بررسی آلودگی هوا و روش های کاهش آن به خصوص دو روش کاتالیزوری (کاتالیستی ) و EGR در خودرو

کد محصول: me110

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده۱
مقدمه۳
فصل اول
۱ـ۱   فرآیند احتراق  ۱۵
۲ـ۱  عمل شیمیایی سوخت مایع ۱۷
۳ـ۱هوای مورد نیاز برای احتراق  سوخت مایع۱۹
۴ـ۱ ضریب هوای اضافی۲۱
۵ـ۱ اثر طراحی و شرایط  عملکرد موتور۲۲
۶ـ۱ عواملی  که  در پدید آمدن آلودگی در خودرو  مهم اند ۲۴
۷ـ۱ اثر جنس سوخت۲۵
۱ـ۷ـ۱ راههای بهبود درجه اکتان۲۷
۲ـ۷ـ۱ عدد ستان در موتور های دیزلی ۲۸
۳ـ۷ـ۱ افزاینده های عدد ستان  ۲۹
۸ـ۱ مقایسه موتور های بنزینی و دیزلی در مورد نشر آلاینده ها۳۰
۱ـ۸ـ۱ عواملی که باعث آلودگی کمتر در سایل نقلیه می شود از نظر فنی ۳۱
۲ـ۸ـ۱ عواملی که باعث احتراق بهتر و آلودگی کمتر در موتورهای دیزل می شوند۳۲
۹ـ۱ گازهای خروجی از اگزوز در موتورهای احتراق داخلی۳۴
۱۰ـ ۱ عوامل آلودگی در موتورهای بنزینی   ۳۶
۱ـ۱۰ـ۱ انواع آلودگی۳۶
۲ـ۱۰ـ۱ اجزا یا عوامل آلوده کننده۴۵
۱۱ـ۱ عوامل آلودگی در موتورهای دیزل  ۵۳
۱ـ۱۱ـ۱ اجزا آلوده کننده  ۵۵
۲ـ۱۱ـ۱ موتور دیزل با محفظه احتراق تقسیم شده ۵۹

فصل دوم
۱ـ۲ کنترل انتشار آلاینده ها از اگزوز در موتورهای بنزینی ۶۳
۱ـ۱ـ۲ طرح موتور۶۳
۲ـ۱-۲ لایه بندی سوخت۶۶
۳ـ۱ـ۲ زمان گرم شدن  ۶۷
۴ـ۱ـ۲ برگشت دود   ۶۷
۵ـ۱ـ۲ سیستم جرقه زنی۶۹
۶ـ۱ـ۲ پس سوزی گرمایی (پس خورانی , EGR) 70
۲ـ۲ کنترل انتشار آلاینده ها از موتور دیزل ۷۱
۱ـ۲ـ۲ برگشت دود  ۷۱
۲ـ۲ـ۲ دمای هوای ورودی۷۱
۳ـ۲ـ۲ مبدل کاتالیزوری۷۲
۳ـ۲ مبدل کاتالیزوری۷۲
۴ـ۲ مفهوم مبدل کاتالیزوری ۷۳
۱-۴ـ۲ اکسیداسیون و احیاء۷۴
۲ـ۴ـ۲ کاتالیزور ۷۶
۵ـ۲ مبدل ها ۸۰
۱ـ۵ـ۲ فلزات گرانبها  ۸۱
۲ـ۵ـ۲ نقطه نظر جهانی ۸۲
۳ـ۵ـ۲ ریسک تکنولوژی ۸۴
۶ـ۲ اجزا ء‌تشکیل دهنده مبدل کاتالیزوری  ۸۵
۷ـ۲ انواع مبدل کاتالیزوری مرسوم در بازار   ۸۸
۱ـ۷ـ۲ طرح های توسعه یافته۸۸
۸ـ۲ اصول کار مبدل های کاتالیزوری  ۹۳
۹ـ۲ طراحی مبدل های کاتالیزوری ۹۵
۱-۹ـ۲ اجزاء کلی یک مبدل۹۵
۱۰ـ۲امتیازات شبکه امی کت۱۰۵
۱۱ـ۲ راندمان  تبدیل  ۱۰۸
۱۲ـ۲ ترکیبات گازهای خروجی۱۱۳
۱ـ۱۲ـ۲ قاعده لاندا ۱۱۳
۲ـ۱۲ـ۲ گرم کن سنسور لاندا  ۱۲۲
۳ـ۱۲ـ۲ طرز کار کنترل حلقه بسته لاندا   ۱۲۴
۱۳ـ۲ طول عمر مبدل کاتالیزوری   ۱۲۶
۱۴ـ۲ مکان مبدل کاتالیزوری در وسیله نقلیه۱۲۷
۱۵ـ۲ معایب   ۱۳۰
۱۶ـ۲ محدوده بحرانی کاری   ۱۳۰
۱۷ـ۲ بازیافت ۱۳۲
۱۸ـ۲ نگهداری مبدل کاتالیزوری  ۱۳۴
۱۹-۲ جرقه۱۳۵
۱ـ۱۹ـ۲ مقرراتی بر جرقه شمع۱۳۵
۲ـ۱۹ـ۲ انتشار UHC   ۱۳۶
۳ـ۱۹ـ۲  انتشار NO X137
۴ـ۱۹ـ۲ انتشارCO 138
۲۰ ـ۲ مصرف سوخت ۱۳۹
۲۱ـ۲ جرقه و آلاینده  ۱۴۰
۲۲ـ۲ دو نوع سیستم جرقه زنی   ۱۴۰
۱ـ۲۲ـ۲ جرقه کویل (CI) 140
۲ـ۲۲ـ۲  جرقه ترانزیستوری (TI)141

فصل سوم
۱ـ۳   تعریف و تاریخچه و بحث EGR  ۱۴۶
۲ـ۳ اثر EGR بر روی بار ورودی سیلندر۱۵۶
۳ـ۳ تاثیر رقیق سازی EGR 157
۴ـ۳ تاثیر حرارتی  EGR  ۱۵۷
۵ـ۳ تاثیر تلفات گرماییEGR  ۱۵۷
۶‍ـ۳ تاثیر شیمیایی EGR  ۱۵۸
۷ـ۳ روشهای احتراق سریع در موتورها۱۵۹
۸-۳ جریان سیال EGR  در مدار ۱۷۲
۹ـ۳ تاثیر تغییرات دمای EGR روی دمای گازهای داخل اطاق احتراق   ۱۷۵
۱۰ـ۳ تغییرات فشار گازهای  داخل سیلندر بر حسب دمای EGR  ۱۷۸
۱۱ـ۳ تغییرات غلظت NO در دماهای مختلف  EGR  ۱۸۱
۱۲ـ ۳   نتیجه گیری۱۸۳
علائم اختصاری   ۱۸۵
منابع و ماخذ ۱۸۷