بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

کد محصول mo369

تعداد صفحات: ۱۳۹ صفحه وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول
۱-۱- بیان مسأله :
۲ -۱- ضرورت تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴- ۱- فرضیه های تحقیق
فرضیه ها
۵- ۱- قلمرو مکانی تحقیق
موضوع فعالیت شرکت
مرکز  و حوزه عملیات شرکت
سرمایه و سهامداران
اهداف و مأموریت های شرکت
مأموریت
اهداف

فصل دوم
ادبیـات تحقیق
۱-۲- عملکرد
۲- ۲- ارزیابی عملکرد  :
۳-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد :
۴-۲- ارزیابی عملکرد در ایران
۵-۲-  مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد
۶-۲- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد
۷-۲- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد
۸-۲-  شاخص های ارزیابی عملکرد
۱-۸-۲- طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد
۲-۸-۲- ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد
۹-۲- مزایای ارزیابی عملکرد سازمان
۱۰-۲-  ضرورت ارزیابی عملکرد
۱۱-۲- سیستم های ارزیابی عملکرد
۱-۱۱-۲- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی
۲-۱۱-۲- سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین
۳-۱۱-۲- مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
۱۲-۲- مدلهای ارزیابی عملکرد
۱-۱۲-۲- مدل جایزه دمینگ
۲-۱۲-۲- مدل مالکوم بالدریج
مراحل و قدمهای اجرایی
۳-۱۲-۲-  مدل PIPE
تهیه نقشه فرآیند
نمایش فرآیندها
تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
۴-۱۲-۲-  مدل  EFQM
ویژگیهای مدل
کلیات مدل
طرح شماتیک مدل EFQM
منطقRADAR
بکارگیری منطق RADAR
حوزه های مدل
۵-۱۲-۲- مدل ارزیابی متوازن
روش ارزیابی متوازن چیست؟
۱- منظر مالی
۲- منظر مشتری
۳- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
۴- منظر یادگیری و رشد
توازن در ارزیابی متوزان
۱- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)
۲- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان
۳- توازن بین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت
۴- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد
۱۳-۲- انتخاب الگوی مناسب
وجوه شباهت بین EFQM و BSC
وجوه تفاوت بین EFQM و BSC
۱۴-۲-  تاریخچه و پیشینه تحقیق :
۱-۱۴-۲- تحقیقات داخلی
۲-۱۴-۲-  تحقیقات خارجی
۱۵-۲- چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم
متدولــوژی تحقیق
مقدمه
۱-۳- نوع تحقیق
۲-۳- ابزار اندازه گیری
۳-۳-پایایی آزمون
۴-۳-  روایی آزمون
۵-۳- جامعه آماری
۶-۳- آزمون های آماری
۱-۶-۳-آزمون دوجمله¬ای
۲-۶-۳-آزمون مربع  کای‌ پیرسون

فصل چهـارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه
۱-۴- ویژگیهای دموگرافیک
سابقه مدیریتی افراد در شرکت
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی
تحصیلات پاسخگو
الف- جامعیت
ب- انعطاف‌پذیری
ج- مقبولیت سازمانی
د- قابلیت پیش‌بینی
۲-۴-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های تحقیق
سایر یافته های تحقیق
آزمون تحلیل مولفه های اصلی
تعریف و ویژگی های مولفه های اصلی

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق
مقدمه
۱-۵- بحث و نتیجه‌گیری:
۲-۵- محدودیت‌های تحقیق
۳-۵- پیشنهادهای تحقیق
منابع و مأخذ :

پرسشنامه
سنجش کفایت شاخص های ارزیابی عملکرد
شاخص اثربخشی نیروی انسانی
شاخص بازده دارایی
شاخص سود (زیان) ناخالص
شاخص سود (زیان) عملیاتی
شاخص بازده فروش
شاخص بهره وری نیروی انسانی
شاخص بازده ارزش ویژه
شاخص رشد بازار
شاخص ارزش افزوده
شاخص بازده سرمایه در گردش