پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

GR18- سنجش رضایت روستائیان از عملکرد دهیاریها

کد محصول:GR18

فایل WORD

 

200صفحه

25000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 4
1-2- بیان مسئله 
1-3- اهمیت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 10
1-4-1- 1-4-1-هدف اصلی تحقیق 10
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق 10
1-5- متغییرهای تحقیق  10
1-6- سئوالات تحقیق   11
1-7- فرضیه های تحقیق 11
1-8-پیشینه تحقیق  12
1-9-قلمرو تحقیق 16
1-9-1-قلمرو موضوعی 16
1-9-2-قلمرو مکانی 16
1-9-3-قلمرو زمانی 16
1-10-روش تحقیق 17
1-11-جامعه آماری 17
1-12- تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری 17
1-13-ابزارهای تحقیق 19
1-13-1- اسناد کتابخانه ای 19
1-13-2- اطلاعات میدانی 19
1-14روشهای  آماری تحلیل داده ها 20
1-15-  تعیین روایی وپایایی پرسشنامه   21
1-16-محدودیتهای تحقیق 23

فصل دوم : چهار چوب نظری 
2-1- مفاهیم و اصطلاحات 24
2-1-1- تعریف سنجش  25
2-1-1-1- تعریف نظر سنجی 25
2-1-1-2- کارکردهای نظر سنجی  26
2-1-1-3- ماموریتها و کار کردهای عام سنجش افکار عمومی 27
2-1-1-4- محسنات ،مزایا و ویژگیهای ذاتی نظر سنجی  27
2-1-1-5- کارکرد صنعت افکار سنجی در حوزه روستایی 28
2-1-2- تعریف رضایت و رضایت گیرنده خدمات (مشتری ) 29
2-1-3- اهمیت سنجش گیرنده خدمات (مشتری ) 32
2-1-4- عوامل نارضایتی 33
2-1-5- عملکرد 37
2-1-5-1- تعریف ومفهوم ارزیابی عملکرد 37
2-1-6- تعریف مدیریت 41
2-1-6-1- مدیریت روستایی 42
2-1-6-2- تعریف سازمان و سازمانهای محلی  44
2-1-7- تعریف ومفهوم توسعه 45
2-1-7-1- توسعه روستایی 48
2-1-7-2-توسعه پایدار 49
2-1-7-3-دهیاریها وتوسعه روستایی 50
2-1-8- معنا ومفهوم مشارکت 52
2-1-8-1- انواع مشارکت 54
2-1-8-2- تبیین نقش مشارکت مردم در موفقیت روستایی  55
2-1-8-3- سودمندی های مشارکت 57
2-1-8-4- اهمیت مشارکت برای مدیریت روستایی 58
2-2- مدل ها و نظریه ها 59
2-2-1- مدل تبول 59
2-2-2- مدل تعالی کیفیت اروپا  61
2-2-3-مدل عدم تحقق انتظار 65
2-2-4- مدل کانو 67
2-2-5- مدل سروکوال 70
2-2- 6- مدل فورنل 74
2-2-7- مدل شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا  75
2-2-8- مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا 76
2-2-9- مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس 78
2-2-10-مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی 79
2-2-11- مدل ارزیابی برنامه  80
2-2-12- مدل پیشنهادی محقق 82
2-3- راهبردهای توسعه روستایی 84
2-4- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران 85
2-4-1- مدیریت روستایی تا پیش از مشروطیت 85
2-4-2- مدیریت روستایی از مشروطیت 1284تا انقلاب اسلامی 1357 87
2-4-3- مدیریت روستایی از انقلاب اسلامی تا زمان حاضر 94
2-5- وظایف و ضوابط تاسیس دهیاریها 96
2-6- نقش دهیاریها در توسعه روستایی  103
2-7- اهداف مدیریت روستایی  105
2-8- جمع بندی  105

