پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM19- اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

کد محصول DM19

فایلWORD

115 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکیده.
فصل اول : کليات
مقدمه....
1-1حبوبات و اهمیت آنها.
1-2 تاریخچه پیدایش ماش.....
1-3منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش..
1-4خصوصیات مرفولوژیکی ماش....
1-5 مشخصات اکولوژیکی وماش...
1-6نیاز کودی...
1-7عملکرد دانه .
1-8آفات و امراض
1-9عملیات زراعی..
1-10اهمیت و ارزش غذایی ماش.
1-11سطح زیرکشت و میزان تولید ماش..
1-12ویژگیهای گیاهشناسی ماش..
1-13سازگاری ماش...
1-14فیزیولوژی ماش 
1-15تهیه زمین و کشت ..
1-16نیازآبی .
1-17نیازکودی .
1-18تناوب زراعی ..
1-19 آفات و بیماریها ...
1-20برداشت و عملکرد ماش..
1-21ارقام ماش در ایران..
1-22مواردمصرف ماش.

فصل دوم : بررسی منابع
2-1تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد…
2-2شاخصهای رشد

فصل سوم : مواد روشها
3-1زمان و محل اجرای آزمایش… 
3-2خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین…
3-3مشخصات طرح آزمایشی 
3-4اندازه گیری صفات 
3-5درجه روز رشد…
3-6سرعت رشد محصول
3-7شاخص سطح برگ…
3-8تجزیه آماری

فصل چهارم : نتايج و بحث
4-1تعداد غلاف در بوته 
4-2تعداد دانه در غلاف
4-3تعداد گره در ساقه اصلی…
4-4تعداد روز تا رسیدگی…
4-5ارتفاع بوته 
4-6وزن هزار دانه…
4-7عملکرد بیولوژیکی…
4-8عملکرددانه……
4-9شاخص برداشت 
4-10شاخص سطح برگ
4-11درصدپروتئین دانه
4-12درجه-روزرشد …..(GDD)
4-13سرعت رشد محصول (CGR)
4-14سرعت رشد نسبی.(RGR)

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات
فهرست منابع وماخذ.
چکیده انگلیسی…


فهرست جداول 
جدول1- سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز دردنیا و چند کشور آسیایی. 
جدول2- سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان 15
جدول 3- تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا. 
جدول4- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح. 
جدول5- تجزیه واریانس داده ها برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف. 
جدول6 -تجزیه واریانس صفات تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا رسیدگی. 
جدول7- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه. 
جدول8 - تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی . 
جدول9- تجزیه واریانس داده ها برای صفات شاخص برداشت و شاخص سطح برگ. 
جدول10- تجزیه واریانس داده ها برای صفات درصد پروتئین دانه و درجه-روز رشد. 
جدول11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ، درجه- روز رشد و عملکرد دانه در تاریخهای 
جدول12- تجزیه واریانس برای سرعت رشد محصول(CGR) و سرعت رشد نسبی

فهرست نمودارها
نمودار1- روند تغییرات تعداد غلاف در بوته در تاریخهای مختلف کاشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)
نمودار2- مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)
نمودار3- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته ارقام ماش در تاریخهای مختلف کاشت…
نمودار4- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)
نمودار5- مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت. 
نمودار6- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت 
نمودار7- روند تغییرات تعداد گره ساقه اصلی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)
نمودار8- روند تغییرات تعداد گره در ساقه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت .
نمودار9- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
.نمودار 10- مقایسه میانگین تعداد روز تا رسیدگی در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).
نمودار11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت 
نمودار12- روند تغییرات ارتفاع بوته ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار13- مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)..
نمودار 14- روند تغییرات میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش در تاریخهای کاشت.
نمودار15 - روند تغییرات وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار16- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ارقام ماش (میانگین تاریخهای کشت).
نمودار17- روند تغییرات وزن هزار دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ...
نمودار18- روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
… نمودار 19- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپهای ماش (میانگین پنج تاریخ کاشت).
.نمودار20 - روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ...
نمودار21- روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار22- مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).
نمودار23- روند تغییرات عملکرد دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار24- روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار25- مقایسه میانگین شاخص برداشت ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).
نمودار26- روند تغییرات شاخص برداشت ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار27- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).
نمودار28- روند تغییرات درصد پروتئین دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)


فهرست نمودارها
نمودار29- روند تغییرات درصد پروتئین ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل)
نمودار30 - روند تغییرات درجه- روز رشد در تاریخهای مختلف کاشت
نمودار31- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (15 اردیبهشت ) 
نمودار32- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت) 
نمودار33- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم(14 خرداد ماه)
نمودار34- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم(29 خرداد ماه)
نمودار35- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت پنجم (13 تیرماه ماه)
نمودار36- روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تاریخهای مختلف کاشت


چکیده :
مبدل حرارتي وسيله اي است كه انرژي را از سيالي به يك يا چند سيال ديگر كه داراي درجه حرارت هاي متفاوتي هستند منتقل مي كند ، لذا مبدل هاي حرارتي در تمام زمينه هاي صنعتي ،تجاري و حتي زندگي روزمره نيز كه به نحوي با تبادل انرژي سر و كار دارند مورد استفاده قرار مي گيرند . براي شناخت هر چه بهتر مبدل هاي حرارتي آن ها را در هشت گروه متفاوت دسته بندي مي كنيم .
مبدل هاي حرارتي با جريان متقاطع كه در اغلب كاربرد هاي صنعتي مانند توليد بخار در ديگ هاي بخار و يا گرمايش و سرمايش هوا و گاز هاي ديگر كاربرد دارند ، در اين دسته بندي جزء مبدل هاي حرارتي با جريان پيوسته سيال به صورت تماس غير مستقيم كه هم به صورت فشرده و هم غير فشرده ساخته شده و با ساختاري به شكل لوله اي و صفحه اي با آرايش جريان عمود بر هم بين دو سيال كه به صورت جابجائي با هم تبادل حرارت مي كنند ، جاي مي گيرند .
مبدل هاي حرارتي لوله –  پره دار صفحه اي كه جزء اين نوع از مبدل هاي حرارتي هستند كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته اند ، هچنين در كتب درسي و دانشگاهي نيز كمتر به معرفي اين نوع مبدل هاي حرارتي مبادرت گرديده است ، لذا هدف از اين تحقيق معرفي بيشتر اين نوع از مبدل هاي حرارتي و بررسي اثر پارامتر هاي هندسي موثر در طراحي اين نوع مبدل هاي حرارتي مي باشد .
بنا براين در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار فلوئنت كه يكي از نرم افزارهاي ديناميك سيالات  است ، به بررسي اثر اين پارامترها در طراحي اين نوع از مبدل هاي حرارتي(CFD)محاسباتي پرداخته ايم و در نهايت نيز نتايج بدست آمده از تحقيق را با نتايج محاسبات تجربي در مبدل هاي حرارتي با جريان متقاطع بروي دسته لوله ها مقايسه شده است .

کلمات کلیدی: ماش، تاریخ کاشت ، درصد پروتئین، عملکرد ، سرعت رشد محصول، درجه-روز رشد

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید