کارتحقیقی انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی

کد محصول ho389

تعداد صفحات: ۲۷ صفحه فایلword

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                 صفحه
انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی
مقدمه
فصل اول- انحلال شرکت های تعاونی
باب اول- تعریف انحلال
با ب دوم- مقاماتی که حق انحلال دارند
باب سوم- موارد انحلال
۱)انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
۲) انحلال به علت کاهش تعداد اعضاء از نصاب مقرر
۳) انحلال به علت انقضای مدت شرکت
۴) انحلال به علت توقف فعالیت
۵) انحلال به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات
۶) انحلال در اثر ورشکستگی
باب چهارم-گرفتن مجوز انحلال
فصل دوم- تصفیه
باب اول- تصفیه پس از انحلال در اثر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا اعلام وزارت تعاون
تصفیه هیأت تصفیه
باب دوم- تصفیه پس از انحلال ناشی از ورشکستگی
۱)تصفیه طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
۲) تصفیه اختصاری
۳) تصفیه عادی
۴)فروش اموال
الف)فروش عادی یا از طریق غیر مزایده
ب) فروش از طریق مزایده
۵)تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال
۶)خاتمه تصفیه
۷)قرار داد ارفاقی
الف)شرایط قرار داد ارفاقی
ب)آثار قرار داد ارفاقی
ج)ابطال فسخ قرار داد ارفاقی
نتیجه گیری