خانه / کتاب جزوه مقاله / فیزیک،لیزر،نجوم / نیروگاه ها و رآکتورهای هسته ای

نیروگاه ها و رآکتورهای هسته ای

کد محصول FZ2

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
فصل اول: مبانی راکتورهای هسته ای
بخش اول: فیزیک اتمی و هسته ای:
اتم و هسته: ۵
ایزوتوپ ها: ۵
واکنشهای هسته ای  ۶
واکنش زنجیره ای ۸
دسته بندی انواع راکتورها: ۹
چرخه نوترون در راکتورهای حرارتی: ۱۰

بخش دوم: اصول فیزیکی ساختمان راکتورهای هسته ای:
تولید برق: ۱۳
راکتورهای برق هسته ای: ۱۶
راکتورهای آب سبک: ۱۷
راکتورهای آب تحت فشار ۲۱
راکتورهای آب جوشان: ۲۴
راکتورهای آب سنگین: ۲۵
راکتور کاندور: ۲۵
راکتور آب سنگین مولد بخار: ۲۶
راکتور کند شونده با گرافیت: ۲۶
راکتورهای ماگنوس: ۲۷
راکتور پیشرفت خنک شونده با گاز  ۳۰
راکتورهای سریع زاینده: ۳۰

فصل دوم: مبانی نیروگاههای هسته ای:
نیروگاه هسته ای: ۳۳
راکتور هسته ای: ۳۵
انرژی هسته ای: ۳۸

فصل سوم: کنترل راکتور
بخش اول: اثرهای سیستم کنترل راکتور
شکل زهر کنترل: ۴۲
سیستم های کنترل در راکتور ۴۷
بحرانی کردن راکتور ۴۹

بخش دوم: کارگردانی راکتورها
زهرهای حاصل از شکافت: ۵۱
تشکیل محصولات شکافت:  ۵۳

فصل چهارم: ایمنی هسته ای و حفاظت در برابر تابش:
ایمنی هسته ای:  ۵۵
حفاظت در برابر تابش ۵۶

فصل پنجم: مواد مورد نیاز در راکتورهای هسته ای:
بخش اول: سوخت:
اورانیوم: ۶۰
پلوتونیوم: ۶۰

   بخش دوم:
سوخت هسته ای: ۶۲
غنی سازی اورانیوم: ۶۲
آبشار  ۶۳
فاکتور جداسازی: ۶۳
قدرت جداسازی: ۶۴

بخش سوم :
روش های غنی‌سازی :  ۶۵
روش الکترومغناطیسی:  ۶۵
روش  پخش گازی: ۶۶
روش سانتریفوژ: ۶۹
فرایند جت: ۷۰
روش غنی سازی با لیزر: ۷۱
هزینه غنی سازی: ۷۲
ذخایر جهانی اورانیوم:  ۷۵

فصل آخر: نتیجه گیری
منابع و مأخذ
اصطلاحات انگلیسی