سیستم ترمز ماشین

کد محصول: me67

تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایل word

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

مقدمه
طرحی کلی از سیستم ترمز
دستگاه اهرمی
افزایش نیرو
سیستم هیدرولیکی
یک سیستم ساده ی هیدرولیکی
افزایش هیدرولیکی نیرو
اصطکاک در ابعاد میکروسکوپی
یک ترمز ساده
فصل دوم:
سیستم های ترمز
سیستم ترمز ثانویه
سیستم ترمز دستی
سیستم های ترمز پایی
سیستم ترمز تقویتی بوستری
سیستم ترمز تقویتی
ساختمان مدار ترمز
طراحی سیستم ترمز
شروع پروسه ترمزگیری
زمان فعال بودن پروسه ترمزگیری
مفاهیم پایه
اصطکاک لاستیک
نیروی محیطی چرخ
نیروهای اصطکاکی
اصطکاکی استاتیکی و لغزشی
فصل سوم:
اجزاء سیستم ترمز
بوستر ترمز
بوستر ترمز خلایی
بوستر ترمز هیدرولیکی
عملکرد سیلندر اصلی
سوپاپ های تنظیم فشار ترمزی
سوپاپهای تنظیم فشار ترمزی حساس به فشار
طراحی
ترمزهای دیسکی
ترمزهای دیسکی با کالیپر متغیر ( شناور )
Full-contact Disc brake
ترمزهای کفشکی
لنتهای ترمز
فصل چهارم:
سیستم ترمز ضد قفل ABS (Anti Lock Braking System)
ترمز‌های ضد قفل:(ABS)
مسافت‌های توقف
توقف در خط مستقیم
کنترل فرمان
احتیاط های پیشگیرانه در سیستم ترمز ضد قفل ABS
اصطلاحات مربوط به ABS
سیستم های باز و بسته
سیستم های مجتمع و غیر مجتمع
مدارهای هیدرولیکی
کانالهای:ABS
سیستم های یک کاناله
سیستم های سه کاناله
فصل پنجم:
اجزای سیستمS AB
الف ) واحد کنترل الکترونیکی (ECU )
پمپ
سیلندر اصلی
سلونوئیدها
انبارهای آکومولاتورها
نیروهای دینامیکی در هنگام ترمزگیری
متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی چرخ غیر متحرک
متغیرهای کنترلی در چرخ های متحرک
سیکل های کنترلی
کنترل مدار بسته ترمزگیری در سطوح لغزنده (ضریب نیروی ترمزی پایین)
فصل ششم:
سیستمهای پایداری در خودروهای پیشرفته الکترونیکی
عملگر سیستم BAS
عملکرد سیستم : ESP
کنترل مدار بسته ترمزگیری در شرایط انحراف از مسیر
GMA1
GMA2
فصل هفتم:
روغن های ترمز
نیازمندیها
نقطه تعادل جوش
نقطه جوش مرطوب
ویسکوزیته روغن
فصل هشتم:
کیسه هوا(AIR BAG)
کیسه های هوایی جانبی
کاربرد همزمان کیسه هوایی و کمربندایمنی
آمارسازمان ملی ایمنی ترافیک
مواردی که کیسه هوایی فعال نمیشود
فعال شدن کیسه هوایی
انواع سنسورهای کیسه هوایی
۱. سنسور جلو
۲. سنسور کف
۳. سنسورایمنی