اطلاعیه

بررسی ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن +پرسشنامه

کد محصول PZ91

تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه  فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

چکیده:

مقدمه: رشد وتکامل از اساسی ترین مباحث بهداشتی کودکان میباشد. انحراف ازفرم رشد طبیعی یک علامت غیر اختصاصی، ولی مهم در تشخیص بیماریهای کودکان میشاشد، لذاتعیین سلامتی کودکان از طریق ارزیابی رشد جسمی آنها بر اساس اضافه وزن،چاقی ولاغری با استفاده از شاخص های تن سنجی(به طور منظم) بسیار حایز اهمیت می باشد. شاخص توده بدن(BMI) رایج ترین سنجش مورد استفاده برای اندازه گیری اضافه وزن،چاقی ولاغری درکودکان می باشد.بنابراین برسی های تن سنجی (قد و وزن) درهر منطقه و در هرگروه از کودکان ومقایسه آن با استانداردهای موجود می تواند بیانگر تاثیر مجموعه عوامل گوناگون بر تغییرات رشد کودکان در آن منطقه باشد.لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط وضعیت BMIغیر طبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان جویبار در سال ۱۳۸۷، انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بوده است که ازطریق جمع آوری اطلاعات ثبت شده در شناسنامه های سلامت کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی (۹۳۶نفر) که درسال ۱۳۸۷ درپایگاههای سنجش مورد ارزیابی ومعاینه قرار گرفته اند،انجام یافته است. شاخص های تن سنجی کلیه کودکان واطلاعات آن با توجه به سن،جنس، میزان تحصیلات والدین،شغل والدین،وضعیت عمومی خانواده،تعداد افراد خانواده،چندمین فرزند خانواده بودن،محل سکونت،نوع مدرسه،سابقه بیماری/عادت در خانواده و دانش آموز،نتایج معاینات پزشک عمومی مورد برسی قرار گرفت.سپس داده های جمع آوری شده پس از کد گزاری با استفاده از نرم افزارSPSSو آزمون های t،کای اسکویر وآنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

