شناخت و طراحی تونل آب

کد محصول: me208

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل PDF

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

با توجه به پیشرفت روز افزون علم مکانیک و توجه محققین و دانشمندان به بحث  آیرو دینامیک و هیدروآیرودینامیک در بهبود وضعیت وسایلی مانند خودروها،‌پرتابه ها،‌کشتی ها، زیردریایی ها، پمپ ها و … ضرورت انجام چنین تحقیقی احساس می شود. یکی از ابزارهای کارآمد در بررسی مسئله آیرودینامیک و هیدروآیرودینامیک، تونل آب می باشد که علاوه بر آن قابلیت بررسی پدیده کاویتاسیون را نیز دارد. اولین نمونه تونل آب در سال ۱۹۰۴ میلادی توسط لودویک پرانتل ساخته شده است و از آن زمان تا کنون پیشرفتهای زیادی داشته است. در فصل اول این تحقیق دلایل انتخاب تونل آب، دلیل ارجهیت آن بررقیب دیرینه خود یعنی تونل باد و انواع تونل آب با مشخصات فنی آنها ارائه شده است. در فصل دوم درباره اجزاء ماشین تشکیل دهنده تونل آب توضسح داده شده است. همچنین به اختصار در باره وسایل جانبی و و ابزارهای کنترلی در تونل اب صحبت شده است. در فصل سوم یک تونل آب نمونه طراحی شده است. در پیوست ها نیز دو نمونه مختلف از کاتالوگهای مربوط به تونل آب ترجمه و ارائه شده است.

مقدمه.

فصل اول/ کلیاتی در مورد تونل آب

کلیاتی در مورد تونل آب و انواع آن. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱ انواع تونل آب. ۵

۱-۱-۱ دسته بندی از نظر سرعت. ۵

۱-۱-۲ دسته بندی از نظر فشار کاری :. ۵

۱-۱-۳ دسته بندی از نظر مقدار عدد رینولدز. ۶

تونل های آبی Laminar :. 6

تونل های آب Turbulent :. 6

۱-۱-۴ دسته بندی تونل های آب از نظر ساختاری. ۶

۱-تونل های آب Closed Circuit  :. ۶

۲-تونل های آب Open Circuit :. 7

۱-۲ نمونه هایی از تونل های آب. ۷

فصل دوم/ معرفی اجزا مختلف تونل آب

۲-۲ اجزاء اصلی تونل آب. ۳۲

۲-۳ مقطع آزمایش. ۳۳

۲-۴ پخش کننده. ۳۵

۲-۵ نازل. ۳۷

۲-۶ کاهش آشفتگی جریان توسط شبکه لانه زنبوری و توری ها. ۴۵

۲-۷ پمپ. ۵۱

۲-۸ تجهیزات اندازه گیری و جانبی تونل آب:. ۵۴

۲-۸-۱ فضای تخلیه. ۵۴

۲-۸-۲ سیستم منبع رنگ. ۵۴

۲-۸-۳سیستم مکش به داخل. ۵۵

۲-۸-۴ سیستم اگزوز جت. ۵۵

۲-۸-۵ سیستم فیلتراسیون. ۵۵

۲-۹ کنترل سرعت تونل. ۵۶

۲-۱۰ سیستم پشتیبان مدل دینامیک. ۵۶

شکل ۲-۲۲- اجزاء یک سیستم پشتیبان دینامیکی. ۵۷

۲-۱۱ سیستم کنترلPID.. 58

۲-۱۲ استفاده از پرههای راهنما در زانوییها. ۵۹

۲-۱۳ مخزن تنظیم فشار. ۵۹

۲-۱۴ ابزارهای اندازهگیری. ۵۹

فصل سوم/ طراحی یک تونل آب

۳-۱  مقدمه ای برای پمپ های محوری. ۶۱

۳-۲ مراحل طراحی. ۶۱

محاسبه سرعت در نقاط مختلف. ۶۶

۳-۲ محاسبه تلفات. ۶۷

جمع تلفات. ۷۲

۳-۳ طراحی پمپ محوری مربوط به پروژه water tunnel 72

پیوست (الف). ۸۷

تونل آب گارفیلد توماس. ۸۸

پیوست (ب). ۱۰۲

مقدمه. ۱۰۴

تشریح امکانات – مدل ۲۴۳۶. ۱۰۶

توضیحات جزء مدار. ۱۰۸

فضا انتقال. ۱۰۸

مقطع انقباض. ۱۰۸

فضای تخلیه. ۱۱۰

لوله های برگشتی و ذخیره. ۱۱۰

پمپ / موتور. ۱۱۱

سیستم منبع رنگ. ۱۱۱

سیستم مکش به داخل ( اختیاری ). ۱۱۱

سیستم اگزوز جت (اختیاری ). ۱۱۱

سیستم فیلتراسیون. ۱۱۲

کنترل تونل. ۱۱۲

تشریح تجهیزات مدل ۱۵۲۰. ۱۱۲

اجزای پشتیبان مدل. ۱۱۶

بخش انحراف و پرتاب استاندارد. ۱۱۶

محور دوران و تعادل چرخشی. ۱۱۶

سیستم کنترلPID.. 117

نرم افزار کنترل آزمایش. ۱۱۸

آزمایش های قابل دسترس. ۱۱۹

ایرودینامیک استاتیک. ۱۱۹

شیب و توقف محوری منفرد. ۱۲۰

نوسان نیروی Sine-wave محوری منفرد. ۱۲۰

نوسان نیروی نرخ ثابت محور منفرد. ۱۲۰

نوسان نیروی چندمحوری. ۱۲۰

تعادل چرخشی – حرکت کونینگ. ۱۲۰

کونینگ محوری خمیده. ۱۲۱

حرکت کونینگ با نوسان های نیروی شدید. ۱۲۱

حرکات دلخواه. ۱۲۱

منابع و مآخذ. ۱۲۶