پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME31 -طراحی و ساخت قالبهای برش

کد محصول: me31

فایل word

 100 صفحه

23000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول.1

1-1-        مقدمه­ای بر طراحی قالب..2

1-2-        دستگاه پرس ..2

1-3-        مجموعه ی کفشک­ها.3

1-4-        نقشه ی قطعه کار3

1-5-        مجموعه ی قالب.3

1-6-        قطعات قالب4

1-6-1- نوار تغذیه..4

1-6-2-ماتریس..4

1-6-3- سنبه ی پولک زن..5

1-6-4- سنبه ی سوراخ کاری5

1-6-5- صفحه ی سنبه گیر6

1-6-6- راهنما­ها.6

1-6-7- دیواره ی پشتی کانال تغذیه……7

1-6-8- استپ انگشتی.7

1-6-9- استپ اتوماتیک..7

1-6-10- صفحه ی جدا کننده.8

1-6-11- اتصال دهنده­ها.8

 

فصل دوم.9

   -1-2پرس­ها و ملحقات آن­ها10

  -2-2 انواع پرس­ها.10

   -3-2منبع انرژی پرس­ها..10

   -4-2سرعت پرس­ها.11

   -5-2پرس­های C  شکل11

  -6-2 کاربرد پرس C  شکل.12

  -7-2پرس­های هیدرولیکی.12

  -8-2مزایا و معایب13

 

فصل سوم.15

3-1-        روش طراحی نوار تغذیه16

3-2-        نوار تغذیه.16

3-3-        شکل و طرح اساسی قطعه ی پولک..17

3-4-        نحوه ی جاسازی قطعه ی پولک روی نوار..17

3-5-        طرح یک ردیفه17

3-6-        طرح دو ردیفه.18

3-7-        طرح سه ردیفه.19

3-8-        طرح قطعه روی نوار.19

3-9-        عبور عرضی .19

3-10-    عبور طولی..20

3-11-    خلاصه ی مطلب.20

3-12-    فواصل مجاز بین قطعات در روی نوار تغذیه..20

3-13-    فاصله ی مجاز در نوار تغذیه – روش یک پاس..21

3-14-    فاصله ی مجاز در نوار تغذیه – روش دو پاس22

3-15-    حداقل فاصله ی مجاز.22

3-16-    محاسبه ی مساحت قطعه.22

3-17-    تعداد قطعات در هر نوار22

3-18-    قطعات پولک23

 

فصل چهارم24

4-1-        روش طراحی ماتریس25

4-2-        ماتریس.25

4-3-        بستن ماتریس25

4-4-        تناسب ابعاد..26

4-5-        استاندارد سازی27

4-6-        بوش­های ماتریس.27

4-7-        ایجاد حالت قیچی.27

4-8-        ایجاد برش قیچی در ماتریس­های گرد28

4-9-        چند تکه سازی ماتریس..28

 

فصل پنجم.30

5-1-        روش طراحی سنبه­های پولک زنی31

5-2-        سنبه­های پولک زنی کوچک..31

5-3-        بکارگیری خار در سنبه­ها..32

5-4-        قطعات مغزی..32

5-5-        سنبه­های پله دار..32

5-6-        سنبه­های پولک زنی بزرگ ..33

5-7-        چند تکه سازی سنبه­های بزرگ.33

5-8-        جداسازی قطعه از سنبه..33

5-9-        ایجاد برش قیچی..34

5-10-    ایجاد عمل قیچی در سنبه­های دایروی35

 

فصل ششم36

6-1-        روش طراحی سنبه­های سوراخ­کاری37

6-2-        سنبه ی پله دار.37

6-3-        استفاده از پیچ­های ضامن در پشت سنبه38

6-4-        سنبه­های بزرگ38

6-5-        سوراخ­کاری قطعه ی پله دار.39

6-6-        سنبه­های دستی پله دار.39

6-7-        جداکننده ی قطعه از سنبه40

6-8-        جداکننده­های لاستیکی.40

6-9-        سنبه­های نامنظم40

 

فصل هفتم.41

7-1-        روش طراحی صفحه ی سنبه گیر.42

7-2-        صفحه ی سنبه گیر برای یک سنبه42

7-3-        بوش­های صفحه  ی سنبه گیر.42

7-4-        سنبه با مقاطع نا منظم.43

7-5-        نیروی اعمالی هنگام جدا شدن ورق از سنبه.43

7-6-        صفحه ی سنبه گیر تکی..44

7-7-        ضخامت44

7-8-        قالب­های مرکب44

7-9-        صفحه ی سنبه گیر در ماتریس­های وارونه..45

7-10-    صفحه ی سنبه گیر هدایت شونده45

 

