اطلاعیه

طراحی قالب های آهنگری و تحلیل آن با MSC.superforge

کد محصول: me156

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول : فورجینگ وخواص متالوژیکی

۱-۱مقدمه ۱

۱-۲سیلان وتغییر شکل در فرایند فرج ۱

۱-۳هدف از فرجینگ ۲

۱-۳-۱ تغییر شکل های ناخالصی های داخل قطعه ۵

۱-۳-۲ جدایش ۶

۱-۳-۳ مک و حفره های ریز ۷

فصل دوم : انواع روش های فورجینگ

۲-۱ مقدمه ۹

۲-۲انواع فورج نسبت دمای ان ۹

۲-۲-۱فورج داغ ۹

۲-۲-۲فورج گرم ۱۰

۲-۲-۳فورج سرد ۱۱

۲-۲-۴فورج همدما یا ایزوترمال ۱۲

۲-۳انواع فورج از جهت فرم وشکل قالب ۱۷

۲-۳-۱ فورج با قالب باز ۱۷

۲-۳-۲فورج با قالب بسته ۲۱

فصل سوم : قالب های فورج وعملیات اهنگری

۳- ۱مقدمه ۳۰

۳- ۲ اهنگری در قالب های باز ۳۰

۳- ۳ اهنگری در قالب بسته ۴۰

۳-۳-۱دسته بندی اهنگری در قالب بسته ۴۲

فصل چهارم :  اصول طراحی قالب های فورج

۴-۱ مقدمه ۴۴

۴-۲ متغیر های فرایند اهنگری ۴۸

۴-۳ مواد اهنگری ۵۰

۴-۴  اصطکاک وروانکاری ۵۲

۴-۵  طراحی قالب های فورج ۵۴

۴- ۶ عوامل موثر درطراحی قالب های اهنگری ۵۶

۴-۶-۱ ترتیبات ترمودیینامیکی عملیات اهنگری ۵۶

۴-۶-۲ پیچیدگی شکل قطعه وقالب ۵۹

۴-۶-۳ طراحی پیش فرم ۶۴

۴-۶-۴ سطح جدایش ۶۵

۴-۶-۵ فرورفتگی حفره قالب ۷۳

۴-۶- ۶ طراحی منطقه تجمع سر ریز قالب ۷۶

۴-۶-۷پیش بینی تنش ها وبار های اهنگری ۸۱

۴-۷ محاسبه وطراحی ابعاد بیرونی قالب اهنگری ۸۶

۴- ۸ قالب دور بری اهنگری ۸۸

فصل پنجم: چکش ها و پرس های اهنگری

۵-۱ مقدمه ۹۲

۵-۲ چکش ها ۹۲

۵-۳ پرس های مکانیکی ۹۴

۵-۴ پرس های هیدرولیکی ۹۵

۵-۵ پرس های پیچی ۹۸

فصل ششم: محاسبات طراحی یک قطعه دیسکی ۱۰۵ -۱۰۰

فصل هفتم: اشنایی با نرم افزار MSCSUPER FORGE

۷- ۱مقدمه ۱۰۶

۷-۲ نمای ظاهری نرم افزار ۱۰۷

۷-۳ مراحل اصلی تعریف فرایند اهنگری ۱۰۸

۷-۴ ایجاد یک پروژه جدید ۱۰۹

۷-۵ وارد نمودن مدل هایی برای قالب و قطعه کار ۱۱۰

۷-۶ موقعیت دهی صحیح قطعه کار وقالب ها نسبت به یکدیگر ۱۱۱

۷-۷ تعیین جنس قطعه کار ۱۱۳

۷-۸ انتخاب نوع پرس ۱۱۳

۷-۹ تعین نوع اصطکاک در فرایند ۱۱۴

۷-۱۰ تعیین انتقال حرارت برای فرایند ۱۱۵

۷-۱۱ تنظیمات مربوط به شبیه سازی ۱۱۷

۷-۱۲مشاهده نتایج ۱۲۱

۷-۱۳ مشاهده انالیز فرایند ۱۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.