پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM19- اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

کد محصول DM19

فایلWORD

115 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکیده.
فصل اول : کليات
مقدمه....
1-1حبوبات و اهمیت آنها.
1-2 تاریخچه پیدایش ماش.....
1-3منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش..
1-4خصوصیات مرفولوژیکی ماش....
1-5 مشخصات اکولوژیکی وماش...
1-6نیاز کودی...
1-7عملکرد دانه .
1-8آفات و امراض
1-9عملیات زراعی..
1-10اهمیت و ارزش غذایی ماش.
1-11سطح زیرکشت و میزان تولید ماش..
1-12ویژگیهای گیاهشناسی ماش..
1-13سازگاری ماش...
1-14فیزیولوژی ماش 
1-15تهیه زمین و کشت ..
1-16نیازآبی .
1-17نیازکودی .
1-18تناوب زراعی ..
1-19 آفات و بیماریها ...
1-20برداشت و عملکرد ماش..
1-21ارقام ماش در ایران..
1-22مواردمصرف ماش.

فصل دوم : بررسی منابع
2-1تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد…
2-2شاخصهای رشد

فصل سوم : مواد روشها
3-1زمان و محل اجرای آزمایش… 
3-2خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین…
3-3مشخصات طرح آزمایشی 
3-4اندازه گیری صفات 
3-5درجه روز رشد…
3-6سرعت رشد محصول
3-7شاخص سطح برگ…
3-8تجزیه آماری

فصل چهارم : نتايج و بحث
4-1تعداد غلاف در بوته 
4-2تعداد دانه در غلاف
4-3تعداد گره در ساقه اصلی…
4-4تعداد روز تا رسیدگی…
4-5ارتفاع بوته 
4-6وزن هزار دانه…
4-7عملکرد بیولوژیکی…
4-8عملکرددانه……
4-9شاخص برداشت 
4-10شاخص سطح برگ
4-11درصدپروتئین دانه
4-12درجه-روزرشد …..(GDD)
4-13سرعت رشد محصول (CGR)
4-14سرعت رشد نسبی.(RGR)

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات
فهرست منابع وماخذ.
چکیده انگلیسی…


فهرست جداول 
جدول1- سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز دردنیا و چند کشور آسیایی. 
جدول2- سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان 15
جدول 3- تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا. 
جدول4- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح. 
جدول5- تجزیه واریانس داده ها برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف. 
جدول6 -تجزیه واریانس صفات تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا رسیدگی. 
جدول7- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه. 
جدول8 - تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی . 
جدول9- تجزیه واریانس داده ها برای صفات شاخص برداشت و شاخص سطح برگ. 
جدول10- تجزیه واریانس داده ها برای صفات درصد پروتئین دانه و درجه-روز رشد. 
جدول11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ، درجه- روز رشد و عملکرد دانه در تاریخهای 
جدول12- تجزیه واریانس برای سرعت رشد محصول(CGR) و سرعت رشد نسبی

فهرست نمودارها
نمودار1- روند تغییرات تعداد غلاف در بوته در تاریخهای مختلف کاشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)
نمودار2- مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)
نمودار3- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته ارقام ماش در تاریخهای مختلف کاشت…
نمودار4- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)
نمودار5- مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت. 
نمودار6- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت 
نمودار7- روند تغییرات تعداد گره ساقه اصلی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)
نمودار8- روند تغییرات تعداد گره در ساقه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت .
نمودار9- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
.نمودار 10- مقایسه میانگین تعداد روز تا رسیدگی در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).
نمودار11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت 
نمودار12- روند تغییرات ارتفاع بوته ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار13- مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)..
نمودار 14- روند تغییرات میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش در تاریخهای کاشت.
نمودار15 - روند تغییرات وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار16- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ارقام ماش (میانگین تاریخهای کشت).
نمودار17- روند تغییرات وزن هزار دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ...
نمودار18- روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
… نمودار 19- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپهای ماش (میانگین پنج تاریخ کاشت).
.نمودار20 - روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ...
نمودار21- روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار22- مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).
نمودار23- روند تغییرات عملکرد دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار24- روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار25- مقایسه میانگین شاخص برداشت ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).
نمودار26- روند تغییرات شاخص برداشت ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار27- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار28- روند تغییرات درصد پروتئین دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)


فهرست نمودارها
نمودار29- روند تغییرات درصد پروتئین ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار30 - روند تغییرات درجه- روز رشد در تاریخهای مختلف کاشت
نمودار31- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (15 اردیبهشت ) 
نمودار32- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت) 
نمودار33- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم(14 خرداد ماه)
نمودار34- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم(29 خرداد ماه)
نمودار35- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت پنجم (13 تیرماه ماه)
نمودار36- روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تاریخهای مختلف کاشت


چکیده :
مبدل حرارتي وسيله اي است كه انرژي را از سيالي به يك يا چند سيال ديگر كه داراي درجه حرارت هاي متفاوتي هستند منتقل مي كند ، لذا مبدل هاي حرارتي در تمام زمينه هاي صنعتي ،تجاري و حتي زندگي روزمره نيز كه به نحوي با تبادل انرژي سر و كار دارند مورد استفاده قرار مي گيرند . براي شناخت هر چه بهتر مبدل هاي حرارتي آن ها را در هشت گروه متفاوت دسته بندي مي كنيم .
مبدل هاي حرارتي با جريان متقاطع كه در اغلب كاربرد هاي صنعتي مانند توليد بخار در ديگ هاي بخار و يا گرمايش و سرمايش هوا و گاز هاي ديگر كاربرد دارند ، در اين دسته بندي جزء مبدل هاي حرارتي با جريان پيوسته سيال به صورت تماس غير مستقيم كه هم به صورت فشرده و هم غير فشرده ساخته شده و با ساختاري به شكل لوله اي و صفحه اي با آرايش جريان عمود بر هم بين دو سيال كه به صورت جابجائي با هم تبادل حرارت مي كنند ، جاي مي گيرند .
مبدل هاي حرارتي لوله –  پره دار صفحه اي كه جزء اين نوع از مبدل هاي حرارتي هستند كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته اند ، هچنين در كتب درسي و دانشگاهي نيز كمتر به معرفي اين نوع مبدل هاي حرارتي مبادرت گرديده است ، لذا هدف از اين تحقيق معرفي بيشتر اين نوع از مبدل هاي حرارتي و بررسي اثر پارامتر هاي هندسي موثر در طراحي اين نوع مبدل هاي حرارتي مي باشد .
بنا براين در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار فلوئنت كه يكي از نرم افزارهاي ديناميك سيالات  است ، به بررسي اثر اين پارامترها در طراحي اين نوع از مبدل هاي حرارتي(CFD)محاسباتي پرداخته ايم و در نهايت نيز نتايج بدست آمده از تحقيق را با نتايج محاسبات تجربي در مبدل هاي حرارتي با جريان متقاطع بروي دسته لوله ها مقايسه شده است .

کلمات کلیدی: ماش، تاریخ کاشت ، درصد پروتئین، عملکرد ، سرعت رشد محصول، درجه-روز رشد

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید