اطلاعیه

سنجش رضایت روستائیان از عملکرد دهیاری ها

کد محصول:GR18

تعداد صفحات: ۲۰۰صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۴
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱- ۱-۴-۱-هدف اصلی تحقیق ۱۰
۱-۴-۲-اهداف فرعی تحقیق ۱۰
۱-۵- متغییرهای تحقیق  ۱۰
۱-۶- سئوالات تحقیق   ۱۱
۱-۷- فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۸-پیشینه تحقیق  ۱۲
۱-۹-قلمرو تحقیق ۱۶
۱-۹-۱-قلمرو موضوعی ۱۶
۱-۹-۲-قلمرو مکانی ۱۶
۱-۹-۳-قلمرو زمانی ۱۶
۱-۱۰-روش تحقیق ۱۷
۱-۱۱-جامعه آماری ۱۷
۱-۱۲- تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری ۱۷
۱-۱۳-ابزارهای تحقیق ۱۹
۱-۱۳-۱- اسناد کتابخانه ای ۱۹
۱-۱۳-۲- اطلاعات میدانی ۱۹
۱-۱۴روشهای  آماری تحلیل داده ها ۲۰
۱-۱۵-  تعیین روایی وپایایی پرسشنامه   ۲۱
۱-۱۶-محدودیتهای تحقیق ۲۳

فصل دوم : چهار چوب نظری
۲-۱- مفاهیم و اصطلاحات ۲۴
۲-۱-۱- تعریف سنجش  ۲۵
۲-۱-۱-۱- تعریف نظر سنجی ۲۵
۲-۱-۱-۲- کارکردهای نظر سنجی  ۲۶
۲-۱-۱-۳- ماموریتها و کار کردهای عام سنجش افکار عمومی ۲۷
۲-۱-۱-۴- محسنات ،مزایا و ویژگیهای ذاتی نظر سنجی  ۲۷
۲-۱-۱-۵- کارکرد صنعت افکار سنجی در حوزه روستایی ۲۸
۲-۱-۲- تعریف رضایت و رضایت گیرنده خدمات (مشتری ) ۲۹
۲-۱-۳- اهمیت سنجش گیرنده خدمات (مشتری ) ۳۲
۲-۱-۴- عوامل نارضایتی ۳۳
۲-۱-۵- عملکرد ۳۷
۲-۱-۵-۱- تعریف ومفهوم ارزیابی عملکرد ۳۷
۲-۱-۶- تعریف مدیریت ۴۱
۲-۱-۶-۱- مدیریت روستایی ۴۲
۲-۱-۶-۲- تعریف سازمان و سازمانهای محلی  ۴۴
۲-۱-۷- تعریف ومفهوم توسعه ۴۵
۲-۱-۷-۱- توسعه روستایی ۴۸
۲-۱-۷-۲-توسعه پایدار ۴۹
۲-۱-۷-۳-دهیاریها وتوسعه روستایی ۵۰
۲-۱-۸- معنا ومفهوم مشارکت ۵۲
۲-۱-۸-۱- انواع مشارکت ۵۴
۲-۱-۸-۲- تبیین نقش مشارکت مردم در موفقیت روستایی  ۵۵
۲-۱-۸-۳- سودمندی های مشارکت ۵۷
۲-۱-۸-۴- اهمیت مشارکت برای مدیریت روستایی ۵۸
۲-۲- مدل ها و نظریه ها ۵۹
۲-۲-۱- مدل تبول ۵۹
۲-۲-۲- مدل تعالی کیفیت اروپا  ۶۱
۲-۲-۳-مدل عدم تحقق انتظار ۶۵
۲-۲-۴- مدل کانو ۶۷
۲-۲-۵- مدل سروکوال ۷۰
۲-۲- ۶- مدل فورنل ۷۴
۲-۲-۷- مدل شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا  ۷۵
۲-۲-۸- مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا ۷۶
۲-۲-۹- مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس ۷۸
۲-۲-۱۰-مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی ۷۹
۲-۲-۱۱- مدل ارزیابی برنامه  ۸۰
۲-۲-۱۲- مدل پیشنهادی محقق ۸۲
۲-۳- راهبردهای توسعه روستایی ۸۴
۲-۴- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران ۸۵
۲-۴-۱- مدیریت روستایی تا پیش از مشروطیت ۸۵
۲-۴-۲- مدیریت روستایی از مشروطیت ۱۲۸۴تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ۸۷
۲-۴-۳- مدیریت روستایی از انقلاب اسلامی تا زمان حاضر ۹۴
۲-۵- وظایف و ضوابط تاسیس دهیاریها ۹۶
۲-۶- نقش دهیاریها در توسعه روستایی  ۱۰۳
۲-۷- اهداف مدیریت روستایی  ۱۰۵
۲-۸- جمع بندی  ۱۰۵

فصل سوم: ۱۰۷
۳-۱- ویژگیهای طبیعی ۱۰۸
۳-۱-۱- موقعیت ۱۰۸
۳-۱-۲- وضعیت زمین شناسی ولرزه خیزی
۳-۱-۲-۱- زمین های دوران اول
۳-۱-۲-۲-زمینهای دوران دوم
۳-۱-۲-۳- زمینهای دوران سوم
۳-۱-۲-۴- زمینهای دوران چهارم ۱۱۴
۳-۱-۳- توپوگرافی ۱۱۷
۳-۱-۴- اقلیم و آب وهوا ۱۲۱
۳-۱-۴-۱- پراکندگی وگسترش مناطق اقلیمی در سطح شهرستان ۱۲۲
۳-۱-۵- خاک ۱۲۳
۳-۱-۶- منابع آب  ۱۲۴
۳-۱-۷- پوشش گیاهی ۱۲۵
۳-۱-۸- حیات جانوری ۱۲۶
۳-۱-۹- ژئومورفولوژی ۱۲۶
۳-۲- ویژگیهای جغرافیای  انسانی ۱۲۸
۳-۲-۱- ویژگیهای تاریخی ۱۲۸
۳-۲-۱-۱- وجه تسمیه ۱۲۸
۳-۲-۱-۲- آثار تاریخی ۱۲۹
۳-۲-۲- تقسیمات کشوری ۱۲۹
۳-۲-۲-۱- ویژگیهای جمعیتی ۱۳۰
۳-۲-۳- ویژگیهای اقتصادی ۱۳۴
۳-۲-۳-۱- کشاورزی و دامپروری ۱۳۵
۳-۲-۳-۲- صنعت ۱۳۶
۳-۲-۴- ویژگیهای خدماتی وکالبدی ۱۳۶
۳-۲-۴-۱- راههای ارتباطی  ۱۳۸
۳-۲-۵- گردشگری خانه های دوم ۱۳۸

فصل چهارم تجزیه و تحلیل ۱۴۳
۴-۱- ویژگیهای دهیاران ۱۴۴
۴-۲- آزمون فرضیه ها ۱۴۷
۴-۲-۱- فرضیه اول ۱۴۸
۴-۲-۲- فرضیه دوم ۱۵۴
۴-۲-۳- فرضیه سوم ۱۵۸
۴-۳- نتایج یافته ها  ۱۶۴
۴-۴- جمع بندی  ۱۶۷

فصل پنجم ۱۶۸
۵-۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۷۰
۵-۲- پیشنهادات تحقیق  ۱۷۰
منابع مورد استفاده :
آدرس سایتهای مورد استفاده:
پرسشنامه

