آزمایشات غیر مخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی

کد محصول: me139

تعداد صفحات: ۶۴ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

۱-۱- سابقه
۲-۱- هدف و منظور این مطالعه
۳-۱- دامنه و تعیین حدود
۴-۱- تئوری و کارهای پیشین
۱-۴-۱- آزمایشات غیرمخرب
۲-۴-۱- تحلیل فرکانس ایگن
۳-۴-۱- روش فراصوتی موازی با صفحه تخته
۴-۴-۱- روش فراصوتی عمود بر صفحه تخته
۲- مواد و روش
۱-۲- مواد
۲-۲- طراحی آزمایش
۳-۲- روش زمایش
۴-۲- مدل‎سازی ‎PLS و تحلیل اطلاعات
۱-۴-۲- روش ‎PLS
۳- روشهای آزمایش ‎- تئوری و کاربردی
۱-۳- روش آزمایش ‎DIN/EN
۱-۱-۳- تعیین مدول الاستیسیته در خمش و مقاومت خمشی در استاندارد ‎DIN-EN310
۲-۱-۳- تعیین مقاومت کششی عمود بر صفحه تخته
۳-۱-۳- تعیین رطوبت نسبی با استاندارد ‎DIN – EN 323 و تعیین دانسیته با استاندارد ‎DIN – EN 323
۲-۳- سرعت صوت
۳-۳- فرکانس ایگن
۴-۳- ماشین آزمایش سریع ‎Testrob
۴- نتایج و تحلیل و بررسی
۱-۴- تعیین چسبندگی داخلی
۱-۱-۴- تعیین با مدلهای خطی
۲-۱-۴- تعیین چسبندگی داخلی با مدلهای گوناگون
۲-۴- تعیین مقاومت خمشی و مدول یانگ برای تخته‎های بزرگ
۱-۲-۴- تعیین ‎MOR
۲-۲-۴- تعیین ‎MOE
۳-۴- تعیین مقاومت خمشی از روی اطلاعات نمونه
۱-۳-۴- مدلهای خطی
۲-۳-۴- مدلهای چندمتغیری
۳-۳-۴- مدلهای برای تعیین ‎MOR تهیه شده از مقادیر متوسط
۴-۴- تعیین مدول یانگ از روی اطلاعات نمونه
۱-۴-۴- کلیه نمونه‎ها
۲-۴-۴- مقادیر متوسط
۳-۴-۴- تفاوتهای روشهای استاتیک و روشهای دینامیک
۵-۴- تأثیر متعادلسازی
۶-۴- مقادیر اندازه‎گیری ‎Testrob
۵- نتایج
۱-۵- کارآئی مدلها برای کنترل فرآیند
۱-۱-۵- سرعت اولتراسونیک برای تعیین چسبندگی داخلی
۲-۱-۵- سرعت اولتراسونیک برای تعیین ‌‎MOR و ‎MOE
۳-۱-۵- اندازه‎گیری با فرکانس خاص برای تعیین ‎MOR و ‎MOE
۴-۱-۵- مدلهای چند سنسوری برای تعیین ‎MOR و ‎MOE
۵-۱-۵- کاربرد روشهای مذکور برای تخته‎های بزرگ
۶-۱-۵- اندازه‎گیری با ‎Testrob
۲-۵- تأثیر و شدت شرایط سازی
۳-۵- سنجش دما
۶- کار ثانویه
۷- مقالات و منابع