کارتحقیقی بررسی تاثیر تجارت الکترونیک براعتبارات اسنادی ( کار تحقیقی ۲

کد محصول ho388

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایلword

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

بخش اول : کلیات

فصل اول :  تعاریف
مبحث اول : تاریخچه
گفتار اول : سیر زمانی
گفتار دوم : جایگاه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیک
گفتار اول : مبانی تجارت الکترونیکی
گفتار دوم : انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى
مبحث سوم : مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی
گفتار اول : مفهوم اعتبارات اسنادی
گفتار دوم  : حوزه عمل اعتبارات اسنادی
گفتارسوم :  شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
گفتارچهارم  : ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
مبحث چهارم:   اجزای طیف ویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی:
گفتار  اول :  فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)
گفتار دوم: مالکیت محل
گفتار سوم : وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات
مبحث پنجم :  ویژگی استقلال
گفتار اول : وصف تجاری
گفتار دوم:  خاصیت مبادله ای
گفتار سوم:  وصف تجریدی
گفتار چهارم :  ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی از یک طرف و تفوق جنبه های کاربردی، قراردادی و رفتاری از طرف دیگر
مبحث ششم :  وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی
گفتار اول :  اتحاد شکلی بین المللی
گفتار دوم:  مفروض بودن حسن نیت
گفتار سوم :  اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه
مبحث هفتم  : ویژگی تفکیک روابط موجد از روابط سندی
گفتار اول  : خاصیت تضامنی
گفتار دوم :  وصف تنجیزی
گفتارسوم : جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود
بخش دوم : تجارت الکترونیک
فصل اول : اعتبار اسنادی
مبحث اول : اعتبار اسنادی LC
گفتار اول:  مزایای اعتبارات اسنادی:
گفتار دوم:  انواع اعتبار اسنادی
مبحث دوم : اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی:
گفتار اول :  اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C
گفتار دوم :  اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:Irrevocable L/C
مبحث سوم: اعتبار اسنادی تایید شده و تایید نشده
گفتاراول :  اعتبار اسنادی تایید شده: Confirmed L/C
گفتار دوم :  اعتبار اسنادی تایید نشده :Unconfirmed L/C
بند ۱- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C
بند ۲- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: Untransferable L/C
فصل  سوم : ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری-
فصل اول : امضای الکترونیکی
مبحث اول :  بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
گفتار اول  : بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
گفتار دوم: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
گفتار سوم : بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
گفتار چهارم: بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
مبحث دوم : عیوب روشهای ترکیبی
گفتار اول : مفاهیم سه‌گانه در توضیح امضای الکترونیک
گفتار دوم : شرایط پذیرش تاثیر قانونی امضای الکترونیک
گفتار سوم : روشهای پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک
نتیجه گیری
منابع