تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

کد محصول SA121

تعداد صفحات : ۱۲۷ صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت : ۲۵۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده  ۱

فصل اول :  کلیات تحقیق    ۲

۱-۱- مقدمه      ۳

۱-۲- بیان مسأله ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۶

۱-۴- اهداف تحقیق      ۹

۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش       ۹

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی:        ۹

۱-۵- مدل مفهومی تحقیق         ۹

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق: ۱۰

فرضیه اصلی پژوهش:     ۱۰

فرضیه های فرعی          ۱۰

۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:  ۱۰

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرها: ۱۰

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۱

۱-۸- قلمرو تحقیق :      ۱۳

فصل دوم  :ادبیات و پیشینه تحقیق   ۱۴

۲-۱- مقدمه      ۱۵

معرفی سازمان    ۱۵

سرمایه اولیه بانک         ۱۵

شروع کار اولین شعبه     ۱۶

آرم اولیه بانک   ۱۷

اسامی اعضای هیات مدیره و کارمندان اولیه         ۱۷

عملکرد بانک در اولین سالها       ۱۸

انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب      ۱۹

خصوصی شدن دوباره بانک       ۱۹

۲-۲- مدیریت دانش      ۲۰

تعاریف دانش و انواع آن ۲۰

هرم دانش        ۲۲

مدل عمومی دانش         ۲۵

عوامل موثر در خلق، حفظ و کاربرد دانش ۲۵

عوامل موثر در انتقال دانش         ۲۶

کارکنان دانش محور       ۲۶

مفهوم مدیریت دانش      ۲۸

اصول مدیریت دانش      ۳۰

تئوری مدیریت دانش جامع        ۳۲

تئوری مدیریت دانش جامع نگر   ۳۲

تئوری مدیریت دانش تیمی         ۳۳

راهبردهای مدیریت دانش          ۳۳

نگرش دانش محور به سازمان     ۳۶

الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش          ۳۷

توسعه ابعاد ساختاری برای سازمان های دانش محور         ۳۷

روابط مبتنی بر اعتماد     ۳۸

ارتباطات تعاملی برون گرا          ۳۸

روابط عاطفی فراگیر      ۳۸

مزایای تجاری دانش محوری      ۳۸

ایجاد سازمانهای یاد گیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار         ۳۹

سازمانهای یادگیرنده، دانش ،خلاقیت       ۴۰

ویژگی های سازمانهای یادگیرنده  ۴۱

مطالعات تحقیقی در مورد تسهیم دانش     ۴۲

۲-۲ – بخش دوم : عملکرد        ۴۴

– تعریف عملکرد          ۴۴

– مفهوم بهبود عملکرد    ۴۵

مسئولیت پذیری ۴۵

مسئولیت پذیری  افراد در سازمان ۴۶

ضرورت و اهمیت مسئولیت پذیری         ۴۸

همکاری          ۵۱

همکاری کارکنان:          ۵۱

همکاری و تعاریف آن    ۵۲

فواید همکاری   ۵۳

کیفیت و کمیت کار        ۵۵

نوآوری ۵۵

تعاریف نوآوری از دیدگاههای متفاوت     ۵۶

مفهوم نوآوری    ۵۸

تعاریف نوآوری از دیدگاه های متفاوت    ۶۲

عوامل فردی  موثر بر نوآوری عبارتند از :  ۶۲

عوامل محیطی موثر بر نوآوری:    ۶۳

۲-۳- بخش دوم: پیشینه عملی تحقیق      ۶۴

فصل سوم :  روش شناسی تحقیق      ۷۰

۳-۱- مقدمه      ۷۱

۳-۲- روش تحقیق        ۷۱

۳-۳- جامعه‌ آماری‌        ۷۱

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه    ۷۱

۳-۵- روش نمونه گیری :          ۷۲

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات    ۷۲

۳-۷- روایی‌ و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق ۷۴

الف ) روایی ابزار جمع آوری اطلاعات    ۷۴

ب) پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات       ۷۵

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۷۵

فصل چهارم  :تجزیه و تحلیل داده ها   ۷۶

۴-۱- مقدمه ‌:    ۷۷

۴-۲- تحلیل توصیفی داده ها      ۷۸

بررسی آمارههای مربوط به سابقه خدمت  ۷۸

بررسی آمارههای مربوط به سن   ۷۹

بررسی آمارههای مربوط به وضوح جامعه مورد مطالعه       ۸۰

بررسی  آمارههای مربوط به حمایت سازمانی جامعه مورد مطالعه    :          ۸۱

بررسی  آمارههای مربوط به مولفه محیط جامعه مورد مطالعه    :     ۸۲

بررسی آمارههای مربوط به ارزیابی جامعه مورد مطالعه       ۸۳

بررسی آمارههای مربوط به اعتبار جامعه مورد مطالعه         ۸۴

بررسی آمارههای مربوط به انگیزه جامعه مورد مطالعه        ۸۵

بررسی آمارههای مربوط به توانایی جامعه مورد مطالعه       ۸۶

بررسی آمارههای مربوط به استفاده از دانش جامعه مورد مطالعه      ۸۷

بررسی آمارههای مربوط به حذف دانش جامعه مورد مطالعه ۸۸

بررسی آمارههای مربوط به تغییر دانش جامعه مورد مطالعه  ۸۹

بررسی آمارههای مربوط به خلق دانش جامعه مورد مطالعه  ۹۰

بررسی آمارههای مربوط به عملکرد جامعه مورد مطالعه      ۹۱

بررسی فرضیات ۹۲

فصل پنجم  :نتایج تحقیق      ۱۰۰

۵-۱- مقدمه:     ۱۰۱

۵-۲- پیشنهادها ۱۰۱

۵-۲-۱- پیشنهادها با توجه به یافته های تحقیق     ۱۰۱

۵-۲-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی        ۱۰۲

۵-۳- یافته های تحقیق   ۱۰۲

۵-۴-  بحث و نتیجه گیری         ۱۰۴

۵-۵- محدودیتهای تحقیق          ۱۰۵

منابع    ۱۰۶

منابع انگلیسی    ۱۰۹

پرسشنامه         ۱۱۳

Abstract      ۱۱۷

چکیده

هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی  می باشد. با توجه به‌ اینکه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستکاری در متغیرهای‌ مورد نظر به‌ شرح‌ مفصلی‌ از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصیفی‌ همبستگی استفاده‌ شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی می باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها ۱۲۱۶ نفر می باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد ۳۱۵ نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق: استفاده مجدد از دانش برای موقعیتهای کاری مشابه بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- حذف دانش بی اعتبار بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد. – ایجاد تغییر در شکل دانش بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- خلق دانش جدید بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش – عملکرد – کارکنان

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه   

امروزه، همزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان-ها را تحت تأثیر قرار داده و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز بشدت متحول و دگرگون شده است. این تحول و دگرگونی آنچنان سریع و فراگیر بوده است. که به گفته دراکر «ما اکنون همان جایی ایستاده ایم که یکصد سال پیش تیلور ایستاده بود و بدان حد نسبت به ساز و کارهای حاکم به ساختارها و فرآیندهای سازمانی بااطلاع یا بی اطلاعیم که او بود.»

در نتیجه امروز نیز از متخصصان و اندیشمندان مدیریت انتظار می رود به همان جدیتی که تیلور و سایر بزرگان و نظریه پردازان مدیریت در شناخت راهکارهای توسعه و تحول سازمان کوشیده اند جداگانه و عالمانه بکوشند. روشن است که مدیریت دانش جز به دست مدیران «دانا و توانا» که چالش ها و ضرورت ها را به روشنی درک کرده و قابلیت شناسایی و بهره برداری بهینه از فرصت ها در آنان پرورش داده شده باشد قابل اجرا و تحقق نیست. تولید نظریه ها و دانش مدیریت و تلفیق و ترکیب آن با نیازهای بومی سازمان های کشور و فراهم سازی فرصت های آموزشی اثربخش برای یادگیری و تسلط بر دانش و مهارت های نوین مدیریت از سوی دیگر، در رسالت بنیادین مراکز مذکور است (برگرون، ۱۳۸۶، ۱).

از طرف دیگر، در دنیای پیچیده  و رقابتی عصر حاضر ، دیگر نمی توان با دسترسی محدود به اطلاعات و نیروی انسانی، بدون ابزارها و فرآیندهای مدیریت اثر بخش مبتنی بر دانش جدید، سازمانها را اداره کرد ، در این راستا اکثر مدیران سازمانها فرآیندهای  مستمری را برای ارزیابی عملکرد سازمان ایجاد می نمایند (هلن و دیگران ، ۲۰۰۳)  قدمت شکل گیری نظام ارزیابی عملکرد به صورت رسمی به سه قرن پیش برمی گردد (تارمینا ، ۲۰۰۹ ، ص ۱۰۳)  و در طول زمان هر روز با توجه به نیازهای سازمان کامل تر گشته است ، یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب اگر با توجه به شایستگیهای سازمان طراحی گردد ، می تواند اساس یک سازمان را پایه ریزی نماید و در بهبود عملکرد کارکنان موثر واقع گردد (هاکان ، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵۷) .

در همین راستا محقق با توحه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی می باشد با امید به آنکه با اجرای پژوهش حاضر قدمی هر چند کوچک در مسیر بهبود  عملکرد کارکنان باشد .

۱-۲- بیان مسأله

دانش، دارایی گران بهایی است که سطح حرمت اجتماعی ما را تعیین می سازد (حسینی خواه، ۱۳۸۵، ۸). دانش تنها منبعی است که با به کارگیری افزایش می یابد. مدیران حرفه ای دانش به خاطر رشد انفجاری دانش، طول عمر کوتاه مدت آن و ماهیت روزافزون و دانش محور همه فرایندهای مدیریتی با تقاضای فوق العاده مواجه اند (حبیبی ، ۱۳۸۴، ۸). اینک که در اجرای برنامه های  توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور قدم بر می داریم بانکها در جرای برنامه های اقتصادی کشور رسالت و مسئولیتی بسی خطیر بر عهده دارند. روشن است که برنامه دانایی محور جز به دست مدیران «دانا و توانا» که چالش ها و ضرورت ها را به روشنی درک کرده و قابلیت شناسایی و بهره برداری بهینه از فرصت ها در آنان پرورش داده شده باشد قابل اجرا و تحقق نیست (برگرون، ۱۳۸۶، ۱). مقوله دانش و فرهنگ دانایی و همچنین مدیریت دانش رفته رفته جای خود را در سازمانها باز می کند امروزه مدیران سازمانها می دانند ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان را نمی توان اصلی ترین دارایی سازمان به حساب آورد. آنچه به عنوان دارایی مهم هر سازمان به شمار می رود وضعیت فرهنگ دانایی و دانش سازمانی است و مدیریت صحیح بر آن باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان و در نهایت پیروز شدن بر رقبا خواهد شد. امروزه بسیاری از سازمانها دریافته اند برای کسب موفقیت در دنیای پرچالش رقابتی به نگرشی یک پارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارد به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقات خود را حول محورهایی از قبیل مدیریت بر جریان کسب، حفظ و استفاده از دانش متمرکز کرده اند درک نقش واقعی دانش و توانایی در سازمانها ممکن است به یافتن پاسخی به این پرسش که «چرا برخی از سازمانها همواره موفق هستند؟» کمک کند مطالعاتی که در مورد وضعیت مدیریت دانش در سازمان انجام می شود می تواند علت پایداری و کامیابی سازمانهای موفق را به خوبی آشکار سازد (اخوان و جعفری، ۱۳۸۷، ۱).

به نظر کورمن (۱۳۷۶) ماهیت عملکرد شغلی بسیار پیچیده است و تصمیم گیری درمورد عملکرد خوب یا بد قضاوتی ارزشی تلقی می شود در این قضاوتها ارزشهای جامعه ارزشهای شخصی و ارزشهای سازمانی به گونه ای دخالت داده میشود. کوارد و ساکت (رضائیان، ۱۳۸۰) معتقدند عملکرد هر فرد نتیجه تلاش او نیست بلکه تواناییها، صفات مشخصه و ادراکات افراد تاثیر تلاش بر عملکرد را تنظیم می کنند. (میچل، ۱۳۷۳) اشاره به ترکیب توانایی و انگیزش دارد که موجب عملکرد می شود بدین معنا که برای حصول عملکرد بالا هر دو عامل باید موجود باشد هنگامیکه توانایی یا انگیزش اندک باشد یا موجود باشد عملکرد هم در سطح نازلی خواهد بود.

آرمیچل ( ۱۳۷۳) معتقد است که عوامل سهیم در عملکرد کارکنان بمنظور حصول اطمینان از اینکه کارکنان مهارتها و توانایی های لازم را دارند، فرایندهای گزینش و آموزش می باشد و حصول اطمینان از اینکه محیط این افراد بر انگیزنده است. مستلزم پاداش دادن به عملکرد به نحوی شایسته و طرح ریزی شغل به گونه ای مناسب است کسب اثربخشی مستلزم حصول این اطمینان است که افراد صالح تحت شرایط مناسب در مشاغل مقتضی به کار اشتغال ورزند.

از طرفی انتظار بر این است که در یک سازمان که از نظر وضعیت دانش و دانایی در سطح بالایی قرار دارد عملکرد کارکنان نیز از سطح بالایی بر خوردار باشد و تعامل مدیریت دانش در سازمان به فرایند افزایش عملکرد منجر شود  ولی به نظر می رسد که این مقوله در بعضی از سازمانها و ادارات مصداق عینی پیدا نکرده است بنابراین تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این مسئله است که وضعیت مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی (کلیه بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی ) با عملکرد کارکنان آنان چه رابطه ای وجود دارد و ترتیب اولویت ارتباط مولفه های مدیریت دانش با عملکرد در شعبات بانک صادرات استان به چه صورت است؟. فلذا با توجه به مطالب یاد شده سوال اصلی پژوهش حاضر را اینچنین می توان مطرح نمود : مدیریت دانش برهر کدام از مولفه های هفتگانه عملکردکارکنان : کیفیت کار ، کمیت کار ، همکاری ، اعتماد پذیری ، دانش شغلی ، مسئولیت پذیری ، نو آوری  (شریفی ، ۱۳۸۷) در بانک صادرات استان آذربایجان غربی چه تاثیری دارد ؟ صد البته توجه و بررسی یاد شده می تواند اثر بخشی مدیریت دانش را بر روی عملکرد کارکنان را زیر ذره بین برده و زمینه های افزایش عملکرد را در بین کارکنان از گذرگاه توجه به مدیریت دانش ایحاد نماید روشن است که  بی توجهی به مدیریت دانش و عملکرد کارکنان موجبات افت کمی و کیفی در عملکرد شعبات بانک صادرات اتفاق می افتد  که جهت بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، توجه به مدیریت دانش و میزان عملکرد کارکنان از ضروریات می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.