پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

GR18- سنجش رضایت روستائیان از عملکرد دهیاریها

کد محصول:GR18

فایل WORD

 

200صفحه

25000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه 4
1-2- بیان مسئله 
1-3- اهمیت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 10
1-4-1- 1-4-1-هدف اصلی تحقیق 10
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق 10
1-5- متغییرهای تحقیق  10
1-6- سئوالات تحقیق   11
1-7- فرضیه های تحقیق 11
1-8-پیشینه تحقیق  12
1-9-قلمرو تحقیق 16
1-9-1-قلمرو موضوعی 16
1-9-2-قلمرو مکانی 16
1-9-3-قلمرو زمانی 16
1-10-روش تحقیق 17
1-11-جامعه آماری 17
1-12- تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری 17
1-13-ابزارهای تحقیق 19
1-13-1- اسناد کتابخانه ای 19
1-13-2- اطلاعات میدانی 19
1-14روشهای  آماری تحلیل داده ها 20
1-15-  تعیین روایی وپایایی پرسشنامه   21
1-16-محدودیتهای تحقیق 23

فصل دوم : چهار چوب نظری 
2-1- مفاهیم و اصطلاحات 24
2-1-1- تعریف سنجش  25
2-1-1-1- تعریف نظر سنجی 25
2-1-1-2- کارکردهای نظر سنجی  26
2-1-1-3- ماموریتها و کار کردهای عام سنجش افکار عمومی 27
2-1-1-4- محسنات ،مزایا و ویژگیهای ذاتی نظر سنجی  27
2-1-1-5- کارکرد صنعت افکار سنجی در حوزه روستایی 28
2-1-2- تعریف رضایت و رضایت گیرنده خدمات (مشتری ) 29
2-1-3- اهمیت سنجش گیرنده خدمات (مشتری ) 32
2-1-4- عوامل نارضایتی 33
2-1-5- عملکرد 37
2-1-5-1- تعریف ومفهوم ارزیابی عملکرد 37
2-1-6- تعریف مدیریت 41
2-1-6-1- مدیریت روستایی 42
2-1-6-2- تعریف سازمان و سازمانهای محلی  44
2-1-7- تعریف ومفهوم توسعه 45
2-1-7-1- توسعه روستایی 48
2-1-7-2-توسعه پایدار 49
2-1-7-3-دهیاریها وتوسعه روستایی 50
2-1-8- معنا ومفهوم مشارکت 52
2-1-8-1- انواع مشارکت 54
2-1-8-2- تبیین نقش مشارکت مردم در موفقیت روستایی  55
2-1-8-3- سودمندی های مشارکت 57
2-1-8-4- اهمیت مشارکت برای مدیریت روستایی 58
2-2- مدل ها و نظریه ها 59
2-2-1- مدل تبول 59
2-2-2- مدل تعالی کیفیت اروپا  61
2-2-3-مدل عدم تحقق انتظار 65
2-2-4- مدل کانو 67
2-2-5- مدل سروکوال 70
2-2- 6- مدل فورنل 74
2-2-7- مدل شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا  75
2-2-8- مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا 76
2-2-9- مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس 78
2-2-10-مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی 79
2-2-11- مدل ارزیابی برنامه  80
2-2-12- مدل پیشنهادی محقق 82
2-3- راهبردهای توسعه روستایی 84
2-4- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران 85
2-4-1- مدیریت روستایی تا پیش از مشروطیت 85
2-4-2- مدیریت روستایی از مشروطیت 1284تا انقلاب اسلامی 1357 87
2-4-3- مدیریت روستایی از انقلاب اسلامی تا زمان حاضر 94
2-5- وظایف و ضوابط تاسیس دهیاریها 96
2-6- نقش دهیاریها در توسعه روستایی  103
2-7- اهداف مدیریت روستایی  105
2-8- جمع بندی  105

فصل سوم: 107
3-1- ویژگیهای طبیعی 108
3-1-1- موقعیت 108
3-1-2- وضعیت زمین شناسی ولرزه خیزی
3-1-2-1- زمین های دوران اول
3-1-2-2-زمینهای دوران دوم
3-1-2-3- زمینهای دوران سوم
3-1-2-4- زمینهای دوران چهارم 114
3-1-3- توپوگرافی 117
3-1-4- اقلیم و آب وهوا 121
3-1-4-1- پراکندگی وگسترش مناطق اقلیمی در سطح شهرستان 122
3-1-5- خاک 123
3-1-6- منابع آب  124
3-1-7- پوشش گیاهی 125
3-1-8- حیات جانوری 126
3-1-9- ژئومورفولوژی 126
3-2- ویژگیهای جغرافیای  انسانی 128
3-2-1- ویژگیهای تاریخی 128
3-2-1-1- وجه تسمیه 128
3-2-1-2- آثار تاریخی 129
3-2-2- تقسیمات کشوری 129
3-2-2-1- ویژگیهای جمعیتی 130
3-2-3- ویژگیهای اقتصادی 134
3-2-3-1- کشاورزی و دامپروری 135
3-2-3-2- صنعت 136
3-2-4- ویژگیهای خدماتی وکالبدی 136
3-2-4-1- راههای ارتباطی  138
3-2-5- گردشگری خانه های دوم 138

فصل چهارم تجزیه و تحلیل 143
4-1- ویژگیهای دهیاران 144
4-2- آزمون فرضیه ها 147
4-2-1- فرضیه اول 148
4-2-2- فرضیه دوم 154
4-2-3- فرضیه سوم 158
4-3- نتایج یافته ها  164
4-4- جمع بندی  167

فصل پنجم 168
5-1- جمع بندی و نتیجه گیری 170
5-2- پیشنهادات تحقیق  170
منابع مورد استفاده :
آدرس سایتهای مورد استفاده:
پرسشنامه

فهرست جداول
جدول 1-1 حجم نمونه به تفکیک روستا 18
جدول 1-2 توزیع فراوانی پرسشنامه ها 21
جدول 2-1 مقایسه شاخص رضایت مشتری کشورهای مختلف 80
جدول 2-2 توزیع فراوانی وظایف دهیاری ها 101
جدول 2-3 وظایف دهیاریها نسبت به مردم روستایی 102
جدول 3-1 وضعیت تقسیمات کشوری در استان تهران 108
جدول3-2 شهرستان شمیرانات به تفکیک بخش 109
جدول3-3 حوضه های آبی شهرستان شمیرانات 125
جدول 3-4 تقسیمات شهرستان شمیرانات به تفکیک بخش  130
جدول3-5 تعداد خانوار و جمعیت مرد وزن 132
جدول 3-6 مقایسه جمعیت سال 1375 و 1385 133
جدول 3-7 وضعیت فعالیت  134
جدول3-8 توزیع شاغلان 134
جدول 3-9 وضعیت خدماتی و زیر ساختی 137
جدول 4-1 ترکیب سنی 146
جدول4-2 وضعیت تحصیلات 147
جدول 4-3 محل سکونت دهیاران 147
جدول 4-4 مشخصات دهیاریها 148
جدول 4-5 میزان سودمندی کلاسها 148
جدول 4-6 مسائل و مشکلات دهیاریها 149
جدول 4-7 فراوانی تجربی 151
جدول 4-8 فراوانی نظری 152
جدول 4-9 جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده 153
جدول 4-10 فراونی تجربی 157
جدول 4-11 فراوانی نظری 158
جدول 4-12 جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده 159
جدول 4-13 فراوانی تجربی 162
جدول 4-14 فراوانی نظری 162
جدول 4-15 جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده 163
جدول 4-16 نتایج آزمون فرضیات 165


فهرست اشکال
شکل 2-1 شکاف کیفیتی خدمات 35
شکل 2-2مدل تبول 59
شکل 2-3 مرز بین خدمت مطلوب و قابل قبول 60
شکل 2-4 معیارهای مدل تعالی کیفیت اروپا 62
شکل 2-5 مدل رابطه عدم تحقق انتظار با عملکرد 66
شکل 2-6 مدل کانو 68
شکل 2-7 مدل سروکوال 72
شکل 2-8 نمایش میزان تاثیر هریک از معیارها بر سنجش کیفیت خدمات به مشتریان  74
شکل 2-9 ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد 75
شکل 2-10 مدل کلی شاخص ملی رضایت امریکا 76
شکل 2-11 مدل شاخص ملی رضایت اروپا 77
شکل 2-12 مدل شاخص ملی مشتری سوئیس 79
شکل 2-13 مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی 80
شکل 2-14 مدل پیشنهادی محقق 83
شکل 3-1 موقعیت شهرستان شمیرانات در استان تهران 110
شکل 3-2 شهرستان شمیرانات (بخش – دهستان) 111
شکل 3-3 توپوگرافی لواسانات 112
شکل 3-4 موقعیت روستاهای دهستان لواسان بزرگ 113
شکل 3-5 وضعیت توپوگرافی دهستان لواسان بزرگ 120
شکل3-6  راههای ارتباطی 141

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید