درآمدی بر نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایـران

کد محصول T86

فایلWORD

تعداد صفحات:   ۲۴۹

۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده  ۱۲

فصل اول           ۱۳

ج) هدف پژوهش:          ۱۵

د) پرسشهای پژوهش       ۱۵

هـ) فرضیه های تحقیق :   ۱۶

و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:         ۱۶

۱-        دولت، که به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است    ۱۶

۲- توسعه :         ۱۶

۱-دولت الکترونیک:       ۱۸

۲- تجارت الکترونیک :  ۱۸

۳- بانکداری الکترونیک: ۱۸

ز) روش تحقیق و گرداوری داده ها:          ۱۹

ح) حدود و قلمرو پژوهش:          ۱۹

ط) موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق:            ۱۹

ی) سازماندهی پژوهش:  ۱۹

فصل دوم           ۲۲

چهار چوب نظری           ۲۲

گفتار اول           ۲۳

مباحث مفهومی و نظری  توسعه    ۲۳

الف : مروری  بر مباحث نظری  پیرامون توسعه       ۲۳

الف-۱-: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )         ۲۴

الف -۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)   ۲۶

ب: مباحث نظری پیرامون دولت و نقش ان در فرایند توسعه  ۲۹

ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی      ۳۰

ب-۲- : دولت و روند توسعه  در کشورهای پیرامون            ۳۲

گفتار سوم         ۳۷

الف : حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی  ۳۸

ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی  ۴۲

تضمین  ادغام جوامع  در بازار جهانی        ۴۳

ج : اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار  ۴۴

اودائل خصایص اینگونه حکومتها را به شرح  ذیل توصیف می کند(۳)           ۴۴

د: خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر(۲)         ۴۵

گفتار سوم         ۴۹

مباحث نظری ومفهومی          اطلاعات وفناوری اطلاعات   ۴۹

الف : اطلاعات   ۵۰

الف-۱- : ضرورت اطلاعات        ۵۱

الف-۲- : ارزش اطلاعات            ۵۱

الف-۳- : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات  ۵۱

الف-۴- : سازماندهی اطلاعات:   ۵۲

الف-۵- : مشخصات عصر  اطلاعات        ۵۳

الف-۶- : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها          ۵۳

ب :  فن اوری اطلاعات   ۵۴

ب-۱- : اجزاء فن اوری اطلاعات ۵۶

انواع کامپیوتر ها :           ۵۶

۱-۱-۱-: ریز کامپیوتر ها :           ۵۶

ب-۱-۱-۲- :کامپیوتر های متوسط:          ۵۷

ب-۱-۱-۳- : ابر کامپیوتر ها:      ۵۷

ب-۱-۲- : .شبکه های ارتباطی:   ۵۸

ب-۱-۳- : معلومات خاص          ۵۸

چ : وظایف فن اوری اطلاعات :    ۵۹

۲-پردازش(Data processing):      ۵۹

۴.ذخیره سازی (storage):      ۶۰

۵.بازیابی(Retrieval) :           ۶۰

ج-۱- : فواید فن اوری اطلاعات   ۶۱

۱-سرعت(Speed):    ۶۱

۳-دقت(precision):  ۶۱

۴-قابلیت اعتماد(Reliability): 61

گفتار چهارم      ۶۲

مقدمه :  ۶۳

دولت    ۶۴

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک           ۶۵۶۵

فصل سوم          ۶۸

گفتاراول            ۶۹

الف : تاریخچه   ۷۰

الف-۲- :  عصر صنعت   ۷۱

الف-۳- : عصر اطلاعات ۷۲

الف-۴- : عصر مجازی   ۷۴

گفتار دوم          ۷۷

الف :  ارتباطات و توسعه ۷۸

ب :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش ۷۹

ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)         ۷۹

ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)    ۸۰

ب-۳- : اینترنت ۸۰

ب-۳-۱- :کارکردهای اینترنت    ۸۰

ب-۳-۲- : خدمات اینترنت         ۸۱

ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه         ۸۱

ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت     ۸۲

ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت    ۸۳

اثار مثبت :   توسعه اشتغال و کاهش بیکاری           ۸۳

اثار منفی :          ۸۳

ب-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت          ۸۴

ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت    ۸۴

گفتار سوم         ۸۷

الف : توسعه فناوری اطلاعات       ۸۸

الف-۱- :  ابعاد توسعه فناوری اطلاعات     ۸۸

الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید           ۹۰

الف-۳- :فناوری اطلاعات در سایر کشورها           ۹۲

گفتار چهارم      ۹۵

الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران            ۹۵

الف -۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)       ۹۵

الف -۱-۲- : فرهنگ سازی فراگیر در جامعه و اموزش احاد مردم    ۹۶

الف-۲- : چالش نیروی انسانی اموزش، پژوهش و اشتغال    ۹۶

الف-۳- :  چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)   ۹۷

الف-۴- :  بازار، تقاضا و سرمایه گذاری    ۹۷

الف-۴-۲- :  ایجاد بازار و تقاضا پیش زمینه توسعه IT        ۹۸

ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات           ۹۸

فصل چهارم       ۱۰۲

مقدمه    ۱۰۲

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران    ۱۰۴

الف:  قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات      ۱۰۸

الف-۱- : توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران        ۱۰۹

الف-۳- : توسعه کاربری فناوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )           ۱۱۴

ب : نقش دولت در توسعه فن اوری  اطلاعات در ایران        ۱۱۶

ب-۱- :وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اهم ان عبارتند از:            ۱۱۹

تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مرتبط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط.    ۱۲۰

ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن اوری اطلاعاتی در ایران    ۱۲۰

ب-۳- : فایده توسعه فن اوری اطلاعاتی برای ایران ۱۲۲

ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساختهای توسعه فن اوری اطلاعاتی در ایران       ۱۲۴

ب-۵- :استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن اوری اطلاعاتی    ۱۲۵

ب-۶- :  چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران          ۱۲۷

مدیریت فناوری اطلاعات در ایران            ۱۲۸

الف :  مدیریت فناوری اطلاعات در ایران   ۱۲۹

الف-۱- :  گروه تشکیلات          ۱۳۱

الف-۲- :  گروه بودجه   ۱۳۱

الف -۳- :  گروه توسعه مدیریت ، اموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع            ۱۳۲

گفتار  سوم        ۱۳۴

مقدمه:   ۱۳۴

الف-۱- : همکاری با دولت         ۱۳۶

ب-۱- : اهم فعالیت کمیتههای انجمن:      ۱۳۷

ب-۱-۶- : پایگاه اطلاعرسانی انجمن       ۱۴۱

فصل پنجم         ۱۴۳

گفتار اول           ۱۴۵

دولت الکترونیک            ۱۴۵

الف : دولت الکترونیک   ۱۴۵

الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک عبارتنداز     ۱۴۵

الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک          ۱۴۸

الف-۳- :الزامات دولت الکترونیک (۱و۲) ۱۵۱

۱.         وجود   یک مدخل  ورودی یگانه ۱۵۱

الف-۴- : پیشنیازهای دولت الکترونیکی    ۱۵۴

الف-۵- : ساختار دولت الکترونیکی         ۱۵۵

کانال های ارائه  خدمات  در این بخش  تعریف می شوند .  ۱۵۵

الف-۶- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیکی          ۱۵۷

تلف دولت الکترونیکی  در تعدادی از کشورها       ۱۵۹

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیکی  ۱۶۰

ب-۱- : دولت الکترونیکی  از دید  شهروندان        ۱۶۳

ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد  ۱۶۸

ب-۳- : دولت الکترونیکی از دید دولت    ۱۶۹

ج :  مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی      ۱۷۱

ج-۱- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیک در کشورها    ۱۷۴

۱- زیرساختهای ملی       ۱۷۵

ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک        ۱۷۵

نتایج پژوهشها    ۱۷۷

ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای  پیاده سازی دولت الکترونیک ۱۷۷

د : مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی   ۱۸۲

۲- ارتباطات دو طرفه :    ۱۸۳

۴-تبادل و خدمات یکپارچه:        ۱۸۴

د-۱- : پیادهسازی موفق دولت الکترونیک شامل جنبههای زیر است  ۱۸۴

ه : معایب و چالش های استقرار دولت  الکترو نیک ۱۸۴

گفتار دوم          ۱۸۷

دولت الکترونیکی درایران            ۱۸۷

الف-۱- :چشم انداز دولت الکترونیکی درایران       ۱۸۷

الف-۲- :نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران       ۱۸۸

الف-۳- :اهداف دولت الکترونیکی درایران            ۱۸۸

الف-۴- : راهبرد های پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران           ۱۸۹

گفتار سوم         ۱۹۶

تحقق دولت الکترونیکی در ایران  ۱۹۶

الف : اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی        ۱۹۷

ب : اتوماسیون فعالیتهای عمومی   ۱۹۷

ج : فراگیرنمودن بهرهگیری از شماره ملی و کد پستی         ۱۹۸

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه           ۱۹۹

ه : اموزش کارکنان دولت در زمینه فن اوری اطلاعات         ۲۰۰

ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی           ۲۰۱

فراهم نمودن زیربنای حقوقی        ۲۰۱

فصل ششم         ۲۰۳

تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک،نشرالکترونیک     ۲۰۳

گفتار اول           ۲۰۴

تجارت الکترونیکی         ۲۰۴

الف :  تجارت الکترونیکی چیست؟           ۲۰۵

الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی         ۲۰۶

الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز        ۲۰۶

ب : مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی ۲۰۷

ب-۱- :  بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی  ۲۰۷

ب-۲- :حذف نسبی واسطه ها      ۲۰۷

ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان        ۲۰۷

ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی            ۲۰۸

ب-۵- :  پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و  رقابت سراسری ۲۰۹

الف-۱- : مدل B2B       ۲۱۱

الف-۲- : مدلهای B2C وC2B   ۲۱۲

الف-۳- :  مدل C2C      ۲۱۳

الف-۴- :  مدلهای در ارتباط با دولت        ۲۱۳

ب : منظر تجارت الکترونیکی      ۲۱۵

ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش ان    ۲۱۶

ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی        ۲۱۷

ب-۳- : تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی          ۲۱۸

ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی          ۲۱۸

ب-۳-۲- : کشورهای اسه ان       ۲۱۸

ج-۱- :  منافع     ۲۱۹

ج-۲- : هزینهها  ۲۲۰

د : موانع و چالشها راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور          ۲۲۱

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی          ۲۲۱

گفتار سوم         ۲۲۳

الف :   بانکداری الکترونیک        ۲۲۴

 ب : بانکداری الکترونیک در ایران           ۲۲۵

ب-۱- : لزوم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران        ۲۲۵

ب-۲- : اهداف اتوماسیون بانکی در ایران  ۲۲۶

ب-۳- : اتوماسیون جامع بانکی در ایران    ۲۲۶

ج : مرکز شتاب  ۲۲۸

ج-۱- : وظایف سیستم شتاب       ۲۲۹

ج-۲- : شکلگیری شبکه شتاب از اغاز تا امروز       ۲۲۹

ج-۳- : مزایای شبکه شتاب         ۲۳۰

ج-۴- : شتاب از زبان امار            ۲۳۰

د : نشر الکترونیکی         ۲۳۱

نتیجه گیری        ۲۳۶

چکیده

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیرهای جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید اورده که بر استراتژی برنامههای اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تاثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوههای ارتباطی و بهرهجویی از گونههای این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالشهای چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم اورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روشهای جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم اورده که با توجه به سازگاری نوین طرحهای ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخشهای مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار میگیرد…