خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی مکانیک / روش های کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان مدود توسط نرم افزارCATIA

روش های کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان مدود توسط نرم افزارCATIA

کد محصول: me61

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه : ۱
فصل اول : تمرکز تنش
۱- تمرکز تنش ۴
۱-۱- ضریب تمرکز تنش ۵
(۱-۱-۱) – تئوری الاستیسته ۷
(۲-۱-۱) – روش فتو الاستیسته ۱۱
(۳-۱-۱) – روش کرنش نسبح ۱۴
(۴-۱-۱) – روش تشابه الکتریکی ۱۶
(۵-۱-۱) – روش غشاء الاستیک ۱۷
۲-۱- روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش ۱۷
فصل دوم : معرفی روش اجزای محدود
۱-۲- مقدمه ۲۳
۲-۲- تاریخچه ۲۳
۳-۲- ساختار روشهای عددی ۲۵
۱-۴- ۲- ارکان روش اجزای محدود ۲۸
۲-۴-۲- روش تحلیل ۲۹
فصل سوم : گسسته سازی مسئله
۳-۱ – مقدمه ۳۴
۳-۲ – تقریبات هندسی ۳۴
۳-۳ – ساده سازی از طریق تقارن ۳۶
۳-۴ – شکل و رفتار اجزای اساسی ۳۸
۳- ۵ – انتخاب نوع جزء ۴۰
۳- ۶- اندازه و تعداد اجزا ۴۴
۳-۷– شکل و اعوجاج اجزا ۴۷
۳-۸– محل گره ها ۴۹
۳-۹- شماره گزاری گره ها و اجزا ۵۰
۳-۱۰- جمع بندی ۵۵
فصل چهارم : توابع میانیابی و اجزای ساده
۴-۱- مقدمه ۵۶
۴-۲- اجزای ساده مرکب و چند تایی ۵۹
۴-۳- چند جمله ای ها ۶۱
۴-۴- مختصات طبیعی ۶۶
۴-۵- کمیات برداری ۶۹
۴-۶- جز متقارن محوری ۶۹
۴-۷- جمع بندی ۷۰
فصل پنجم : فرآیند مدل سازی و پردازش نتایج
۵-۱- اعتبار و دقت مدل ۷۱
۵-۲- خواص مدل ۷۱
۵-۳- اعمال فشار ثابت روی سه جزء خطی ۷۶
۵-۴- اعمال فشار ثابت روی سه جزء درجه دوم ۷۷
۵-۵- مسئله اتصال انگشتی ۷۹
۵-۶- شرایط قیدی ۷۹
۵-۷- مدلهای مشابه اجزای محدود با شرایط مرزی مختلف ۸۱
۵-۸- روش تغییر چگالی شبکه ۸۳
۵-۹- ریز کردن شبکه ۸۵
۵-۱۰- شبکه های کوچک شدنی در بررسی همگرایی ۸۶
۵-۱۱- روش اعو جاج اجزاء ۹۰
۵-۱۲- شاخص های اعو جاج اجزا ۹۱
۵-۱۳- پردازش نتایج ۹۴
۵-۱۴- کنترل کردن مدل ۹۷
فصل ششم : تقارن زیر مدل کردن و بررسی اعتبار
۶-۱- مقدمه ۱۰۲
۶-۲- مدل متقارن و بار گذاری نامتقارن ۱۰۲
۶-۳- تقارن محوری ۱۰۴
۶-۴- انواع تقارن ۱۰۸
۶-۵- زیر مدل سازی و زیر سازه سازی ۱۰۸
فصل هفتم : تحلیل المان محدود : CATIA
۷-۱- مقدمه ۱۱۵
۷-۲- تعریف پارا متر المان بندی ۱۲۲
۷-۳- المان بندی کلی ۱۲۴
۷-۴- خواص فیزیکی مدل ۱۲۵
۷-۵- تعریف جرم ۱۳۰
۷-۶- قید گزاری ۱۳۱
۷-۷- اعمال بار گزاری ۱۳۲
۷-۸- انجام آنالیز ۱۳۳
۷-۹- مشاهده نتایج ۱۳۳
فصل هشتم : تحلیل و نتایج تحلیل
پیوست و ضمائم ۱۶۰
منابع و مآخذ