تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی

کد محصول: me57

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

کامپوزیت Fe – TiC

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه ۱
فصل دوم : مروری بر منابع
۱-۲- عوامل مؤثر بر خواص کامپوزیتها ۶
۲-۲- تقسیم بندی کامپوزیتها ۷
۳-۲- تریبولوژی و تریبوسیستم ۹
۱-۳-۲- تعریف سایش و عوامل اثر گذار روی آن
۲-۳-۲- انواع مکانیزم های سایش ۱-۲-۳-۲- سایش چسبان ۱۰
۲-۲-۳-۲- سایش خراشان ۱۱
۳-۲-۳-۲- سایش خستگی ۱۲
۴-۲-۳-۲- سایش ورقه ای ۱۲
۵ -۲-۳-۲- سایش اکسایش ۱۲
۳-۳-۲- پارامتر سایش ۱۳
۴-۳-۲- رابطه بین مقاومت به سایش و سختی ۱۳
۵ -۳-۲- منحنی سایش ۱۴
۴-۲- کامپوزیت فروتیک ۱۴
۱-۴-۲- انواع کامپوزیت های فروتیک ۱۵
۱-۱-۴-۲- کامپوزیت هایی که با کوئینچ سخت می شوند ۱۵
۲-۱-۴-۲- کامپوزیت هایی که با پیر سختی سخت می شوند ۱۶
۲-۴-۲- روشهای ساخت فروتیک ۱۷
۱-۲-۴-۲- ساخت کامپوزیت به صورت غیر همزمان ۱۸
الف) پراکنده کردن ذرات فاز دوم ۱۸
ب) روش پاششی ۱۹
ج) تزریق مذاب فلزی ۱۹
۲-۲-۴-۲- ساخت فروتیک به صورت همزمان (insitu)
الف) سنتز خود احتراقی (SHS)
ب) XD
ج) دمش گاز واکنش دهنده ۲۶
د) اکسایش مستقیم فلز(DIMOX)
ه) primex
و) واکنش حین تزریق ۲۸
ز) واکنش شیمیایی در داخل مذاب ۲۸
ح) روش آلیاژسازی مکانیکی ۳۱
ط) متالورژی پودر ۳۴
ی) احیای کربوترمال ۳۵
ک) احیای ترمیت ۳۵
ل) روش سطحی ۳۵
۳-۴-۲- خواص کامپوزیت های فروتیک ۳۶
۱-۳-۴-۲- سختی ۳۶
۲-۳-۴-۲- استحکام ۳۷
۳-۳-۴-۲- مدول الاستیکی ۳۷
۴-۳-۴-۲- مقاومت به سایش ۳۷
پارامترهای موثر روی سایش ۳۸
الف) کسر حجمی کاربید تیتانیم ۳۸
ب) اندازه ذرات و شکل آنها ۳۸
ج) نوع زمینه ۳۹
د) کاربید های ریخته گری ۴۰
ه) عملیات حرارتی و سرعت سرد کردن زمینه ۴۰
و) نیرو در دستگاه pin on Disk
ز) عیوب در قطعات ۴۱
ح) اثر ذوب مجدد ۴۱
۵-۳-۴-۲- ماشین کاری ۴۱
۶-۳-۴-۲- عملیات حرارتی ۴۱
۷-۳-۴-۲- جذب ارتعاش ۴۱
۸-۳-۴-۲- دانسیته ۴۲
۹-۳-۴-۲- فرسایش ۴۲
فصل سوم : مطالعه موردی
۱ -۳- روش تحقیق ۴۳
۱-۱-۳ – مواد اولیه
۲-۱-۳- عملیات ذوب و ریخته‌گری ۴۵
۳-۱-۳- آماده سازی نمونه‌ها ۴۵
۴-۱-۳- آنالیز نمونه‌ها ۴۶
۵-۱-۳- متالوگرافی ۴۷
۶-۱-۳- آزمایش سختی ۴۷
۷-۱-۳- تست سایش ۴۸
۲-۳-بیان نتایج
۱-۲-۳- ریزساختار نمونه‌های حاوی مقادیر مختلف کربن با تیتانیم ثابت ۴۹
۲-۲-۳- ریزساختار نمونه‌های حاوی مقادیر مختلف تیتانیم با کربن ثابت ۵۲
۳-۲-۳- تاثیر درصد کربن بر خواص نمونه‌ها ۵۵
۴-۲-۳- تاثیر درصد تیتانیم بر خواص نمونه‌ها ۵۵
۵-۲-۳- نتایج پراش اشعه ایکس ۵۶
۶-۲-۳- تأثیر درصد کربن بر خواص سایشی نمونه‌ها ۵۹
۷-۲-۳- تأثیر درصد تیتانیم بر خواص سایشی نمونه‌ها
۳-۳- بحث نتایج
۱-۳-۳- بررسی تشکیل فاز کاربید تیتانیم ۶۱
۲-۳-۳- مطالعه مسیر انجماد در کامپوزیت Fe-TiC 65
۳-۳-۳- تأثیر درصد کربن بر ریزساختار کامپوزیت فروتیک ۶۶
۴-۳-۳- تأثیر درصد تیتانیم بر ریزساختار نمونه‌ها ۷۳
