فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری

کد محصول SAN10

تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با روش حفر مکانیزه

۱-۱- دسته بندی فضاهای زیرزمینی

۱-۲- مطالعات و طراحی

۱-۲-۱- عملیات پیوسته

۱-۳- ملاحظات طراحی

۱-۴- هزینه ها

۱-۵- تقسیم بندی دستگاههای حفر مکانیزه تونیل

۱-۵-۱- تقسیم بندی براساس روش حفر

۱-۵-۲- تقسیم بندی براساس نگهداری پیشانی تونل

۱-۵-۲-۱- نگهداری طبیعی

۱-۵-۲-۲- نگهداری مکانیکی

۱-۵-۲-۳- نگهداری با هوای فشرده

۱-۵-۲-۴- نگهداری دوغابی

۱-۵-۲-۵- روش متعادل نمودن فشار زمین

۱-۵-۳- تقسیم بندی براساس سیستم حمل مواد

۱-۵-۳- نوار نقاله

۱-۵-۳-۲- نقاله زنجیری

۱-۵-۳-۳- نقاله مارپیچی

۱-۵-۳-۴- پمپاژ

۱-۶- معرفی چند دستگاه مهم

۱-۶-۱- دستگاههای تمام مقطع

۱-۶-۲- دستگاههای حفر سنگهای سخت

۱-۶-۳- سپرهای متعادل با فشار زمین

۱-۶-۴- سپرهای ترکیبی

۱-۷- دستگاههای مقطعی

۱-۷-۱- ماشینهای حفار بازویی/ بیلهای مکانیکی

۱-۸- حفاری کم قطر

۱-۸-۱- دستگاه حفار AVN

۱-۸-۲- دستگاههای حفارAVT

۱-۹- تجهیزات لوله گذاری

 فصل دوم: معیارهای انتخاب دستگاه

۲-۱- شناسایی منطقه

۲-۲- نمونه برداری (گمانه زنی)

۲-۳- رسم نقشه های زمین شناسی و تهیه گزارش

۲-۴- انجام آزمایشها و تهیه داده های مربوطه

۲-۵- انتخاب دستگاه

۲-۵-۱- زمینهای خاکی و محیطهای رسوبی

۲-۶- سپرهای آبی

۲-۷- سپرهای دوغابی

۲-۸- سپرهای متعادل با فشار زمین

۲-۹- ساختار صخره ای و سنگی

 فصل سوم: نیروهای وارد بر دستگاه

۳-۱- نیروی فشارنده پیشانی تونل

۳-۱-۱- روش دیوارگیری

۳-۱-۲- اتکا به قطعات پوشش

۳-۲- نیروی گشتاور دستگاه

۳-۳- محاسبه نیروهای وارد بر دستگاه حفار

۳-۳-۱- نیروهای وارد بر دستگاه در زمینهای خاکی

۳-۳-۱-۱- نیروی تحکیم پیشانی تونل

۳-۳-۱-۲- نیروی حاصل از وزن طبقات و آب موجود

۳-۳-۱-۳- نیروی اصطکاک بین سپر و زمین

۳-۳-۱-۴- نیروی اصطکاک بین سپر و قطعات پیش ساخته

۳-۳-۱-۵- نیروی مقاوم لبه برنده سپر

۳-۳-۱-۶- نیروی مقاوم برش دهنده ها

۳-۳-۲- نیروهای وارد بر دستگاه در زمینهای سنگی و صخره ای

۳-۳-۲-۱- برش دهنده های قلمی

۳-۳-۲-۲- نیروهای وارد بر برش دهنده ها

۳-۳-۲-۳- عوامل مؤثر در عملکرد برش دهنده های قلمی

۳-۳-۲-۴- عمق نفوذ

۳-۳-۲-۵- زاویه تمایل به جلو

۳-۳-۲-۶- سرعت برش

۳-۳-۲-۷- فاصله برش دهنده

۳-۳-۲-۸- محاسبه نیروها

۳-۳-۳- برش دهنده های دیسکی

۳-۳-۳-۱- عوامل مؤثر در عملکرد برش دهنده های دیسکی

۳-۳-۳-۲- عمق نفوذ

۳-۳-۳-۳- زاویه لبه برش دهنده های دیسکی

۳-۳-۳-۴- قطر برش دهنده های دیسکی

۳-۳-۴- سرعت

۳-۳-۵- فاصله بین برش دهنده ها

۳-۳-۶- محاسبه نیروها

 فصل چهارم: آزمایشهای خاک و سنگ

۴-۱- خاک

۴-۱-۱- تعاریف کلی خاک

۴-۱-۲- روش های معمول نمونه گیری خاک

۴-۱-۳- آزمایشهای خاک

۴-۲- سنگ

۴-۲-۱- تعاریف کلی سنگ

۴-۲-۲- مغزه گیری از سنگ

۴-۲-۳- طبقه بندی سنگها

۴-۲-۴- آزمایشهای سنگ

 فصل پنجم: مطالعه پروژه امامزاده هاشم

۵-۱- آتشباری

۵-۱۲- دستگاه حفار

۵-۱-۳- روش اجراشده جهت بازگشایی تونل در دهانه ورودی

۵-۱-۴- روش اجرای fore poling (پیش لوله گذاری)

۵-۲- روش اجرا

۵-۲-۱- روش پلکانی

۵-۲-۲- روش مستقیم

۵-۳- مشخصات کلی سیستم حفار و لوله ها

۵-۴- مشخصات عمومی مورد استفاده در روش forepoling

۵-۵- زمین شناسی تونل امامزاده هاشم

۵-۵-۱- چینه شناسی

۵-۵-۱-۱- سازند شمشک

۵-۵-۱-۲- سازند الیکا

۵-۵-۱-۳- سازند مبارک

۵-۵-۱-۴- سازند جیرودلاون

۵-۵-۲- زمین ساخت

۵-۵-۲-۱- گسله شمالی (قره داغ)

۵-۵-۲-۲- گسله جنوبی (مشاء)

۵-۶- توضیحاتی پیرامون پروژه

۵-۶-۱- مشکلات زمین شناسی

۵-۶-۲- ریزش های بوقوع پیوسته و تمهیدات

۵-۶-۳- تمهیدات انجام شده جهت مهار ریزش

۵-۶-۴- خلاصه ای از ریزش های بوقوع پیوسته در دهانه خروجی

۵-۶-۵- تمهیدات انجام گرفته جهت مهار ریزش

۵-۶-۶- راه اندازی مجدد این عملیات

۵-۶-۷- ریزش در ابتدای دهانه ورودی و تشکیل قیف

۵-۷- ایجاد دال بتنی

۵-۸- احداث تونل دسترسی (Adit)