اطلاعیه

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

کد محصول:GR25

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

چکیده ۱
۱-فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- پیشینه تحقیق ۲
۱-۳- فرضیات تحقیق ۴
۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق ۵
۱-۵- اهداف تحقیق ۵
۱-۶- روش تخقیق ۷
۱-۷- مشکلات ۹
منابع ۱۰
فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی
مقدمه ۱۴
۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا ۱۴
۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه ۱۵
۲-۳- تفاوت رشد و توسعه ۱۶
۲-۴- توسعه روستایی ۱۷
۲-۵- اهداف توسعه روستایی ۱۸
۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی ۱۹
۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن ۲۰
۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی ۲۱
۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها ۲۱
۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین ۲۲
۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت) ۲۲
۲-۹- موانع توسعه روستایی ۲۳
منابع ۲۴
فصل سوم: جغرافیای طبیعی
مفدمه ۲۹
۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان ۳۰
۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان ۳۲
۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه ۳۴
۳-۳- زمین شناسی ۳۶
۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان ۳۹
۳-۵- آب و هوای دهستان اترک ۴۰
۳-۵-۱- درجه حرارت (دما) ۴۰
۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما ۴۱
۳-۵-۳- بارندگی ۴۵
۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش ۴۷
۳-۵-۵- نم نسبی ۴۹
۳-۵-۶- تبخیر و تعرق ۵۰
۳-۵-۷- یخبندان ۵۲
۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه ۵۴
۳-۶-۱- روش دومارتن ۵۴
۳-۶-۲- روش آمبرژه ۵۶
۳-۶-۳-آمبروترمیک ۵۸
۳-۶-۴- هایتروگراف ۶۰
۳-۶- منابع آب ۶۲
۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی ۶۲
۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی ۶۳
۳-۷- خاک‌شناسی دهستان ۶۴
۳-۸- پوشش گیاهی ۶۶
منابع ۶۹
فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک
مقدمه ۷۴
۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت ۷۵
۴-۲- تراکم جمعیت ۷۷
۴-۲-۱- تراکم نسبی ۷۷
۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک ۷۸
۴-۳- ترکیب جمعیت ۸۰
الف- ترکیب جنسی جمعیت ۸۰
ب- ترکیب سنی جمعیت ۸۲
۴-۴- سواد ۸۸
۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت ۸۹
۴-۶- حرکات جمعیت ۹۰
۴-۶-۱- ولادت ۹۰
۴-۶-۲- مرگ و میر ۹۱
۴-۶-۳- مهاجرت ۹۴
۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی ۹۵
الف- نرخ رشد طبیعی ۹۵
۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت ۹۶
منابع ۹۷
فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک
مقدمه ۱۰۰
۵-۱- کشاورزی ۱۰۰
۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی ۱۰۱
۵-۲-۱- مالکیت خصوصی ۱۰۲
۵-۲-۲- مالکیت دولتی ۱۰۲
۵-۲-۳- مالکیت وقفی ۱۰۲
۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی ۱۰۲
۵-۳-۱- آب‌های سطحی ۱۰۳
۵-۳-۲- چشمه‌ها ۱۰۳
۵-۳-۳- چاه‌ها ۱۰۳
۵-۴- روش‌های آبیاری ۱۰۳
الف- آبیاری کرتی ۱۰۴
ب- آبیاری نشتی ۱۰۴
۵-۵- زراعت ۱۰۴
۵-۵-۱- گندم ۱۰۵
۵-۵-۲- جو ۱۱۰
۵-۵-۳- برنج ۱۱۴
۵-۵-۴- گیاهان صنعتی ۱۱۵
۵-۵-۴-۱- پنبه ۱۱۵
۵-۵-۴-۲- چغندر قند ۱۱۷
۵-۵-۵- هندوانه ۱۱۹
۵-۶- درآمد حاصل از زراعت ۱۲۲
۵-۷- باغداری ۱۲۴
۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان اترک ۱۲۴
۵-۹- صنعت ۱۲۹
۵-۱۰- خدمات ۱۲۹
منابع ۱۳۴
فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک
مقدمه ۱۳۸
۶-۱- امکانات آموزشی ۱۳۸
۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی ۱۳۹
۶-۳- خدمات زیربنایی ۱۴۱
۶-۳-۱- آب‌رسانی ۱۴۱
۶-۳-۲- برق‌رسانی ۱۴۱
۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی ۱۴۲
منابع ۱۴۷
فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک
مقدمه ۱۵۰
۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره ۱۵۰
۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره ۱۵۰
۷-۳- سطح حوزه آبریز سد ۱۵۱
۷-۴- مساحت منطقه ۱۵۱
۷-۵- اهداف سد ۱۵۱
۷-۶- مشخصات سد و سرریز ۱۵۱
۷-۶-۱- مشخصات مخزن ۱۵۲
۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف ۱۵۲
۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد ۱۵۲
۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها ۱۵۲
۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد ۱۵۳
۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه ۱۵۵
۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه ۱۵۵
۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه ۱۶۱
۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد ۱۶۲
۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه ۱۶۸
۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه ۱۷۰
۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه ۱۷۱
منابع ۱۷۴
فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه ۱۷۶
۸-۲- آزمون فرضیه‌ها ۱۸۹
۸-۲-۱- فرضیه اول ۱۸۹
۸-۲-۲- فرضیه دوم ۱۹۰
۸-۳- ارائه راهبردها ۱۹۱
منابع و مأخذ ۱۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.