اطلاعیه

روش های کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان مدود توسط نرم افزارCATIA

کد محصول: me61

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه : ۱
فصل اول : تمرکز تنش
۱- تمرکز تنش ۴
۱-۱- ضریب تمرکز تنش ۵
(۱-۱-۱) – تئوری الاستیسته ۷
(۲-۱-۱) – روش فتو الاستیسته ۱۱
(۳-۱-۱) – روش کرنش نسبح ۱۴
(۴-۱-۱) – روش تشابه الکتریکی ۱۶
(۵-۱-۱) – روش غشاء الاستیک ۱۷
۲-۱- روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش ۱۷
فصل دوم : معرفی روش اجزای محدود
۱-۲- مقدمه ۲۳
۲-۲- تاریخچه ۲۳
۳-۲- ساختار روشهای عددی ۲۵
۱-۴- ۲- ارکان روش اجزای محدود ۲۸
۲-۴-۲- روش تحلیل ۲۹
فصل سوم : گسسته سازی مسئله
۳-۱ – مقدمه ۳۴
۳-۲ – تقریبات هندسی ۳۴
۳-۳ – ساده سازی از طریق تقارن ۳۶
۳-۴ – شکل و رفتار اجزای اساسی ۳۸
۳- ۵ – انتخاب نوع جزء ۴۰
۳- ۶- اندازه و تعداد اجزا ۴۴
۳-۷– شکل و اعوجاج اجزا ۴۷
۳-۸– محل گره ها ۴۹
۳-۹- شماره گزاری گره ها و اجزا ۵۰
۳-۱۰- جمع بندی ۵۵
فصل چهارم : توابع میانیابی و اجزای ساده
۴-۱- مقدمه ۵۶
۴-۲- اجزای ساده مرکب و چند تایی ۵۹
۴-۳- چند جمله ای ها ۶۱
۴-۴- مختصات طبیعی ۶۶
۴-۵- کمیات برداری ۶۹
۴-۶- جز متقارن محوری ۶۹
۴-۷- جمع بندی ۷۰
فصل پنجم : فرآیند مدل سازی و پردازش نتایج
۵-۱- اعتبار و دقت مدل ۷۱
۵-۲- خواص مدل ۷۱
۵-۳- اعمال فشار ثابت روی سه جزء خطی ۷۶
۵-۴- اعمال فشار ثابت روی سه جزء درجه دوم ۷۷
۵-۵- مسئله اتصال انگشتی ۷۹
۵-۶- شرایط قیدی ۷۹
۵-۷- مدلهای مشابه اجزای محدود با شرایط مرزی مختلف ۸۱
۵-۸- روش تغییر چگالی شبکه ۸۳
۵-۹- ریز کردن شبکه ۸۵
۵-۱۰- شبکه های کوچک شدنی در بررسی همگرایی ۸۶
۵-۱۱- روش اعو جاج اجزاء ۹۰
۵-۱۲- شاخص های اعو جاج اجزا ۹۱
۵-۱۳- پردازش نتایج ۹۴
۵-۱۴- کنترل کردن مدل ۹۷
فصل ششم : تقارن زیر مدل کردن و بررسی اعتبار
۶-۱- مقدمه ۱۰۲
۶-۲- مدل متقارن و بار گذاری نامتقارن ۱۰۲
۶-۳- تقارن محوری ۱۰۴
۶-۴- انواع تقارن ۱۰۸
۶-۵- زیر مدل سازی و زیر سازه سازی ۱۰۸
فصل هفتم : تحلیل المان محدود : CATIA
۷-۱- مقدمه ۱۱۵
۷-۲- تعریف پارا متر المان بندی ۱۲۲
۷-۳- المان بندی کلی ۱۲۴
۷-۴- خواص فیزیکی مدل ۱۲۵
۷-۵- تعریف جرم ۱۳۰
۷-۶- قید گزاری ۱۳۱
۷-۷- اعمال بار گزاری ۱۳۲
۷-۸- انجام آنالیز ۱۳۳
۷-۹- مشاهده نتایج ۱۳۳
فصل هشتم : تحلیل و نتایج تحلیل
پیوست و ضمائم ۱۶۰
منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.