ریخته گری در قالب های ریژه

کد محصول: me48

تعداد صفحات: ۳۲ صفحه وورد+ ۴۷ اسلاید

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۲
تقسیم بندی روشهای ریخته‌گری در قالبهای دائمی : ۲
ریخته‌گری در قالبهای ریژه (روش ثقلی ): ۳
مزایا و محدودیتهای ریخته‌گری در قالبهای ریژه : ۴
مزایا : ۴
محدودیتها و معایب : ۴
ویژگیهای روش ریژه : ۶
فلزات و آلیاژهای مناسب برای ریخته‌گری در قالب ریژه : ۶
الف – آلیاژهای آلومینیوم : ۶
ب – آلیاژهای منیزیم : ۶
ج- آلیاژهای مس: ۶
د – آلیاژ‌های روی : ۷
هـ ) چدنهای خاکستری: ۷
تکنولوژی ریژه ریزی ( روشهای ریخته‌گری ریژه): ۷
الف : قالبهای ثابت دو تکه با سطح جدایش عمودی و یا افقی . ۸
ب : قالبهای ثابت چند تکه‌. ۸
ج: قالبهایی با سیستم بارریزی دورانی ۸
روش دستی : ۸
روش نیمه اتوماتیک : ۹
– روشهای خودکار (اتوماتیک): ۱۰
طراحی قالب ریژه : ۱۱
الف – مواد قالب ( جنس قالب ) : ۱۱
ب- الگوی ساخت قالب : ۱۳
ج – سیستم راهگاهی : ۱۳
د- تعذیه‌گذاری : ۱۳
تهیه و آماده سازی ذوب ریژه : ۱۴
الف – کوره : ۱۴
ب- عملیات کیفی : ۱۴
ج- درجه حرارت آلیاژ مذاب : ۱۴
عمر قالب ریژه : ۱۵
روش سرد کردن : ۱۶
پیش گرم کردن قالب : ۱۶
پوشش قالب : ۱۶
جنس قالب : ۱۶
انبار کردن : ۱۶
تمیز کردن قالب : ۱۶
سیستم راهگاهی : ۱۷
نوع عملیات ریختگی : ۱۷
پوشش قالب های ریژه : ۱۷
انواع مواد پوششی در قالب ریژه : ۱۷
مشخصه های مواد پوششی : ۱۹
مهمترین مشخصه‌های مواد پوششی : ۱۹
عمر مواد پوششی : ۱۹
مواد پوششی برای آلیاژهای مختلف ریختگی : ۲۰
درجه حرارت در قالب های ریژه : ۲۰
بررسی عیوب در ریخته‌گری به روش ریژه : ۲۲
کنترل عیوب ریخته‌گری در قالب ریژه : ۲۲
عیب وجوه سرباره و حفره‌های گازی متمرکز در قطعه ۲۲
عیب وجود گاز حبس شده در قطعه ۲۳
عیب بروز حفره‌های انقباض معمول انجماد بصورت تخلخل سطحی و حفره‌های داخلی در برخی سطوح خاص ۲۵
عیب وجود ترکها در قطعات ریختگی ۲۸
منابع و مآخذ