نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری و تاثیر اندیشه های آنان در تصویر انسان و طبیعت در نقاشی های مینیاتور

کد محصول HN46

تعداد صفحات: ۸۸ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

پیشگفتار:
چکیده:
مقدمه:
عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایرانی:
نگرش به انسان و طبیعت در نگارگری ایرانی:
نگارگری ایران میراث گذشتگان :
مکاتب عباسی و سلجوقی :
مکتب مغول :
مکاتب شیراز ،‌‌ جلایری و تیموری :
مکتب هرات :
مینیاتور ایران در دوران صفویه :
تعامل و تجلی مذهب و عرفان در پیکره انسان :
هنر دینی :
سیر تصوف در ادبیات و هنر ایران :
سیر عرفان در ادبیات ایران :‌
هم زیستی عرفان و تصوف در نگارگری و سخنوری :
نگارگری ایرانی:
هنر نگارگری قرون هفتم و هشتم هجری:
نتیجه گیری
نتیجه:
فهرست منابع و مآخذ :
فهرست مجلات و جراید