مدیریت کیفیت فراگیر(جامع) TQM

کد محصول mo366

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه وورد

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
بیان موضوع و اهمیت آن
مقدمه
بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر
۱-۱-۲ مفهوم کیفیت
۲-۱-۲ ابعاد  کیفیت در بخش خصوصی
۳-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش دولتی
۴-۱-۲ هماهنگی ساختاری
۵-۱-۲ مفهوم فراگیر
۶-۱-۲ مدیریت کیفیت فراگیر
۷-۱-۲ ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر
۸-۱-۲ پیشینه TQM
۹-۱-۲ تعاریف TQM
۱۰-۱-۲ اصول اساسی درمدیریت  TQM
۱۱-۱-۲ ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر
۱۲-۱-۲ مفروضات TQM
۱۳-۱-۲  اصول تغییر سازمانی در TQM
۱۴-۱-۲ انواع مداخلات سازمانی موردنظر در TQM
۱۵-۱-۲ فرآیند های رفتاری در TQM

بخش دوم: فرهنگ سازمانی
۱-۲-۲ فرهنگ
۲-۲-۲ ویژگی ها و کارکرد های اصلی فرهنگ
۳-۲-۲ فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ
۴-۲-۲ اهمیت تأثیر فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانها
۵-۲-۲ فرهنگ قوی
۶-۲-۲ نقش مدیران درایجاد تغییر و تحکیم فرهنگ سازمانی
۷-۲-۲ لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی
۸-۲-۲ نظریه دوبعدی فرهنگ سازمانی( استانلی دیویس)
۹-۲-۲ انواع فرهنگ سازمانی
۱۰-۲-۲ مدیریت فرهنگ سازمانی
۱۱-۲-۲  تغییر فرهنگ سازمانی
۱۲-۲-۲ فرآیند تغییر
۱۳-۲-۲ شرایط مساعد برای تغییر فرهنگ
۱۴-۲-۲ نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر

بخش سوم: فرهنگ سازمانی، TQM
۳-۲- فرهنگ سازمانی و TQM
۱-۳-۲ ابعاد TQM
۲-۳-۲ ابعاد فرهنگ
۳-۳-۲ فرهنگ کیفیت
۴-۳-۲ جمع بندی بحث نظری
منابع