فصل سوم: 107
3-1- ویژگیهای طبیعی 108
3-1-1- موقعیت 108
3-1-2- وضعیت زمین شناسی ولرزه خیزی
3-1-2-1- زمین های دوران اول
3-1-2-2-زمینهای دوران دوم
3-1-2-3- زمینهای دوران سوم
3-1-2-4- زمینهای دوران چهارم 114
3-1-3- توپوگرافی 117
3-1-4- اقلیم و آب وهوا 121
3-1-4-1- پراکندگی وگسترش مناطق اقلیمی در سطح شهرستان 122
3-1-5- خاک 123
3-1-6- منابع آب  124
3-1-7- پوشش گیاهی 125
3-1-8- حیات جانوری 126
3-1-9- ژئومورفولوژی 126
3-2- ویژگیهای جغرافیای  انسانی 128
3-2-1- ویژگیهای تاریخی 128
3-2-1-1- وجه تسمیه 128
3-2-1-2- آثار تاریخی 129
3-2-2- تقسیمات کشوری 129
3-2-2-1- ویژگیهای جمعیتی 130
3-2-3- ویژگیهای اقتصادی 134
3-2-3-1- کشاورزی و دامپروری 135
3-2-3-2- صنعت 136
3-2-4- ویژگیهای خدماتی وکالبدی 136
3-2-4-1- راههای ارتباطی  138
3-2-5- گردشگری خانه های دوم 138

فصل چهارم تجزیه و تحلیل 143
4-1- ویژگیهای دهیاران 144
4-2- آزمون فرضیه ها 147
4-2-1- فرضیه اول 148
4-2-2- فرضیه دوم 154
4-2-3- فرضیه سوم 158
4-3- نتایج یافته ها  164
4-4- جمع بندی  167

فصل پنجم 168
5-1- جمع بندی و نتیجه گیری 170
5-2- پیشنهادات تحقیق  170
منابع مورد استفاده :
آدرس سایتهای مورد استفاده:
پرسشنامه

فهرست جداول
جدول 1-1 حجم نمونه به تفکیک روستا 18
جدول 1-2 توزیع فراوانی پرسشنامه ها 21
جدول 2-1 مقایسه شاخص رضایت مشتری کشورهای مختلف 80
جدول 2-2 توزیع فراوانی وظایف دهیاری ها 101
جدول 2-3 وظایف دهیاریها نسبت به مردم روستایی 102
جدول 3-1 وضعیت تقسیمات کشوری در استان تهران 108
جدول3-2 شهرستان شمیرانات به تفکیک بخش 109
جدول3-3 حوضه های آبی شهرستان شمیرانات 125
جدول 3-4 تقسیمات شهرستان شمیرانات به تفکیک بخش  130
جدول3-5 تعداد خانوار و جمعیت مرد وزن 132
جدول 3-6 مقایسه جمعیت سال 1375 و 1385 133
جدول 3-7 وضعیت فعالیت  134
جدول3-8 توزیع شاغلان 134
جدول 3-9 وضعیت خدماتی و زیر ساختی 137
جدول 4-1 ترکیب سنی 146
جدول4-2 وضعیت تحصیلات 147
جدول 4-3 محل سکونت دهیاران 147
جدول 4-4 مشخصات دهیاریها 148
جدول 4-5 میزان سودمندی کلاسها 148
جدول 4-6 مسائل و مشکلات دهیاریها 149
جدول 4-7 فراوانی تجربی 151
جدول 4-8 فراوانی نظری 152
جدول 4-9 جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده 153
جدول 4-10 فراونی تجربی 157
جدول 4-11 فراوانی نظری 158
جدول 4-12 جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده 159
جدول 4-13 فراوانی تجربی 162
جدول 4-14 فراوانی نظری 162
جدول 4-15 جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده 163
جدول 4-16 نتایج آزمون فرضیات 165


فهرست اشکال
شکل 2-1 شکاف کیفیتی خدمات 35
شکل 2-2مدل تبول 59
شکل 2-3 مرز بین خدمت مطلوب و قابل قبول 60
شکل 2-4 معیارهای مدل تعالی کیفیت اروپا 62
شکل 2-5 مدل رابطه عدم تحقق انتظار با عملکرد 66
شکل 2-6 مدل کانو 68
شکل 2-7 مدل سروکوال 72
شکل 2-8 نمایش میزان تاثیر هریک از معیارها بر سنجش کیفیت خدمات به مشتریان  74
شکل 2-9 ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد 75
شکل 2-10 مدل کلی شاخص ملی رضایت امریکا 76
شکل 2-11 مدل شاخص ملی رضایت اروپا 77
شکل 2-12 مدل شاخص ملی مشتری سوئیس 79
شکل 2-13 مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی 80
شکل 2-14 مدل پیشنهادی محقق 83
شکل 3-1 موقعیت شهرستان شمیرانات در استان تهران 110
شکل 3-2 شهرستان شمیرانات (بخش – دهستان) 111
شکل 3-3 توپوگرافی لواسانات 112
شکل 3-4 موقعیت روستاهای دهستان لواسان بزرگ 113
شکل 3-5 وضعیت توپوگرافی دهستان لواسان بزرگ 120
شکل3-6  راههای ارتباطی 141

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید