بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی در نظام اداری بر هزینه های مالی دولت

کد محصول :SA125

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۱۰۰۰ تومان  

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق… ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله… ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق ۷

۱-۵- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۹

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق. ۹

۱-۷- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۸- فرضیه های تحقیق. ۱۰

۱-۹- متغیرهای تحقیق ۱۰

۱-۱۰- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۱۱

۲-۱۱- مدل عملیاتی تحقیق. ۱۴

فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۵

۲-۱- مقدمه… ۱۶

۲-۲- ادبیات تحقیق ۱۶

۲-۳- پیشینه تحقیق. ۷۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۹۲

۳-۱- مقدمه… ۹۳

۳-۲- روش تحقیق. ۹۳

۳-۳- جامعه‌ آماری‌. ۹۳

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. ۹۴

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات  ۹۴

۳-۶- روایی و پایایی ابزار سنجش تحقیق. ۹۶

۳-۷- قلمرو تحقیق. ۹۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹

۴-۱- مقدمه. ۱۰۰

۴-۲- تحلیل توصیفی داده ها. ۱۰۱

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها ۱۲۵

فصل پنجم: نتایج تحقیق. ۱۲۹

۵-۱- مقدمه. ۱۳۰

۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ها… ۱۳۰

۵-۳- نتایج تحلیل استنباطی داده ها ۱۳۲

۵-۴- پیشنهادها ۱۳۳

۵-۵- محددودیت های تحقیق… ۱۳۵

منابع.. ۱۳۶

ضمائم  ۱۴۰

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار خدمات الکترونیکی در نظام اداری بر هزینه­های مالی دولت می­باشد. فرضیه های تحقیق:۱- استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.۲- استفاده از مدیریت و برنامه ریزی الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.۳- استفاده از سیستم مالی و حسابداری الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.۴- استفاده از برنامه ریزی اجرایی الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه‌ آماری‌ تحقیق‌ حاضر عبارتست‌ از کلیه‌  کارکنان سازمانهای دولتی ارومیه که بر اساس آمار اخذ شده از ادارات و سازمانهای مربوطه تعداد آن بالغ بر ۵۱۸۵۸ نفر می­باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد ۳۸۰ می­باشد که تعدادی پرسشنامه­ی اضافی نیز جهت تکمیل به افراد ارائه گردید که با افزایش ۴ نفر حجم نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه جامعه ما در سازمانهای مختلف است فلذا برای‌ انتخاب‌ واحدهای‌ مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه گیری طبقه­ای استفاده‌ شد. تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و داده‌های‌ مورد نیاز در پژوهش‌ در دو بخش‌ انجام‌ گرفت‌. در بخش‌ توصیفی با استفاده‌ از آمارهای‌ توصیفی‌ فراوانی، درصد در زمینه هر کدام از سوالات مطرح شده در پرسشنامه بحث‌ شد و در بخش‌ استنباطی با استفاده‌ از آزمون آماری تی تست تک متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته‌ ­شد. نتایج حاصل شده از تحقیق بدین شرح می باشد: ۱- استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.۲- استفاده از مدیریت و برنامه ریزی الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.۳- استفاده از سیستم مالی و حسابداری الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.۴- استفاده از برنامه ریزی اجرایی الکترونیکی در نظام اداری از هزینه های مالی دولت می کاهد.