انواع خودروهای هیبریدی

کد محصول: me169

تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه..۵

فصل اول

تعریف خودروی هیبریدی ولزوم ساخت ان۸

بررسی علت تلفات سوخت در موتورهای احتراق داخلی ۱۰

 فصل دوم

تشریح سیستم هیبرید نمونه۱۵

انرژی مصرف شده درخودروی هیبریدی.۱۷

مقیسه نتایج بدست امده در خودروی هیبریدی و خودروی درونسوز..۲۰

فصل سوم

معرفی انواع اتومبیلهای هیبریدی۲۲

سیستم گازی- الکتریکی.. ۲۴

سیستم توربین گاز-الکتریک..۲۶

اتومبیلهای نمونه ولوو-کرایسلر.۲۷

 فصل چهارم

تقسیم بندی اتومبیلهای هیبریدی.۳۲

ابزا ر شبیه سازی متحرک..۳۳

اندازه گیری الودگی چند خودروی هیبریدی۳۸

فصل پنجم

هیبریدهای سری  ۴۰

معایب هیبریدهای سری .۴۱

تقسیم بندی محرک هیبرید سری واجزا آ ن..۴۵

نصب اجزا روی پایه به منظور ازمایش .۴۹

 فصل ششم

هیبرید موازی..۵۴

اداره اجزا عمل در هیبرید موازی..BMW62

هیبرید موازی جمع کننده سرعت.۷۱

هیبرید موازی جمع کننده گشتاور۷۲

  فصل هفتم

هیبرید سری-موازی..۷۳

استفاده از موتور سی ان جی برای اتوبوس هیبریدی۸۶

استفاده از موتور دیزل TDI برای خودروهای هیبریدی.۸۸

مزیتهای موتور sytech برای کاربرد در اتومبیلهای هیبریدی.۹۱

فصل هشتم

پیل سوختی چیست وچگونه کار می کند؟..۹۷

انواع پیل سوختی.۱۰۰

  فصل نهم

مقایسه سوختهای مختلف.۱۰۹

روشهای تولیدو توزیغ هیدروژن ۱۱۱

منابع۱۱۸

 مقدمه

تکنولوژی را می توان کاربرد عملی دستاوردهای عملی وفنی به منظور پهسخ به یک یا چند نیاز تعریف نمود. تکنولوژی نیرومندترین عامل تحول دریک جامعه به شمار می رود. تغییرات تکنولوژیکی فرآیندی پیوسته ومداوم است وبرهمه ارکان واجزای جامعه اثر گذاشته وجامعه نیز به طور پیوسته دستخوش تغییز می باشد. اصولاً کشوری موفق می باشد که بتواند تغییرات آینده را پیش بینی کند ، نیازهای مردم ونسلهای آینده رابشناسد وبه سوی رفع نیازگام بردارد در اینصورت اگر درست عمل کند شاید کشور موفقی باشد.