    فصل اول

    ۱- مقدمه و معرفی طرح    ۲

    ۲-بیان مسئله    ۵

    ۳-اهمیت ودامنه مسئله    ۸

    ۲-۲- تعریف عملیاتی واژه ها    ۱۰

    ۴-۲- اهداف و فرضیات    ۱۱

    ** هدف (اهداف) فرعی طرح    ۱۱

    ** هدف (اهداف) کاربردی طرح    ۱۲

    ** فرضیات (سوال تحقیق)    ۱۲

    نتیجه گیری    ۱۳

    فصل دوم

    مروری برمتون    ۱۵

    ۱-مقدمه    ۱۵

    ۲-چاقی(Obesity)    ۱۵

    ۱-۲تقسیم بندی بالینی چاقی درکودکان    ۱۶

    ۱-۱-۲-چاقی ساده(اگزوژن)غیراورگانیک    ۱۶

    ۲-۱-۲چاقی مرضی(آندوژن)یاچاقی ثانویه    ۱۶

    ۱-۱-۱-۲چاقی ساده برحسب زمان شروع به دونوع تقسیم میگردد    ۱۶

    ۳-اپیدمی چاقی ولاغری    ۱۷

    ۴-شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری در جهان وایران    ۱۹

    ۱-۴چاقی واضافه وزن    ۱۹

    ۲-۴ – لاغری    ۲۰

    ۵-علل چاقی    ۲۱

    ۱-۵ علل ژنتیک    ۲۱

    ۳-۵کمبودفعالیت فیزیکی    ۲۳

    ۴-۵عوامل فرهنگی واقتصادی    ۲۳

    ۵-۵عوامل روانی    ۲۴

    ۶-۵تعدادسلولهای چربی    ۲۵

    ۷-علل دارویی    ۲۵

    ۸- سن    ۲۷

    ۹-جنس    ۲۷

    ۶-علل لاغری    ۲۷

    ۷-عوارض چاقی    ۲۸

    ۱-۷افزایش ابتلا    ۲۸

    ۱-۱-۷پرفشاری خون    ۲۸

    ۲-۱-۷بیماری قند    ۲۸

    ۳-۱-۷بیماریهای کیسه صفرا    ۲۹

    ۴-۱-۷سرخرگهای تاجی قلب(CHD)    ۲۹

    ۵-۱-۷واریسهای وریدی    ۳۰

    ۶-۱-۷تنشهای روانی-اجتماعی    ۳۰

    ۷-۱-۷ اختلالات مربوط به تولیدمثل چاقی با بی نظمی قاعدگی     ۳۱

    ۸-۱-۷خفگی هنگام خواب    ۳۱

    ۲-۷افزایش میرایی    ۳۲

    ۸-عوارض لاغری    ۳۲

    ۹BMI-    ۳۲

    ۱۰- بررسی مطالعات انجام شده    ۳۴

    نتیجه گیری    ۳۸

    فصل سوم

    روش تحقیق    ۴۰

    مقدمه    ۴۰

    روش تحقیق    ۴۰

    متغیرها    ۴۱

    جدول شماره ۱-۳ متغیرهای تحقیق و مشخصات آنها    ۴۲

    جامعه مورد پژوهش    ۴۲

    نوع مطالعه و محیط پژوهش    ۴۳

    روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۴۳

    ملاحظات اخلاقی    ۴۴

    محدودیتهای تحقیق    ۴۵

    فصل چهارم

    یافته های تحقیق    ۴۶

    مقدمه    ۴۷

    جدول راهنمای نمایه توده بدنی(BMI)درشناسنامه سلامت دانش آموز    ۴۷

    جدول شماره۱مقایسه توزیع فراوانی( درصد )صدکهایBMIدانش آموزان پسرودختردرشهرستان جویبار    ۴۸

    جدول شماره۲توزیع فراوانی( درصد )، میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم ومینیمم BMIدانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷    ۴۹

    جدول شماره۳توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال ۱۳۸۷برحسب محل سکونت    ۵۰

    جدول شماره۴توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباربرحسب صدکBMIباجنسیت، سابقه آموزش ومحل سکونت    ۵۰

    جدول شماره۶توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال ۱۳۷۸برحسب صدکBMIبانیازبه ارجاع دردانش آموزان    ۵۲

    جدول شماره۷توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، درشهرستان جویباردرسال۱۳۸۷ برحسب صدک بامعاینات تکمیلی دانش آموزان    ۵۳

    جدول شماره۸توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال ۱۳۸۷ برحسب صدکBMIباوضعیت سلامت دانش آموزان    ۵۴

    جدول شماره۹توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷ برحسب صدکBMIبارده های مختلف تحصیلی پدر    ۵۵

    جدول شماره۱۰توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب صدکBMIبارده های مختلف تحصیلی مادر    ۵۶

    جدول شماره۱۱توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب صدکBMIبابیماریهای دیابت، تصلب شرائین ومصرف سیگاردرپدر    ۵۷

    جدول شماره۱۲توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷ برحسب صدکBMIباتالاسمی پدر    ۵۹

    جدول شماره۱۳توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال ۱۳۸۷برحسب صدکBMIبابیماریهای دیابت وتالاسمی مادر    ۶۰

    جدول شماره۱۴توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷ برحسب صدکBMIبابیماری پرفشاری خون مادر    ۶۱

    جدول شماره۱۵توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب صدکBMIبارده های مختلف شغلی پدر    ۶۲

    جدول شماره۱۶توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب صدکBMIبارده های مختلف شغلی مادر    ۶۳

    جدول شماره۱۷توزیع فراوانی، میانگین وانحراف معیارBMIدردانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب وضعیت عمومی خانواده    ۶۴

    جدول شماره۱۸توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب صدکBMIباوضعیت عمومی خانواده دانش آموزان    ۶۵

    جدول شماره۱۹توزیع فراوانی، میانگین وانحراف معیارBMIدردانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال۱۳۸۷برحسب صدکBMI    ۶۶

    جدول شماره(۲۰) correlation    ۶۷

    براساس جدول ضریب همبستگی    ۶۷

    نتیجه گیری    ۶۹

    فصل پنجم

    بحث ونتیجه گیری    ۷۱

    نتایج    ۷۱

    بحث ……….۷۷.

    پیشنهادات    ۸۳

    مراجع و رفرانس ها    ۸۵

    پیوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.