۴-۴-۱- بخش A (نیتروژن غیر پروتئینی) ۶۲
۴-۴-۲- بخش B1 (پروتئین حقیقی با تجزیه پذیری سریع در شکمبه) ۶۳
۴-۴-۳- بخش B2 (پروتئین حقیقی با میزان تجزیه پذیری متوسط در شکمبه) ۶۳
۴-۴-۴- بخش B3 (پروتئین حقیقی با تجزیه پذیری کند در شکمبه) ۶۴
۴-۴-۵- بخش C (پروتئین غیر قابل دسترس) ۶۴
۴-۵- گوارش پذیری آزمایشگاهی ۶۵
۴-۶- برآورد انرژی قابل متابولیسم ۶۷
بحث و نتیجه‏گیری کلی ۶۹
پیشنهادات ۷۰
فهرست منابع ۷۱

فهرست جدول‌ها

جدول۲-۱: میانگین و (انحراف معیار) غلظت عناصر معدنی در بستر جوجه گوشتی گزارش شده در منابع مختلف ۸
جدول ۴-۱: جمعیت میکروبی نمونه‏های خام و فراوری شده کارگاه سبزوار ۴۷
جدول۴-۲: جمعیت میکروبی نمونه‏های خام و فراوری شده کارگاه سمنان ۴۸
جدول ۴-۳: میانگین تعداد گروههای باکتریایی (log10 CFU/g) در نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی در دو کارگاه فراوری مناطق سبزوار و سمنان ۴۹
جدول ۴-۴: میانگین و (انحراف معیار) ترکیب شیمیایی نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی  ۵۲
جدول ۴-۵: میانگین و (انحراف معیار) غلظت عناصر معدنی در نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی در کارگاه سبزوار ۵۵
جدول ۴-۶: میانگین و (انحراف معیار) غلظت عناصر معدنی در نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی در کارگاه سمنان ۵۶
جدول ۴-۷: ترکیب پروتئینی نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی ۵۹
جدول ۴-۸: کیفیت پروتئینی (براساس سیستم CNCPS) نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی ۶۰
جدول ۴-۹: گوارش پذیری آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم در نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی ۶۶

فهرست شکل‌‌ها

شکل ۳-۱: نحوه نمونه‏برداری از بستر جوجه گوشتی در سالن مرغداری گوشتی منطقه سبزوار ۲۸
شکل ۳-۲: تهیه محیط‏های کشت جهت بررسی‏های میکروبی نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی ۳۰
شکل ۳-۳: تهیه رقت‏های سریالی از نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی ۳۱
شکل ۳-۴: محیط کشت راپاپورت واسیدیالیس به منظور جداسازی سالمونلا از نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی ۳۲
شکل ۳-۵: تهیه شیرابه شکمبه از گوسفند نژاد شال به وسیله لوله مری ۴۱
شکل ۳-۶: تزریق شیرابه شکمبه و بزاق مصنوعی به لوله‏های حاوی ۵/۰ گرم نمونه‏های بستر جوجه گوشتی (هضم مرحله اول).  ۴۲
شکل ۳-۷: تکان دادن لوله‏های حاوی نمونه‏های بستر جوجه گوشتی در مرحله اول هضمی روش تلی و تری ۴۳
شکل ۳-۸: تزریق محلول پپسین اسیدی به لوله‏های حاوی نمونه‏های بستر جوجه گوشتی پس از هضم مرحله اول ۴۳
شکل ۳-۹: فیلتراسیون نمونه‏های بستر جوجه گوشتی پس از هضم دو مرحله‏ای تلی و تری ۴۴

فهرست نمودار‌ها

نمودار ۴-۱: نمودار کیفیت پروتئینی (براساس سیستم CNCPS) نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی در کارگاه‏ فراوری منطقه سبزوار۶۱
نمودار ۴-۲: نمودار کیفیت پروتئینی (براساس سیستم CNCPS) نمونه‏های خام و فراوری شده بستر جوجه گوشتی در کارگاه‏ فراوری منطقه سمنان۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.