طراحی فروشگاه مجازی

کد محصول T149

فایلWORD

۴۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
چکیده
تجارت الکترونیک
الف-بخش عمومی
سفارش خرید
نمایش سبد خرید
ثبت خرید
ارسال فیش
پیگیری خرید
ب- بخش مدیریت
ورود مدیر
مدیریت کالا ها
تغییرات در کالا ها
افزودن کالا
مدیریت فیش ها
مدیریت خرید ها
گزارشات
تنظیمات امنیتی
ج – جداول
جدول tlbproduct
جدول tlbAdmin
جدولtlbFishes
جدول tlbShops
نتیجه گیری
اهداف پروژه

منابع
قدردانی
د- نمودار کارها
بخش عمومی وسفارش خرید
ارسال فیش
پیگیری خرید
بخش مدیریت
مدیریت کالا ها
مدیریت فیش ها
مدیریت خرید