خانه / کتاب جزوه مقاله / فیزیک،لیزر،نجوم / اصول کار و کاربرد های لیزر

اصول کار و کاربرد های لیزر

کد محصول FZ1

تعداد صفحات: ۱۵۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه
فصل اول
اصول کار لیزر
گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب
۱-۱-گسیل خود به خود
۱-۲-گسیل القایی
۱-۳-جذب
۱-۴-مبانی نظری لیزر
۱-۵-طرحهای دمش

فصل دوم
آناتومی پوست
۲-۱-لایه اپیدرمس
۲-۲-لایه کرنیوم
۲-۳-لایه لوسیدم
۲-۴-لایه دانه ای
۲-۵-لایه اسپینوزدم
۲-۶-لایه رشد
۲-۷-ذرات ملانین
۲-۸-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟

فصل سوم
برهمکنش لیزر(نور) با بافت
۳-۱-بازتابش و شکست
۳-۲-جذب
۳-۳-پراکندگی
۳-۴-محیط مرکب
۳-۵-انتقال فوتون
۳-۶-شبیه سازی مونت کارلو
۳-۷-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت
۳-۸-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب

فصل چهارم
کاربردهای لیزر دربیماری های پوست
۴-۱-لیزردر درمان لکه ها
۴-۲-لیزر در درماتولوژی
۴-۳-جوان سازی پوست توسط لیزرco2
۴-۴-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL
۴-۵-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد
۴-۶- مکانیسم های درمان موهای زائد بوسیله لیزر
۴-۷- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک.

فصل پنجم
مقاله های ترجمه شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست
۵-۱-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست
۵-۱-۱-مقدمه
۵-۱-۲-نتایج
۵-۱-۳-بحث وگفتگو
۵-۱-۴-روشهای تجربی
۵-۲- شبیه سازی FE تولید شده توسط انتشار امواج صوتی سطحی در پوست
۵-۲-۱-مقدمه
۵-۲-۲- تحلیل المان محدود
۵-۲-۳- شبیه سازی درونی
۵-۲-۴- نتایج
۵-۲-۵- بحث
۵-۳- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود
۵-۳-۱- مقدمه
۵-۳-۲- روش ها
۵-۳-۳-نتایج

فصل ششم
فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی
فصل هفتم
ایمنی لیزر
۷-۱-مقدمه
۷-۲-خطرات لیزر
۷-۳-خطرات چشمی
۷-۴-خطرات پوستی
۷-۵-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان
۷-۶-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن
۷-۷-محاسبات لیزرواندازه گیری
منابع