فهرست جداول
جدول ۱-۱ حجم نمونه به تفکیک روستا ۱۸
جدول ۱-۲ توزیع فراوانی پرسشنامه ها ۲۱
جدول ۲-۱ مقایسه شاخص رضایت مشتری کشورهای مختلف ۸۰
جدول ۲-۲ توزیع فراوانی وظایف دهیاری ها ۱۰۱
جدول ۲-۳ وظایف دهیاریها نسبت به مردم روستایی ۱۰۲
جدول ۳-۱ وضعیت تقسیمات کشوری در استان تهران ۱۰۸
جدول۳-۲ شهرستان شمیرانات به تفکیک بخش ۱۰۹
جدول۳-۳ حوضه های آبی شهرستان شمیرانات ۱۲۵
جدول ۳-۴ تقسیمات شهرستان شمیرانات به تفکیک بخش  ۱۳۰
جدول۳-۵ تعداد خانوار و جمعیت مرد وزن ۱۳۲
جدول ۳-۶ مقایسه جمعیت سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ ۱۳۳
جدول ۳-۷ وضعیت فعالیت  ۱۳۴
جدول۳-۸ توزیع شاغلان ۱۳۴
جدول ۳-۹ وضعیت خدماتی و زیر ساختی ۱۳۷
جدول ۴-۱ ترکیب سنی ۱۴۶
جدول۴-۲ وضعیت تحصیلات ۱۴۷
جدول ۴-۳ محل سکونت دهیاران ۱۴۷
جدول ۴-۴ مشخصات دهیاریها ۱۴۸
جدول ۴-۵ میزان سودمندی کلاسها ۱۴۸
جدول ۴-۶ مسائل و مشکلات دهیاریها ۱۴۹
جدول ۴-۷ فراوانی تجربی ۱۵۱
جدول ۴-۸ فراوانی نظری ۱۵۲
جدول ۴-۹ جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده ۱۵۳
جدول ۴-۱۰ فراونی تجربی ۱۵۷
جدول ۴-۱۱ فراوانی نظری ۱۵۸
جدول ۴-۱۲ جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده ۱۵۹
جدول ۴-۱۳ فراوانی تجربی ۱۶۲
جدول ۴-۱۴ فراوانی نظری ۱۶۲
جدول ۴-۱۵ جدول محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون کننده ۱۶۳
جدول ۴-۱۶ نتایج آزمون فرضیات ۱۶۵

فهرست اشکال
شکل ۲-۱ شکاف کیفیتی خدمات ۳۵
شکل ۲-۲مدل تبول ۵۹
شکل ۲-۳ مرز بین خدمت مطلوب و قابل قبول ۶۰
شکل ۲-۴ معیارهای مدل تعالی کیفیت اروپا ۶۲
شکل ۲-۵ مدل رابطه عدم تحقق انتظار با عملکرد ۶۶
شکل ۲-۶ مدل کانو ۶۸
شکل ۲-۷ مدل سروکوال ۷۲
شکل ۲-۸ نمایش میزان تاثیر هریک از معیارها بر سنجش کیفیت خدمات به مشتریان  ۷۴
شکل ۲-۹ ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد ۷۵
شکل ۲-۱۰ مدل کلی شاخص ملی رضایت امریکا ۷۶
شکل ۲-۱۱ مدل شاخص ملی رضایت اروپا ۷۷
شکل ۲-۱۲ مدل شاخص ملی مشتری سوئیس ۷۹
شکل ۲-۱۳ مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی ۸۰
شکل ۲-۱۴ مدل پیشنهادی محقق ۸۳
شکل ۳-۱ موقعیت شهرستان شمیرانات در استان تهران ۱۱۰
شکل ۳-۲ شهرستان شمیرانات (بخش – دهستان) ۱۱۱
شکل ۳-۳ توپوگرافی لواسانات ۱۱۲
شکل ۳-۴ موقعیت روستاهای دهستان لواسان بزرگ ۱۱۳
شکل ۳-۵ وضعیت توپوگرافی دهستان لواسان بزرگ ۱۲۰
شکل۳-۶  راههای ارتباطی ۱۴۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.