-انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن

کد محصول: me131

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل ۱ : طرح دیدگاه و اهداف پروژه ۱
مقدمه ۲
اهداف کلی پروژه ۹
کارایی ۱۰
فصل ۲ : بررسی آبگرمکن های خورشیدی ۱۲
معیارهای طراحی آبگرمکن خورشیدی ۱۳
سیستم Recirculation (pluse) 18
سیستم Drainout (Drain down ) 19
سیستم Drainback With Air Compressor 20
سیستم Drainback with liquid level control 22
سیستم Thermosyphon with electrically protected collecrtor 23
سیستم Drainout Thermosyphon 25
سیستم Breadbox (batch) 26
سیستم Coil in Ttank , Warp Around , Tank in Tank 28
سیستم External Heat Exchanger 30
سیستم Darinback with load- side heat exchanger 32
سیستم Drainback with Collector – Side Heat Exchanger 34
سیستم Two – phase – Thermosyphon 35
سیستم One Phase Thermosyphon 36
نتایج و بررسی سیستم های خورشیدی متناسب با ایران ۳۸
فصل سوم : گرد آورنده های تخت خورشیدی ۴۶
صفحه پوشش ۵۰
فاصله هوایی ۵۲
صفحات جاذب ۵۳
طرحهای گوناگون صفحه جاذب و مجاری انتقال سیال ۵۴
سیال عامل ۶۰
عایقکاری ۶۱
قاب گرد آورنده ۶۳
رشته های سری و موازی ۶۴
فصل چهارم : اصول حاکم بر گرد آورنده های خورشیدی ۶۷
انتقال گرما به سیال ۶۸
جریان متلاطم و بدست آوردن ضریب انتقال گرما ۶۹
جریان گذرا و بدست آوردن ضریب انتقال گرما ۷۰
جریان آرام و بدست آوردن ضریب انتقال گرما ۷۳
بیلان انرژی برای یک گردآورنده تخت خورشیدی نمونه ۷۴
متوسط ماهانه انرژی خورشیدی جذب شده ۷۶
اثرات وضعیت سطح جذب بر روی مقدار انرژی دریافتی ۸۰
توزیع دما در گردآورنده های تخت خورشیدی ۸۴
ضریب انتقال گرمای کل یک گردآورنده ۸۵
چگونگی تغییر ضریب اتلاف فوقانی بر اثر تغییر فاصله ۸۸
توزیع دما بین لوله و ضریب بازدهی گردآورنده ۹۱
توزیع دما در جهت جریان ۹۹
ضریب اخذ گرما و ضریب جریان گرد آورنده ۱۰۰
میانگین دمای سیال و صفحه ۱۰۳
طرحهای دیگر گردآورنده ۱۰۴
فصل پنجم : طراحی یک نمونه گرد آورنده تخت ۱۰۷
منطقه طراحی ۱۰۹
مقدار آبگرم مصرفی ۱۰۹
درجه حرارت آبگرم مصرفی ۱۱۰
درجه حرارت آب ورودی به گرد آورنده ۱۱۰
تعداد گرد آورنده ها و چگونگی نصب آنها به هم ۱۱۰
زوایای حرکت خورشید ۱۱۱
جهت تابش خورشید ۱۱۹
نسبت بین تابش مستقیم بر روی یک صفحه شیبدار واقعی ۱۱۹
زاویه شیب گرد آورنده ها ۱۲۳
محاسبه مقدار متوسط ماهانه تابش روزانه رسیده به سطح گرد آورنده ۱۲۳
بدست آوردن طول روز ۱۲۶
شکل گرد آورنده ۱۲۷
جنس صفحه جاذب ۱۲۷
مشخصات رنگ ۱۲۷
قطر و تعداد لوله ها در هر گرد آورنده ۱۲۸
بدست آوردن دبی حجمی و جرمی ۱۲۸
بدست آوردن عدد رینولدز در لوله ها ۱۲۹
بدست آوردن ضریب انتقال گرما ۱۲۹
نوع پوشش ۱۳۰
جنس قاب ۱۳۰
نوع و ضخامت عایق ۱۳۰
دمای محیط ۱۳۱
بدست آوردن انرژی مورد نیاز ۱۳۱
بدست آوردن ضریب اتلاف فوقانی ۱۳۲
بدست آوردن اتلاف تحتانی ۱۳۲
بدست آوردن ضریب اتلاف کلی ۱۳۳
بدست آوردن سطح گرد آورنده ۱۳۳
فاصله بین لوله ها ۱۳۴
بدست آوردن بازدهی پره ۱۳۴
بدست آوردن بازدهی گرد آورنده ۱۳۴
بدست آوردن ضریب انتقال گرمای گرد آورنده ۱۳۴
محاسبه دمای خروجی سیال ۱۳۵
بدست آوردن بازدهی گرد آورنده ۱۳۵
مشخصات دستگاه طراحی شده ۱۳۶
منابع و مراجع ۱۳۸
ضمائم