قالب های تزریق پلاستیک

کد محصول: me262

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول

ساختمان عمومی قالب های تزریق

محفظه  ۲
بوش تزریق …. ۳
سیستم راهگاه و ورودی ۳
حلقه تنظیم… ۴
نیمه ثابت و نیمه متحرک … ۵

فصل دوم

طراحی قالب

روش اساسی طراحی قالب . ۷
نیروی گیرنده  ۱۳
حداکثر سطح گیرنده …. ۱۳
کورس باز شدن لازم . ۱۴
طول جریان/ نسبت ضخامت دیواره …. ۱۵
محاسبه تعداد حفره قالب  ۱۶
الگوریتم تعیین تعداد حفره قالب بهینه از نظر فنی و اقتصادی . ۱۹
آرایش حفره ها …. ۳۱
تعادل نیروها در قالب در حین تزریق . ۳۲
تعداد خطوط جدایش …. ۳۴
حفره ها و ماهیچه های قالب … ۳۵
صفحات اینتگری حفره و ماهیچه .. ۳۵
روش ساخت حفره  ماهیچه اینتگری . ۳۶
استفاده از اینسرت موضعی . ۳۷
پران با صفحه بیرون انداز . ۴۱

فصل سوم

قالب گیری فشاری

قالب گیری فشاری (مواد ترموست) . ۴۸
شرح فرآیند قالبگری فشاری … ۴۹
شرح فرایند قالبگیری انتقالی … ۴۹
قالبهای فلاش دار … ۵۰
قالب های سنبه ای کفی یا پله ای .. ۵۰
قالبهای مثبت …. ۵۰
قالبهای نیمه مثبت … ۵۱
انواع روشهای قالبگیری انتقالی از نظر ساختمان … ۵۲
قالبهای لوله راهگاهی  ۵۲
قالبهای پیستونی  ۵۲
اجزاء ساختمانی پلاستیکها (شامل ترموستهاوترمو پلاستیکها) …. ۵۲
کاربرد قالبهای انتقالی . ۵۳
تجهیزات مورد نیاز در فرایند قالبگیری فشاری وانتقالی  ۵۳
مزایای فرآیند قالبگیری فشاری …. ۵۳
معایب فرایند قالبگیری فشاری  …. ۵۴
مزایای فرایند قالبگیری انتقالی  ۵۴
معایب فرایند قالبگیری انتقالی   ۵۵
نتیجه گیری .. ۵۶