فصل هشتم46

8-1-        روش طراحی پین­های قرار47

8-2-        پین­های قرار گرده دار47

8-3-        مهره پین­های قرار .48

8-4-        پین­های قرار کوچک و بزرگ49

8-5-        پین­های قرار غیر دایروی..49

8-6-        روش­های بکارگیری پین­های قرار50

8-7-        پین­های قرار غیر مستقیم51

8-8-        هدایت در قسمت صفحه ی جداکننده..51

8-9-        بستن پین­های قرار با یک پیچ تنظیم..52

8-10-    پین­های قرار فنری..52

8-11-     پین­های قرار کوچک فنر دار52

8-12-    استفاده از پین­های قرار در ورق­های ضخیم.53

8-13-    ثابت کردن پین قرار توسط خار.53

 

فصل نهم..55

9-1-        روش طراحی کانال وقرار قطعه56

9-2-        قرارهای جلو و عقب کانال­های تغذیه57

9-3-        قالب­های مرکب57

9-4-        تغذیه ی نوار کم ضخامت..58

9-5-        تغذیه ی اتوماتیک58

9-6-        فشارندهی نوار تغذیه..58

9-7-        قید راهنمای دو طرفه..59

9-8-        پین­های قرار شیب دار60

9-9-        پین­های قرار مخروطی..60

9-10-    پین­های قرار فنر دار..60

9-11-    لقمه­های قرار60

9-12-    قرار مستقیم قطعه کار.61

9-13-    قرار شعاعی قطعه کار61

9-14-    قرار داخلی قطعه کار.61

9-15-    قرار در قالب­های دور بری تکمیلی دقیق..61

 

فصل دهم..62

10-1-    روش طراحی استپ انگشتی..63

10-2-    عملکرد63

10-3-    ساختمان استپ انگشتی64

10-4-    استپ انگشتی فنر دار.65

10-5-    عملکرد استپ انگشتی فنر دار کشنده66

فصل یازدهم.67

11-1-    روش  طراحی استپ اتوماتیک..68

11-2-    استپ اتوماتیک کناری68

11-3-    استپ اتوماتیک انتهایی70

11-4-    میله ی تنظیم فنری استپ71

11-5-    ضخامت صفحه ی جدا کننده..71

11-6-    طول پنجه ی استپ..72

                                                

فصل دوازدهم..73

12-1-    روش طراحی صفحه جداکننده و صفحه ی پران..74

12-2-    صفحه ی جدا کننده ی ثابت75

12-3-    صفحه ی جدا کننده ی فنر دار75

12-4-    قالب­های معکوس76

12-5-    نیروی صفحه­های جداکننده.76

12-6-    پران..77

12-7-    عملکرد پران78

12-8-    پران فنری79

12-9-    پران غیر مستقیم .79

-10-12پران عنکبوتی.80

-11-12صفحه ی پران عنکبوتی80

 

فصل سیزدهم81

13-1-    روش استفاده از اتصال دهنده­ها.82

13-2-    اتصال دهنده­های قالب 82

13-3-    انواع اتصال دهنده­ها83

13-4-    اتصال دهنده­های پیچی83

13-5-    بکار گیری اتصال دهنده­ها.84

13-6-    روش اتصال سنبه­های پله دار84

13-7-    فاصله بین اتصال دهنده­ها..84

13-8-    نیروی وارد بر پیچ­ها .85

13-9-    اتصال دهنده­های دیگر85

-10-13پیچ­ها آلن سر تخت مخروطی86

-11-13پیچ آلن سر کروی..86

-12-13پیچ آلن قفل..86

-13-13پیچ­های تنظیم با سر مربع شکل87

-14-13پیچ­های انطباقی..87

-15-13میخ پرچ­ها..88

-16-13کاربرد میخ پرچ­ها..88

 

فصل چهاردهم..89

14-1-    روش انتخاب کفشک­ها90

14-2-    دقت کفشک­ها..90

14-3-    جنس کفشک­ها.91

14-4-    کفشک چدنی91

14-5-    کفشک­های فولادی..91

14-6-    انتخاب کفشک­ها..92

14-7-    اجزای تشکیل دهنده ی کفشک­ها92

14-8-    کفشک بالا93

14-9-    دنباله ی کفشک93

-10-14کفشک پایین94

-11-14میله­های راهنما ..94

-12-14بوش­های راهنما..95

 

نتیجه گیری97

 

منابع..98

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید