فرمان هدایتگر خودکار خودرو در مسیر تعیین شده

کد محصول: me75

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مساله ۱
۱-۳- ضرورت انجام و اهداف ۲
۱-۴- پارامترها ۳
۱-۴-۱- انواع سیستم های مکان یابی ماهواره ای ۳
۱-۴-۱-۱- سیستم های GPS 3
روش تعیین موقعیت توسط GPS 5
کنترل وسایل نقلیه با استفاده از GPS 7
کاربردها ۸
۱-۴-۱-۲- سیستم های مکان یابی تفاضلی ۹
۱-۴-۱-۳- سیستم های مکان یابی کینماتیک بلادرنگ ۱۰
۱-۴-۲- معرفی انواع سیستم های فرمان ۱۳
۱-۴-۲-۱- دسته بندی سیستم های فرمان خودرو ۱۳
فرمان های مکانیکی ۱۳
انواع جعبه فرمان مکانیکی ۱۵
طرز کار فرمان ۱۷
۱-۴-۲-۲- فرمان توانی هیدرولیکی ۱۸
هیدرولیک و نیوماتیکی ۱۸
قانون پاسکال ۱۹
یک مقایسه کلی بین سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک ۲۰
اجزای تشکیل دهنده سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی ۲۰
اجزای تشکیل دهنده سیستم های پنوماتیکی ۲۱
جعبه فرمان های نوع مارپیچ و ساچمه ای ۲۱
جعبه فرمان های نوع رک و پینیون (شانه ای) ۲۱
۱-۴-۲-۳- فرمان توانی الکتریکی ۲۲
الف- نصب بر روی ستون فرمان: ۲۴
۱-۵- نمای کلیمقاله ۲۵
فصل دوم :معرفی و مروری بر تحقیقات انجام شده ۲۵
۲-۱- مسیریابی و هدایت خودکار ۲۵
۲-۲- سیستم های مکان یابی ماهواره ای ۲۷
۲-۳- سیستم فرمان توانی هیدرولیکی والکترولیکی ۲۸
شکل (۲-۳) مدار هیدرولیکی مرکز باز ۳۰
۲-۳-۱- جعبه فرمان های توانی هیدرولیکی شانه ای ۳۱
۲-۳-۲- فرمان توانی الکتریکی ۳۴
۲-۳-۳- نسبت و نیروی فرمان ۳۶
۲-۳-۴- معرفی زوایای هندسی سیستم تعلیق ۳۸
زاویه -کمبر : ۳۹
زاویه کینگ پین ۴۰
۲-۴- هندسه و دینامیک خودرو در حرکات چرخشی ۴۰
۲-۴-۱- اصل اکرمان ۴۰
۲-۴-۲- نرخ فرمان دهی ۴۲
۲-۴-۳- اهرم بندی فرمان ۴۳
۲-۴-۴- مرکز و شعاع دوران ۴۳
۲-۴- ۶- مدل سازی دینامیک خودرو ۴۶
۲-۴-۷- نیروهای موثر بر دینامیک ۴۸
۲-۴-۷-۱- تاثیر نیروهای طولی ۴۹
۲-۴-۷-۲- تغییر شتاب جانبی در انحا ۵۰
لیز خوردن خودرو ۵۰
۲-۴-۷-۳- چرخ زنی ۵۰
۲-۴-۷-۴- غلت فرمان ۵۱
۲-۴-۷-۵- گشتاور برگردان ۵۲
فصل سوم : اجزاء و روش ها ۵۴
۳-۱- مقدمه ۵۴
۳-۲- تحلیل، مدسازی ریاضی فرمان خودرو ۵۴
۳-۲-۱- مسیریابی ۵۴
۳-۲-۲- زاویه گردش ۵۵
۳-۲- ۲-۱- بررسی هندسی مسیر جابجایی خودرو ۵۸
حالت اول : ۵۹
حالت دوم : ۶۰
حالت سوم : ۶۱
حالت چهارم: ۶۳
۳-۲-۲-۲- ایجاد مسیر حرکت در هنگام گردش در MAT LAB®: ۶۴
۳-۲-۳- مدلسازی حرکت سیستم فرمان ۶۵
۳-۳- مواد و تجهیزات مورد نیاز ۶۸
۳-۳-۱- موتور الکتریکی ۶۸
۳-۳-۲- سنسور تبدیل کننده ۷۲
۳-۳-۳- مکان یاب ماهواره ای ۷۳
۳-۳-۳-۱- RTK-GPS 73
ویژگی ها و اجزای گیرنده متحرک : اتصال گیرنده به کنترلراز طریق BLUETOOTH و CABLE 76
۳-۳-۳-۲- GPS 78
۳-۴-مراحل طراحی و ساخت سیستم هدایت فرمان ۷۹
۳-۴-۱- طراحی و ساخت مکانیکی ۷۹
۳-۴-۱- ۱- مدل تماسی- اصطکاکی ۸۰
۳-۴-۱-۲- مدل زنجیر و خورشیدی ۸۴
۳-۴-۲- طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی ۹۲
۳-۵- سیستم هدایت خودکار فرمان ۹۹