بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع

کد محصول:mo320

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه  فایل وورد

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف تحقیق ۷
سؤالات تحقیق ۸
تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۱

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه ۱۳
مفهوم رشد و توسعه اقتصادی ۱۴
عوامل توسعه اقتصادی ۱۵
نقش منابع انسانی در توسعه اقتصادی ۱۵
آموزش ۱۸
تعریف آموزش و پرورش ۲۰
مفهوم برنامه ریزی آموزشی ۲۳
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی ۲۴
نیازسنجی آموزشی ۲۷
مفهوم نیاز ۲۹
منابع نیازهای آموزشی ۳۰
انواع نیازسنجی ۳۲
کار ۳۴
عرضه نیروی کار ۳۷
بازار کار ۳۸
نیاز بازار کار ۳۹
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار ۴۴
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار ۴۸
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای  ۴۹
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای ۵۱
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار ۵۷
آموزش فنی و حرفه ای در ایران ۵۹
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران
۵۹

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…
مشکلات و تنگناها
نقاط ضعف مشکلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهکارهای اجرایی
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟ ۷۸
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات ۸۱
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ۸۹
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ۸۲
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند ۸۲
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است ۸۳

پیشینه پژوهش ۸۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه ۹۳
جامعه آماری ۹۴
نمونه آماری ۹۵
روش تحقیق  ۹۶
ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۶
اعتبار و پایائی پرسشنامه ۹۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده ۱۰۱
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق ۱۰۲
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق ۱۰۴
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق ۱۰۶
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق ۱۰۸
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق ۱۱۰
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق ۱۱۱
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق ۱۱۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۱۵
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق ۱۱۶
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق ۱۲۰
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق ۱۲۲
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق ۱۲۳
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق ۱۲۴
محدودیتها و تنگناهای پژوهش ۱۲۶
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی ۱۲۷
منابع و مأخذ ۱۲۸

فهرست جداول

جدول ۱-۲: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای ۷۴-۱۳۶۷ ۶۳
جدول ۴-۱: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول ۱۰۳
جدول ۴-۲: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول ۱۰۳
جدول ۴-۳: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول ۱۰۳
جدول ۴-۴: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۵: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۶: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۷: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۸: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۹: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۱۰: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۱: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۲: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم ۱۱۰
جدول ۴-۱۴: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم ۱۱۱
جدول ۴-۱۵: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم ۱۱۲
جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم ۱۱۲
جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم ۱۱۳
جدول ۴-۱۸: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم ۱۱۴
جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم ۱۱۴