عوامل موثر در پیاده سازی مهندسی مجدد

کد محصول: SA135

تعداد صفحات :   ۱۲۰   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   ۲۴۰۰۰     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل یکم: طرح تحقیق

مقدمه ۲

بیان مسأله ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

اهداف تحقیق  ۶

فرضیه های تحقیق  ۶

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۷

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق  ۱۰

پیشینه تحقیق ۶۸

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

مقدمه ۸۱

روش تحقیق ۸۱

جامعه آماری ۸۱

حجم نمونه ۸۱

روش نمونه گیری ۸۲

ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۲

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۸۳

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه  ۸۵

بخش توصیفی ۸۶

بخش استنباطی ۱۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه  ۱۰۴

خلاصه نتایج توصیفی ۱۰۴

نتایج استنباطی ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری ۱۰۶

محدودیت های تحقیق ۱۱۲

پیشنهادها  ۱۱۲

منابع  ۱۱۴

ضمائم۱۱۷