بازرسی و انواع تست ها جهت مشخص نمودن عیوب حاصل از جوشکاری

کد محصول: me166

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده۱
معرفی محل کارآموزی و موضوع کارآموزی۲
روند کاری شرکت۳
بازرسی و وظایف بازرس  جوش۴
فصل اول بخش دوم:مقدمه ای بر ضررورت تستهای مخرب۱۲

فصل دوم: اصول بازرسی چشمی۱۸

فصل سوم: بازرسی با مایع نافذ۲۷

فصل چهارم: بازرسی ذرات مغناطیسی۳۲

فصل پنجم: رادیوگرافی  ۴۰

فصل ششم :تست امواج فرا صوتی۴۷

فصل هفتم: جریانهای گردابی۵۶

فصل هشتم:فرایند های جوشکاری          ۵۹

فصل نهم: عیوب جوش       ۷۴

فصل دهم: WPS&PQR  ۸۸

نتیجه گیری ۹۳
منابع و ماخذ ۹۴