اطلاعیه

بررسی بافت های معکوس سرژه از لحاظ تشکیل دهنه رو و زیر

کد محصول : NS4

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب‌:

مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱- هدف
۱-۲- پیشینه تحقیق
۱-۳- روش کار و تحقیق
فصل‌ دوم
۲-۱- مکانیزم های تشکیل دهنده
۲-۲- طرح بافت
۲-۳- انواع بافت ها
۲-۴- مکانیزم های تشکیل دهنه کار
۲-۴-۱- انواع دهنه
۲-۴-۲- نوع تشکیل دهنه
۲-۴-۳- چگونگی تشکیل دهنه
۲-۴-۴- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن
۲-۴-۵- لحظه تشکیل دهنه
۲-۵- انواع مکانیزم تشکیل دهنه
۲-۵-۱- مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی
۲-۶- انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی
۲-۷- تقسیم بندی دابی ها
۲-۷-۱- دابی یک بالابر:
۲-۷-۲- مکانیزم تشکیل دهنه دابی
۲-۷-۳- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر :
۲-۸- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد :
۲-۸-۱- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد:
۲-۸-۲- مکانیزم عملکرد دستگاه ژاکارد:
۲-۸-۳-عوامل محدود کننده سرعت ژاکارد در سیستم تشکیل دهنه :
۲-۹- طول دهنه:
۲-۱۰- ازدیاد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار )
۲-۱۱- تنظیم مطلوب دهنه
۲-۱۲- هندسه دهانه تار
۲-۱۳- وسایل و تجهیزات مورد استفاده
۲-۱۳-۱-شرح دستگاه ها
۲-۱۴- دهانه تار نامتعادل
۲-۱۵- دهانه تار متعادل
۲-۱۶-۱- زمان تشکیل دهانه متوسط
۲-۱۶-۲- زمان تشکیل دهانه زود
۲-۱۷- مقاله
تشکیل چرخشی چند دهنه ای ساختارهای بافته شده
چکیده:
۲-۱۸- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید
۲-۱۸-۱- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی
۲-۱۹- بررسی فرضیات کلی
۲-۱۹-۱-تشکیل دهنه بدون کشش تار (بدون بارگذاری دینامیکی تار)
۲-۲۰- بافت پارچه های دولا
۲-۲۱- خلاصه
فصل سوم 
مقدمه
۳-۱- لزوم کشش در بافندگی
۳-۱-۱ کشش نخ تار:
۳-۱-۲-لزوم یکنواختی کشش تار:
۳-۲- دلایل تغییر کشش در طی بافندگی:
۳-۳- کنترل کشش نخ تار
۳-۳-۱- روش های کنترل کشش نخ تار
۳-۳-۲- اثر سرعت بر روی میزان کشش تارها
۳-۴- ارتباط بین هندسه دهانه نخ تار، زمان تشکیل دهانه و کشش نخ تار
۳-۵- اثرات میزان کشش نخ تار بر روی ساختمان پارچه
۳-۶- تأثیر اصطکاک روی کشش تار
۳-۷- ارزیابی و توسعه کشش سنج
۳-۸- عوامل موثر در کشش نخ تار
۳-۹- مکانیزمهای باز کننده نخ تار
۳-۹-۱- مکانیزم های باز کننده تار به صورت متناوب به وسیله دیسک های اصطکاکی :
۳-۹-۲- مکانیزم های باز کننده نخ تار به صورت متناوب با محرکه الکتریکی
۳-۹ – ۳- مکانیزم های باز کننده نخ تار با چرخش پیوسته غلتک نخ تار
۳-۹-۳-۱- مکانیزم باز کننده نخ تار با کنترل سرعت متغیر
۳-۱۰-پل تار 
فصل‌چهارم : آزمایشات
۴-۱- مواد مورد نیاز
۴-۲- مشخصات پارچه
۴-۳- مشخصات ماشین بافندگی سولزر روتی مدل
۴-۴ تحقیق و بررسی ماشین های F2001 از لحاظ نوع تنظیمات و مشخصات اجزا:
۴-۴-۱- راه اندازی ماشین بافندگی:
۴-۴-۱-۱- سوئیچ اصلی: برای قطع و وصل تمام قسمت های الکتریکی و الکترونیکی ماشین به
۴-۴-۱-۲- حرکت (کلاچ و ترمز)
۴-۴-۱-۳-سیستم کنترل نخ پود:
۴-۴-۱-۴-حرکت راپیر:
۴-۴-۱-۵-دفتین
۴-۴-۱-۶-تعیین طول کف دفتین
