تریگر های فازی در پایگاه داده فعال(Fuzzy triggers on active databases)

کد محصول T52

فایلWORD

۱۱۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده ۱

فصل اول: کلیات ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مروری بر فصول پایان‌نامه ۵
فصل دوم: پایگاه داده فعال ۶
۲-۱ مدیریت داده ۶
۲-۲ مدیریت قوانین ۷
۲-۲-۱ تعریف قانون ۷
۲-۲-۱-۱ رویداد ۸
۲-۲-۱-۲ شرط ۱۲
۲-۲-۱-۳ واکنش ۱۳
۲-۲-۲ مدل اجرایی ۱۴
۲-۲-۲-۱ اولویت اجرایی در قوانین ۱۶
۲-۲-۲-۲ معماری پایگاه داده فعال ۱۷
۲-۲-۲-۳ آشکارساز رویداد ۱۸
۲-۲-۲-۴ ارزیابی شرط ۱۹
۲-۲-۲-۵ زمانبندی ۲۰
۲-۲-۲-۶ اجرا ۲۱
۲-۳ نمونه‌های پیاده‌سازی شده ۲۱
۲-۳-۱ Starburst 21
۲-۳-۲ Ariel 23
۲-۳-۳ NAOS 24
۲-۴ نتیجه ۲۵
فصل سوم: مفاهیم فازی ۲۶
۳-۱ مجموعه‌های فازی ۲۷
۳-۲ عملگرهای فازی ۲۹
۳-۳ استنتاج فازی ۳۰
۳-۴ ابهام‌زدایی ۳۱
۳-۵ نتیجه ۳۱
فصل چهارم : پایگاه داده فعال فازی  ۳۲
۴-۱ تعریف فازی قوانین  ۳۳
۴-۱-۱ رویداد فازی  ۳۴
۴-۱-۱-۱ رویدادهای مرکب  ۳۶
۴-۱-۱-۲ انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب  ۳۸
۴-۱-۲ شرط فازی  ۳۸
۴-۱-۳ واکنش فازی  ۴۰
۴-۱-۴ تعیین فازی موقعیت زمانبندی  ۴۱
۴-۲ معماری و مدل اجرایی قوانین  ۴۳
۴-۲-۱ آشکارساز رویداد  ۴۴
۴-۲-۲ بررسی شرط  ۴۵
۴-۲-۳ اجرا  ۴۵
۴-۲-۴ زمانبندی  ۴۵
۴-۳ نتیجه  ۴۷

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات  ۴۸
فصل پنجم: رونوشت برداری فازی  ۴۹
۵-۱ رونوشت برداری  ۵۰
۵-۱-۱ رونوشت برداری همگام  ۵۰
۵-۱-۲ رونوشت برداری ناهمگام  ۵۱
۵-۱-۳ ماشین پایه رونوشت برداری داده ۵۲
۵-۱-۴ مقایسه دو روش همگام و ناهمگام ۵۳
۵-۲ رونوشت برداری فازی ۵۶
۵-۲-۱ استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری ۵۷
۵-۳ کمیت سنج های فازی ۵۹
۵-۳-۱ روش محاسبه کمیت سنج های فازی ۶۰
۵-۳-۲ کمیت سنج عمومی ۶۱
۵-۳-۳ کمیت سنج جزئی ۶۴
۵-۳-۴ کمیت سنج جزئی توسعه یافته ۶۷
۵-۴ روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی ۶۹
۵-۵ معماری ماشین رونوشت بردار فازی ۷۱
۵-۶ مثال ۷۳
۵-۷ کارایی ۷۷
۵-۷-۱ ترافیک در رونوشت برداری مشتاق ۷۹
۵-۷-۲ ترافیک در رونوشت برداری تنبل ۸۰
۵-۷-۳ ترافیک در رونوشت برداری فازی ۸۰
۵-۷-۴ مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل ۸۱
۵-۸ جمع بندی ۸۳
فصل ششم: پیاده سازی  ۸۴
۶-۱ Fuzzy SQL Server 84
۶-۲ عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server 85
۶-۳ شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی ۸۶
۶-۴ اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی ۸۶
۶-۵ جداول سیستمی مورد نیاز ۸۷
۶-۶ مثال ۸۹
۶-۷ کارهای آتی ۹۴
مراجع و منابع  ۹۵