بررسی شاخص های کار شایسته و رضایت شغلی پرستاران

کد محصول:SA130

 تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله… ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق ۷

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها.. ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ – در مورد بیمارستان عرفان.. ۱۱

۲-۲-رضایت شغلی… ۱۲

۲-۳ –  مباحثی از  کار شایسته.. ۳۳

۲-۴- پیشینه عملی تحقیق… ۶۳

فصل‌ سوم: روش شناسی  تحقیق

۳-۱- ‌مقدمه .. ۷۰

۳-۲- روش‌ تحقیق‌  ۷۰

۳-۳- جامعه‌ آماری‌. ۷۱

۳-۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری .. ۷۱

۳-۵- ابزار جمع‌ آوری‌ اطلاعات.. ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه .. ۶۶

۴-۲- بخش توصیفی… ۶۷

۴-۳- بخش استنباطی ۱۰۴

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق

۵-۱- مقدمه  ۱۲۰

۵-۲- خلاصه نتایج توصیفی.. ۱۲۰

۵-۳- نتایج استنباطی. ۱۲۲

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق . ۱۲۳

۵-۶-منابع ۱۲۵

۵-۷- ضمائم ۱۲۸