۵-۳-۳- تأثیر درصد کربن بر چگالی کامپوزیت Fe-TiC 78
۶-۳-۳- تأثیر مقدار کربن بر سختی کامپوزیت Fe-TiC 78
۷-۳-۳- تأثیر مقدار کربن بر خواص سایشی کامپوزیت Fe-TiC 79
۸ -۳-۳- تأثیر مقدار تیتانیم بر چگالی نمونه‌ها ۸۰
۹-۳-۳- تأثیر مقدار تیتانیم بر سختی کامپوزیت Fe-TiC 81
۱۰-۳- ۳-تاثیر مقدار تیتانیم بر خواص سایشی کامپوزیت ۸۲
۱۱-۳-۳- بررسی سطوح سایش ۸۶
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۴ نتیجه گیری ۹۲
۲-۴پیشنهادها
منابع و مراجع
فهرست اشکال :
فصل اول :مقدمه
شکل (۱-۱) برخی کاربردهای فروتیک ۴
فصل دوم : مروری بر منابع
شکل (۱-۲) دسته بندی کامپوزیتها ۸
شکل (۲-۲) خراش در وضعیتهای مختلف ۱۱
شکل (۳-۲) رابطه بین سختی و مقاومت به خراش ۱۳
شکل (۴-۲) خواص کامپوزیت فروتیک ۱۵
شکل (۵-۲) دسته بندی روشهای ساخت کامپوزیت فروتیک ۱۷
شکل (۶-۲) نحوه توزیع ذرات TiC در روش SHS 21
شکل (۷-۲) افزایش دما در SHS 21
شکل (۸-۲) تغییرات دمایی احتراق بر حسب زمان در SHS 22
شکل (۹-۲) اثر دمای پیش گرم روی سرعت و گرمای واکنش در SHS24
شکل (۱۰-۲) تغییرات دما بر حسب زمان به ازای مقادیر مختلف Al 25
شکل (۱۱-۲) اثر درصد Fe روی دمای احتراق در روش SHS 25
شکل (۱۲-۲) شماتیک تولید فروتیک به روش دمش ۲۷
شکل( ۱۳-۲) پروفیل نفوذی Ti و C در روش Insitu 29
شکل (۱۴-۲) اثر درصد Ti روی اندازه TiC 30
شکل(۱۵-۲) شماتیک روش In mold و رسم تغییرات دمایی آن ۳۱
شکل (۱۶-۲) آسیاب ماهواره ای ۳۲
شکل (۱۷-۲) تاثیر عملیات حرارتی رو ی دما و سرعت واکنش SHS 33
شکل(۱۸-۲) شماتیکی از فرآیند و مراحل میانی و تکمیلی آن ۳۴
شکل(۱۹-۲) مقایسه کاهش سختی بر اثر دما در سه ماده مختلف ۳۶
شکل(۲۰-۲) تصویر میکروسکوپ نوری مقطع اچ نشده دو نمونه ۳۸
شکل (۲۱-۲) تصویر میکروسکوپ نوری دو نمونه دیگر ۳۹
شکل(۲۲-۲) تغییرات اندازه متوسط و تعداد ذرات TiC بر اثر سرعت سرد کردن ۴۰
فصل سوم : مطالعه موردی
شکل (۱-۳) مراحل عملی تهیه نمونه‌ها و انجام آزمایشها ۴۴
شکل (۲-۳) تصویر شماتیک نمونه‌های ریخته‌گری شده ۴۶
شکل (۳-۳) تصویر شماتیک از دستگاه سایش پین و دیسک ۴۸
شکل (۴-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ نشده (تیتانیم ثابت) ۵۰
شکل (۵-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ شده (تیتانیم ثابت) ۵۱
شکل (۶-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ نشده (کربن ثابت) ۵۳
شکل (۷-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ شده (کربن ثابت) ۵۴
شکل (۸-۳) الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه‌های با کربن مختلف ۵۷
شکل (۹-۳) الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه‌های با مقادیر مختلف تیتانیم ۵۸
شکل (۱۰-۳) تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 62
شکل (۱۱-۳) الگوی پراش اشعه ایکس از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 63
