مروری بر شبکه های بی سیم

کد محصول T114

فایلWORD

۹۸ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول
بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی 
۱-تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی ۳
۲- عوامل قابل مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی ۳
۳- جدول مقایسه ای بین شبکه های بی سیم و کابلی ۵
۴- انواع شبکه های بی سیم ۶
فصل دوم
امنیت در شبکه های بی سیم
۱-سه روش امنیتی ۹
۲- انواع استاندارد۱۱ ,۸۰۲ ۹
۳- معماری شبکه های محلی بی سیم ۱۳
۱-۳ همبندی های ۱۱ ,۸۰۲ ۱۳
۲-۳ خدمات ایستگاهی ۱۵
۳-۳ خدمات توزیع ۱۶
۴-۳ دسترسی به رسانه ۱۷
۵-۳ لایه فیزیکی ۱۸
۶-۳ استفاده مجدد از فرکانس ۲۳
۷-۳ آنتن ها ۲۳
۴-استاندارد b 11 ,802 24
۱-۴ اثرات فاصله ۲۵
۲-۴ پل بین شبکه ای ۲۶
۳-۴ پدیده چند مسیری ۲۶
۵- استاندارد a11 ,802 26
۱-۵ افزایش پهنای باند ۲۸
۲-۵ طیف فرکانسی تمیزتر ۲۹
۳-۵ کانال‌های غیرپوشا ۲۹
۶- همکاری Wi-Fi 29
۷-استاندارد بعدی IEEE 802.11g 30
فصل سوم
بررسی شبکه Bluetooth
۱-Bluetooth 34
۱-۱ غولهای فناوری پیشقدم شده اند ۳۵
۲-۱ چگونگی ایجاد بلوتوث وانتخاب نام برای این کنولوژی ۳۵
۲- نگاه فنی به بلوتوث ۳۷
۳- باند رادیویی ۳۷
۴- جهشهای فرکانسی ۳۸
۵- تخصیص کانال ۳۸
۶- ساختمان توپولوژی توزیع شده شبکه های محلی شخصی بلوتوث ۴۳
۷- پیکربندی ۴۵
۸- کاربردهای بلوتوث ۴۶
۹- پشته پروتکلی بلوتوث ۴۹
۱۰- لایه رادیویی در بلوتوث ۵۰
۱۱- لایه باند پایه در بلوتوث ۵۱
۱۲- لایه L2CAP در بلوتوث ۵۲
۱۳- ساختار فریم در بلوتوث ۵۳
۱۴- امنیت بلوتوث ۵۴
۱۵- سرویسهای امنیتی بلوتوث ۵۵
۱۶-ویژگی امنیت به عنوان یکی از مشخصه های بلوتوث ۵۵
فصل چهارم
Bluetooth
و سایر فن آوریهای بی سیم
مقدمه ۵۷
۱- سایر فن آوری های بی سیم ۵۸
۲- مقایسه ارتباطات بی سیم Bluetooth و IrDA 58
۳- مقایسه ارتباطات بی سیم Home RF و Bluetooth 60
۴- فن آوری WPAN بطور خلاصه ۶۱
فصل پنجم
زبانهای برنامه نویسی Markup بی سیم
۱- Compact HTMAL 63
۲-آینده Basic XHTMAL 64
۳- ویرایشگرهائی برای ایجاد مضامین I-mode 64
۴-ویرایشگرهای متن ساده ۶۴
۵- ویرایشگرهای کد ۶۵
فصل ششم
کاربردهای آینده برای فن آوری بی سیمBluetooth
۱- حوزه های کاربردی آینده ۶۸
۲- خرده فروشی و e-Commerce موبایل ۶۸
۳- پزشکی ۶۸
۴- مسافرت ۶۹
۵-شبکه سازی خانگی ۷۰
فصل هفتم
PAN
چیست؟
۱-شبکه محلی شخصی و ارتباط آن با بدن انسان ۷۴
۲- PAN چگونه کار می کند؟ ۷۵
۳-تکنولوژی بی سیم بلوتوث وشبکه های محلی شخصی در خانه ودر جاده ۷۶
۴- لایه های پروتکل معماری بلوتوث ۷۸
۵- PAN تغییرات اتصالات در آینده ۸۲
۶- بلوتوث یک تواناساز برای شبکه های محلی شخصی ۸۳
۱-۶- مقدمه ۸۳
۲-۶- AD HOCیک انشعاب شبکه ای ۸۳
۳-۶- شبکه سازی بلوتوث ۸۴
۴-۶- معماری تابعی برای زمانبندی اسکترنت ۹۰
فصل هشتم