بررسی تاثیر انفیلتراسیون موضعی قبل از عمل بوپیواکائین بر روی درد بعد از عمل جراحی فتق مغبنی تحت بیهوشی نخاعی

کد محصول PZ64

تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست

فصل اول ـ  کلیات و پیشینه تحقیق
الف ـ کلیات  ۲
الف-۱- درد ۲
الف-۲- درد حاد بعد از عمل جراحی  ۲۶
الف-۳- آنالژزی پیشگیرانه  ۲۸
ب ـ بیان مسأله  ۴۹
ج ـ بررسی متون  ۵۴
د ـ  اهداف و فرضیات  ۵۸
د ـ  ۱ـ  اهداف  ۵۸
د ـ ۲ ـ فرضیات یا سوالات پژوهش  ۵۹

فصل دوم ـ مواد و روشها
الف ـ جامعه مورد مطالعه ، نمونه گیری و طرح پژوهش  ۶۱
ب ـ روش کار  ۶۲
ج ـ  مواد مورد استفاده  ۶۴
د ـ  متغیرها  ۶۵
ه ـ  تجزیه و تحلیل اطلاعات ( روش‌های آماری ) ۶۵
ه ـ۱ـ  اطلاعات توصیفی  ۶۶
ه ـ ۲ ـ اطلاعات تحلیلی  ۶۶
و ـ  ملاحظات اخلاقی  ۶۷

فصل سوم ـ نتایج
الف ـ توزیع فراوانی داده‌های دموگرافیک ۶۹
ب ـ  نتایج  ۷۲
ب-۱- درد  ۷۲
ب-۲- تهوع ۷۷
ب-۳- استفراغ ۷۸
ب-۴- داروی مخدر ۸۰
ب-۵- زمان اولین درخواست مسکن  ۸۰
ب-۶- تعداد بیمارانی که در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل حداقل یکبار درخواست مسکن کردند ۸۱
ج ـ  جداول و نمودارها  ۸۳
ج-۱ – جداول ۸۳
ج-۲- نمودارها ۱۰۲

فصل چهارم ـ بحث و تفسیر نتایج
الف ـ بحث  ۱۱۶
ب ـ  نتیجه گیری  ۱۲۵
ج ـ  پیشنهاد‌ها  ۱۲۶

فصل پنجم ـ مراجع  ۱۲۷
فصل ششم ـ پیوست‌ها  ۱۳۴