شکل (۱۲-۳) تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ شده ۶۳
شکل (۱۳-۳) گوشه‌ غنی از آهن دیاگرام سه‌تایی Fe-Ti-C 66
شکل (۱۴-۳) تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ نشده ۶۸
شکل (۱۵-۳) ریزساختار نمونه‌ها در حالت اچ شده (تیتانیم ثابت) ۶۹
شکل (۱۶-۳) تغییرات میانگین اندازه ذرات با مقادیر مختلف کربن ۷۰
شکل (۱۷-۳) تأثیر درصد وزنی کربن بر روی چگالی ذرات در واحد سطح ۷۱
شکل (۱۸-۳) تأثیر درصد وزنی کربن بر روی درصد کسر حجمی کاربید تیتانیم ۷۲
شکل (۱۹-۳) تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه C 5/2-Ti 4-Fe 74
شکل (۲۰-۳) ریزساختار نمونه‌ها در حالت اچ شده (کربن ثابت) ۷۵
شکل (۲۱-۳) تغییرات میانگین اندازه ذرات در اثر تغییر درصد وزنی تیتانیم ۷۶
شکل (۲۲-۳) تأثیر درصد وزنی تیتانیم بر روی چگالی ذرات در واحد سطح ۷۷
شکل (۲۳-۳) تأثیر درصد تیتانیم بر روی درصد کسر حجمی کاربید رسوب کرده ۷۷
شکل (۲۴-۳) تأثیر درصد وزنی کربن بر روی چگالی کامپوزیت فروتیک ۷۸
شکل (۲۵-۳) تأثیر مقدار کربن بر سختی کامپوزیت (تیتانیم ثابت) ۷۹
شکل (۲۶-۳) نمودار تغییرات کاهش وزن بر حسب مسافت لغزش (تیتانیم ثابت ) ۸۰
شکل (۲۷-۳) تأثیر مقدار تیتانیم بر چگالی کامپوزیت ۸۱
شکل (۲۸-۳) تأثیر مقدار تیتانیم بر سختی کامپوزیت ۸۲
شکل (۲۹-۳) تغییرات کاهش وزن نمونه‌ها بر حسب مسافت لغزش (کربن ثابت) ۸۳
شکل (۳۰-۳) تأثیر سختی به کاهش وزن کامپوزیت ۸۵
شکل (۳۱-۳) تأثیر درصد حجمی کاربید تیتانیم به کاهش وزن کامپوزیت ۸۵
شکل (۳۲-۳) تغییرات کاهش وزن دیسک بر حسب مسافت لغزش ۸۶
شکل (۳۳-۳) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح سایش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 88
شکل (۳۴-۳) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع عمود بر سطح سایش ۸۸
شکل (۳۵-۳) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح سایش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 89
شکل (۳۶-۳) عیوب زیر سطحی در نمونه C 5/3-Ti 10-Fe پس از سایش ۹۰
فهرست جداول :
جدول (۱-۱) برخی کامپوزیتهای زمینه فلزی با استحکام دهنده غیر فلزی ۲
جدول (۲-۱) ترکیب خواص کامپوزیت فروتیک در مقایسه با فولاد و WC-Co 4
جدول(۱-۲) فرآیندهای سنتز تقویت کننده به روش درجا ۹
جدول(۲-۲) تقسیم بندی واکنشهای SHS برای سیستمهای دوجزیی ۲۳
جدول(۳-۲) مقایسه مقاومت سایشی فروتیک با چدن سفید ۳۷
جدول(۱-۳) ترکیب شیمیایی مواد اولیه مصرف شده ۴۵
جدول (۲-۳) ترکیب شیمیایی نمونه‌های ریخته‌گری شده ۴۶
جدول (۳-۳) تأثیر درصد کربن بر خواص نمونه‌ها ۵۵
جدول (۴-۳) تأثیر درصد تیتانیم بر خواص کامپوزیت ۵۶
جدول (۵-۳) تأثیر درصد کربن بر خواص سایشی نمونه‌ها و دیسک فولادی ۵۹
جدول (۶-۳) تأثیر درصد تیتانیم بر خواص سایشی نمونه‌ها و دیسک فولادی ۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.