اطلاعیه

بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

کد محصول DM3

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تشکر وقدردانی:
تقدیم
چکیده
کلمات کلیدی :
مقدمه:

فصل اول :کلیات
۱-۱- تاریخچه :
۱-۲ – پراکنش
۱-۳- گونه های مختلف گیاه نعناع :
۱-۳-۱-گونه های خودروی نعناع در ایران :
۱-۴ -گیاهشناسی :
۱-۵ – موارد مصرف:
۱-۶ ـ مواد موثره:
۱-۷- نیازهای اکولوژیکی:
۱-۸ – کاشت:
۱-۹- نیازهای غذایی :
۱-۱۰- مراقبت ونگهداری:
۱-۱۱- برداشت:
۱-۱۲ – ترکیبات شیمیایی نعناع:
۱-۱۲-۱- اسانس
۱-۱۲-۲ ـ ترکیبات اسانس
۱-۱۲-۳- استخراج اسانس:

فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱- تاثیر کود نیتروژن بر صفات مختلف گیاه
۲-۲- اثر نیتروژن برعملکرد:
۲-۳- اثر نیتروژن بر اجزاء عملکرد :
۲-۴- اثر نیتروژن بر روی اسانس :
۲-۵- اوره با پوشش گوگردی:

فصل سوم : مواد وروشها
۳-۱- شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش:
۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش :
۳-۳-  مشخصات طرح آزمایشی:
۳-۴- مراحل اجرای آزمایش:
۳-۵- اندازه‌گیری پارامترها
۳-۵-۱- اندازه‌گیری پارامترهای مرفولوژیکی و رشدی
۳-۵-۲- اندازه‌گیری پارامترهای فیزیولوژیک
۳-۵-۳- استخراج و تعیین میزان کلروفیل
۳-۵-۴- استخراج و اندازه‏گیری مواد معدنی برگ
۳-۵-۴-۱- تهیه عصاره گیاهی
۳-۵-۴-۲-  اندازه گیری ازت
۳-۵-۴-۳-  اندازه گیری فسفر
۳-۵-۴-۴-  اندازه گیری پتاسیم
۳-۵-۴-۵- اندازه گیری کلسیم
۳-۵-۴-۶- منیزیم
۳-۵-۴-۷-  سدیم
۳-۵-۴-۸-  آهن، روی، منگنز، مس و بور
۳-۵-۵-  اندازه گیری میزان اسنس در پیکره رویشی

فصل چهارم : نتایج وبحث
۴-۱- وزن خشک ریشه:
۴-۲-  وزن تر ریشه:
۴-۳- وزن خشک ساقه:
۴-۴- وزن تر ساقه:
۴-۵- سطح برگ:
۴-۶- طول برگ:
۴-۷- عرض برگ:
۴-۸- میزان ازت:
۴-۹- میزان فسفر:
۴-۱۰- میزان پتاس:
۴-۱۱- میزان کلسیم:
۴-۱۲- میزان منیزیم:
۴-۱۳- میزان روی:
۴-۱۴- میزان منگنز:
۴-۱۵- میزان مس:
۴-۱۶- میزان آهن:
۴-۱۷- تعداد برگ یک ماه پس از نشاء:
۴-۱۸- طول ساقه یک ماه بعد از نشاء:
۴-۱۹-تعداد برگ ۳ ماه بعد از نشاء:
۴-۲۰- طول ساقه ۳ ماه بعد از نشا:
۴-۲۱- تعداد برگ ۵ ماه بعد از نشا:
۴-۲۲- طول ساقه ۵ ماه پس از نشاء:
۴-۲۳- درصد اسانس:
۴-۲۴- کلروفیل a:
۴-۲۵-کلروفیل b :
۴-۲۶-کلروفیل کل:
۴-۲۷- فتوسنتز:
۴-۲۸- هدایت روزنه ای:
۴-۲۹- دمای برگ
۴-۳۰- مقاومت روزنه ای:
۴-۳۱- تعرق
۴-۳۲- فلورسانس کلروفیل متغیر:
۴-۳۳- فلورسانس کلروفیل حداکثر:
۴-۳۴- نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر:
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و ماخذ :
منابع فارسی
منابع انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.