۴-۴-۲- شانه:
۴-۴-۲-۱-جاگذاری شانه:
۴-۴-۳-کنترل پود:
۴-۴-۴-سیستم تیک آپ پیچش پارچه:
۴-۴-۵-پیچش پارچه:
۴-۴-۶-دهانه کار:
۴-۴-۷-حاشیه لینو و حاشیه کمکی:
۴-۴-۸-سیستم حرکت بادامکی:
۴-۵-بررسی تنوع بافت در ماشین های رپیر:
۴-۶- انتخاب نمونه
۴-۶-۱- ریش ریش کردن نمونه:
۴-۶-۲- عوامل ثابت و متغیر بافت:
۴-۷- دستگاه های اندازه گیری:
۴-۷-۱- دستگاه استحکام سنج
۴-۷-۲- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter)
۴-۷-۲-۱- روش کار با دستگاه:
۴-۷-۳- ضخامت پارچه
۴-۷-۴- وزن پارچه
۴-۷-۴- ۱- دستگاه گرد بر پارچه ( برای محاسبه وزن متر مربع پارچه )
۴-۷-۴-۲-شرح و توضیح عمومی دستگاه:
۴-۷-۴-۳-توضیح قسمت های دستگاه و عملکرد آن:
فصل پنجم : بحث و مقایسه نتایج
نتیجه گیری از آزمایشات انجام شده
مقایسه کلی:
نتیجه گیری کلی
نتیجه گیری نهایی
۳-۱ نتیجه گیری از اطلاعات و تحقیقات به دست آمده
پیشنهاد:
پیوست ها
پیوست ۱- الصاق انواع پارچه های سرژه خام و رنگ شده
پیوست۲-نمودار های مربوط به دستگاه اسپوماتوگرافی
پیوست ۳- نتایج نمودار های آزمایشات دستگاه استحکام سنج
منابع و مآخذ:
مقدمه 
پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.
اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.
کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.
هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه میباشد.
کلیات
۱-۱- هدف
هدف از انجام این پروژه بررسی بافت های معکوس سرژه از لحاظ تشکیل دهنه رو و زیر می باشد که متناسب با این ارتفاع دهنه در نخ های تار کشش های مختلفی را ایجاد می کند که این اختلافات روی خواص پارچه های تولیدی ما تأثیر خواهد داشت و بافت هایی که بررسی خواهد شد شامل و و و و و و و و و می باشد که در طی این پروژه خواصی مثل استحکام، نفوذپذیری هوا و رنگ پذیری و زیردست پارچه و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۲- پیشینه تحقیق
در بسیاری از کارخانجات متناسب با امکانات موجود از بافت های مختلف سرژه استفاده می نمایند، ما در این پروژه می خواهیم به نتیجه ای برسیم که مثلاً بین دو بافت سرژه و کدام یک از این دو طرح نسبت به هم برتری بیشتری دارند و تأثیری که روی خواص مختلف پارچه می گذارند چیست و ماشین های بافندگی مورد استفاده برای این بافت ها با کدام طرح بافت روان تر کار می کند.
۱-۳- روش کار و تحقیق
برای این پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشین بافندگی روتی بافته می شود سپس نمونه های بافته شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد آزمایشهای مختلف قرار خواهد گرفت نتایج این آزمایشات در فصول بعدی بررسی خواهد شد و سپس نمونه های کوچک دیگری از پارچه های بافته شده اند انتخاب می شود و این نمونه ها در آزمایشگاه رنگرزی توسط دستگاه آزمایشگاهی نمونه رنگ کشی HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذیری روی پارچه ها بررسی می شود و برای اینکه بتوانیم نتایج دقیقی از میزان جذب این پارچه ها به دست آوریم پس آب این رنگ ها نیز جمع آوری شده و در آزمایشگاه تکمیل توسط دستگاه اسپکتروماتوگرافی از لحاظ میزان جذب رنگ در فصول بعدی بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.